Kontakt

Regionalna Strategia Innowacyjności

Budowanie rozwoju w oparciu o innowacje

Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 przyjęta została przez sejmik województwa 28 września 2010 r.


Prace nad aktualizacją strategii rozpoczęły się w 2009 roku. Przeprowadzono inwentaryzację oraz przegląd wykonanych badań i analiz, zidentyfikowano mocne i słabe strony regionu, szukając pól, na których województwo może budować swój rozwój w oparciu o innowacje. W proces ten zaangażowani byli przedstawiciele władz samorządowych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, którzy pracowali w Grupach Roboczych oraz w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RSI. Prace zwieńczone zostały sformułowaniem wizji i misji oraz celów strategicznych i operacyjnych.


Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest spójna ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, będąc w stosunku do niej strategią sektorową, uszczegółowiającą wizję i cele w odniesieniu do zagadnień innowacyjności regionu. Nowe podejście twórców strategii do zagadnień rozwoju innowacji w regionie odpowiada również trendom europejskim – Strategii Komisji Europejskiej „Europa 2020”, podkreślającej konieczność inteligentnej specjalizacji regionów, oraz strategii innowacji OECD, wskazującej na pozatechnologiczne czynniki determinujące innowacje, przede wszystkim kapitał ludzki i społeczny.

W trakcie prac nad Regionalną Strategią Innowacyjności istotne było zachowanie unikatowych walorów środowiska naturalnego regionu a jednocześnie podniesienie jego konkurencyjności ekonomicznej i społecznej. Województwo stawia więc na zrównoważony i efektywny rozwój, w tym na gospodarkę opartą na innowacjach, a jednocześnie przyjazną środowisku.


Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyznacza następujące cele strategiczne i operacyjne do 2020 roku:
1. Cel strategiczny: Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji
Cele operacyjne:
1.1 Promowanie postaw innowacyjnych wśród kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, samorządów,
1.2 Instytucji wsparcia oraz wśród społeczeństwa
1.3 Pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz innowacji
1.4 Promocja współpracy wśród wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacji
1.5 Budowanie kapitału społecznego w procesie tworzenia i wdrażania RSI oraz promocja tego procesu jako dobrej praktyki współdziałania na rzecz innowacji w regionie

2. Cel strategiczny: Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy
Cele operacyjne:
2.1 Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego na innowacyjne inwestycje
2.2 Promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych form organizacji w firmach
2.3 Promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych na współpracy ze sferą b+r oraz tworzenia działów badawczych przez firmy
2.4 Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych na produkcję wysoko wyspecjalizowaną
i usługi oparte na wiedzy
2.5 Budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej

3. Cel strategiczny: Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji
Cele operacyjne:
3.1 Dostosowywanie działań sektora nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki
3.2 Usprawnienie wsparcia dla innowacji przez administrację publiczną
3.3 Utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury proinnowacyjnej, w tym parków naukowo-Technologicznych i inkubatorów technologicznych
3.4 Rozwijanie usług proinnowacyjnych
3.5 Koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i instytucji otoczenia biznesu

4. Cel strategiczny: Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego
Cele operacyjne:
4.1 Inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia ludzi 50+
4.2 Przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalentowanego i wykwalifikowanego kapitału ludzkiego
4.3 Dostosowanie kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki
4.4 Rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki i administracji

Województwo warmińsko-mazurskie, stawiając sobie za cel transformację gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów opartych na wiedzy, chce budować swoją markę poprzez nisze specjalizacyjne. Przyjęto założenie, iż w szybko zmieniającej się globalnej gospodarce nie można zaplanować sukcesu w żadnej branży, zwłaszcza nie wolno wytypować zwycięzców na rynku przyszłości przez dyskryminowanie innych. Można natomiast wspierać branże o dużych szansach na rozwój. Analizy wykazały, iż w regionie warmińsko-mazurskim widoczny jest potencjał do wypracowania specjalizacji regionalnej w następujących branżach: turystycznej, ICT, meblarskiej i spożywczej. W tym celu działania kierowane są w szczególności na:
- rozwój sektora turystycznego w kierunku nowych usług opartych na wiedzy, np. usług prozdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych,
- rozwinięcie sektora ICT (technologii informatycznych i komunikacyjnych),
- wsparcie sektora meblarskiego we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacyjnego wzornictwa,
- promowanie rozwoju sektora spożywczego w kierunku żywności naturalnej, tradycyjnej i prozdrowotnej.

Nadrobienie luki w rozwoju gospodarczym nie jest możliwe bez inwestycji zewnętrznych dużych przedsiębiorstw. Jednakże w długiej perspektywie czasu pożądane są głównie inwestycje w produkcję przemysłową i świadczenie usług o wysokiej wartości dodanej, które będą wykorzystywały specjalistyczny kapitał ludzki zlokalizowany w regionie oraz współpracowały z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczymi.

Pełna treść RIS (w języku polskim i angielskim oraz streszczenie dokumentu i Plan Działań) dostępna jest TUTAJ


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK