Kontakt

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Kooperacja - Efektywna i Skuteczna: Aktualności

 belka unijna ROPS2

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna

W październiku 2023 roku, rozpoczęliśmy niżej wymienione formy wsparcia w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”:

1.    doradztwo specjalistyczne z zakresu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych skierowane do przedstawicieli domów pomocy społecznej. Z doradztwa prowadzonego przez Fundację „Libertatem” będzie korzystać 20 domów pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego;
2.    szkolenia (w formie zdalnej) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 664). Szkolenia będą prowadzone w ramach trzech modułów:
- Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych – 60 godz.,
- Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – 52 godz.,
- Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej – 57 godz.
Szkolenia poprowadzi Uczelnia Korczaka dla łącznie około 160 pracowników OPS i CUS z województwa warmińsko-mazurskiego.
3.    doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUS. Doradztwo będzie miało formułę trzech stacjonarnych spotkań (w Olsztynie):
- dla organizatorów społeczności lokalnej (OSL) w dniu 18.10.2023 r.,
- dla organizatorów usług społecznych (OUS) w dniu 23.10.2023 r.,
- dla koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS) w dniu 23.10.2023 r.

W tym doradztwie weźmie udział łącznie około 39 pracowników OPS i CUS z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ww. doradztwo i szkolenia potrwają do listopada 2023 r. Regionalni animatorzy współpracy pracujący w projekcie będą uczestniczyli w części doradztwa specjalistycznego z zakresu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz w spotkaniach z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUS.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUS

Z końcem sierpnia 2023 roku zakończyliśmy część niżej wymienionego wsparcia dotyczącego doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUS.

Prowadzone było w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020:

1. warsztaty współpracy lokalnej, których celem było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji. Warsztaty przeprowadzone były dla 15 OPS/CUS w łącznej liczbie 60 godzin,
2. superwizje grupowe, które były przeprowadzone dla 19 OPS/CUS w łącznej liczbie 150 godzin,
3. doradztwo motywacyjne, wspierające i wzmacniające w zakresie gotowości do tworzenia i funkcjonowania CUS, dla ośrodków pomocy społecznej, które chcą przekształcić się lub utworzyć CUS na swoim terenie oraz dla centrów usług społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego, które przeprowadzone było dla 28 OPS/CUS w łącznej liczbie 188 godzin,
4. doradztwo specjalistyczne dotyczące opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, wynikającej z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, które przeprowadzone było dla 18 OPS/CUS w łącznej liczbie 390 godzin.

Powyższe formy najbardziej intensywnie prowadzone były w lipcu i sierpniu 2023 roku.

Regionalni animatorzy współpracy pracujący w projekcie uczestniczyli w części warsztatów współpracy lokalnej oraz doradztwa specjalistycznego dotyczącego opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warsztaty współpracy lokalnej w kwietniu

W Ełku, Olecku, Białej Piskiej, Górowie Iławeckim oraz Bartoszycach odbyły się kolejne warsztaty współpracy lokalnej realizowane w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  warsztatów było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

Są one jedną z form wsparcia z zakresu popularyzacji centrów usług społecznych.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, jednostek oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz członkowie lokalnych organizacji pozarządowych.

Uczestników zapoznano z katalogiem usług społecznych możliwych do realizacji oraz omówiono zasoby istniejące w lokalnym środowisku. Dyskutowano również na temat możliwości rozszerzenia oferty usług społecznych oraz jak nawiązać partnerstwa i ustalić wspólne cele i działania na najbliższe lata.

Organizatorami spotkań byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kolejne wydarzenia odbędą się w maju w Olsztynie, Ostródzie, Iławie i Lubawie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warsztaty współpracy lokalnej w marcu

W Srokowie (15 marca 2023 roku), Miłkach oraz Wydminach (16 marca 2023 roku) odbyły się kolejne warsztaty współpracy lokalnej realizowane w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  warsztatów było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji. Są one jedną z form wsparcia z zakresu popularyzacji centrów usług społecznych.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, jednostek oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz członkowie lokalnych organizacji pozarządowych.

Uczestników zapoznano z katalogiem usług społecznych możliwych do realizacji oraz omówiono zasoby istniejące w lokalnym środowisku. Uczestnicy dyskutowali również na temat możliwości rozszerzenia oferty usług społecznych oraz jak nawiązać partnerstwa i ustalić wspólne cele i działania na najbliższe lata.

Organizatorami spotkań byli:  Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kolejne wydarzenia odbędą się w kwietniu w Ełku, Olecku, Białej Piskiej, Górowie Iławeckim oraz Bartoszycach.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dwa warszaty ze współpracy lokalnej

W Elblągu (16 lutego 2023 roku) oraz w Dobrym Mieście (17 lutego 2023 roku) odbyły się warsztaty współpracy lokalnej, w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  warsztatów było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, jednostek oświaty, ochrony zdrowia, służb społecznych, rynku pracy, oraz członkowie organizacji lokalnych i kół gospodyń wiejskich.

Podczas warsztatów zapoznano uczestników z katalogiem usług społecznych możliwych do realizacji oraz omówiono zasoby istniejące w lokalnym środowisku. Uczestnicy dyskutowali również na temat możliwości rozszerzenia oferty usług społecznych oraz jak nawiązać partnerstwa i ustalić wspólne cele i działania na najbliższe lata.

Organizatorem spotkań były: Elbląskie Centrum Usług Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Kolejne spotkania odbędą się w marcu w Srokowie, Miłkach, Wydminach, Ełku, Olecku i Białej Piskiej.
Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jest wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rozmowy o regionalnych usługach społecznych

W Pieckach (2 lutego 2023 roku) odbyły się warsztaty współpracy lokalnej w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  warsztatów było budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, niezbędnej w procesie realizacji usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

W spotkaniu uczestniczyli radni gminy Piecki, przedstawiciele jednostek oświaty, ochrony zdrowia, służb społecznych, rynku pracy, straży pożarnej, nadleśnictwa oraz członkowie organizacji lokalnych jak również przedsiębiorcy.

Podczas warsztatów zapoznano uczestników z katalogiem usług społecznych oraz omówiono zasoby istniejące w lokalnym środowisku. Uczestnicy warsztatów dyskutowali również na temat możliwości rozszerzenia oferty usług społecznych oraz jak nawiązać partnerstwa i ustalić wspólne cele i działania na najbliższe lata.

Kolejne warsztaty zaplanowano w Elblągu (16.02.2023 roku) i w Dobrym Mieście (17.02.2023 roku).
Organizatorem spotkania była gmina Piecki przy współudziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warsztaty dla środowisk lokalnych

Samorząd województwa rozpoczyna w 2023 roku organizację wsparcia w postaci warsztatów dla środowisk lokalnych w gminach, w których funkcjonuje centrum usług społecznych i gminach bądź chcących przekształcić się lub utworzyć cus na swoim terenie.

Tematyką warsztatów będzie nawiązywanie partnerstw i współpracy w ramach budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Zbudowanie szerokiej i efektywnej sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej jest niezbędne w procesie budowania usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

Do współorganizacji zgłosiły się ośrodki: Elbląskie Centrum Usług Społecznych, CUS w Górowie Iławeckim, CUS w Srokowie, GOPS w Lubawie, MOPS w Iławie, MOPS w Bartoszycach, MOPS w Ostródzie, MGOPS w Tolkmicku, MGOPS w Białej Piskiej, MOPS w Ełku, GOPS w Pieckach, MOPS w Olsztynie, GOPS w Miłkach, MOPS w Olecku, MOPS w Braniewie, MOPS w Dobrym Mieście, GOPS w Wydminach.

Do udziału w inicjatywie zaproszone zostały także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sektor ekonomii społecznej, lokalni liderzy jako potencjalni uczestnicy budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Samorząd województwa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach współpracy lokalnej w obszarze usług społecznych w regionie.

Szczegółowy harmonogram spotkań warsztatowych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany na stornach internetowych projektu.

Zgłoszenia należy kierować do ops/cus w danej gminie bądź Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej). Osobą odpowiedzialną za realizację warsztatów jest: Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wybrane dane demograficzne dla trzech subregionów

Były one przedstawiane podczas ogólnoinformacyjnych spotkań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji dla subregionów olsztyńskiego, elbląskiego oraz ełckiego.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej czy domów pomocy społecznej.

Zostały przedstawione prelekcje na temat wyzwań, szans i zagrożeń deinstytucjonalizacji w Strategii rozwoju usług społecznych, polityce publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku), roli samorządów lokalnych i sektora ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji.

Wydarzenie organizowane były w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

ZOBACZ:

- Wybrane dane demograficzne dla SUBREGIONU OLSZTYŃSKIEGO w roku 2021 oraz prognozowane do 2050 roku

- Wybrane dane demograficzne dla SUBREGIONU ELBLĄSKIEGO w roku 2021 oraz prognozowane do 2050 roku

- Wybrane dane demograficzne dla SUBREGIONU EŁCKIEGO w roku 2021 oraz prognozowane do 2050 roku

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spotkania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji

W Mrągowie oraz Piszu odbyły się dwa kolejne ogólnoinformacyjne spotkania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji dla subregionu olsztyńskiego oraz ełckiego.

Wydarzenie organizowane były w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej czy domów pomocy społecznej.

W trakcie obu wydarzeń zostały przedstawione prelekcje na temat wyzwań, szans i zagrożeń deinstytucjonalizacji w Strategii rozwoju usług społecznych, polityce publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku), roli samorządów lokalnych i sektora ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji.

Nie zabrakło też przykładów dobrych praktyk w obszarze rozwoju usług społecznych.

Organizatorem wydarzeń był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Upowszechnianie procesu deinstytucjonalizacji - konferencja

W Starych Jabłonkach odbyło się spotkanie ogólnoinformacyjne z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji dla subregionu elbląskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020.

Konieczność przeprowadzenia procesu deinstytucjonalizacji, a co za tym idzie rozwój kompleksowych systemów usług społecznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców, to w najbliższym czasie priorytetowe wyzwanie dla samorządów terytorialnych wszystkich poziomów i ich jednostek organizacyjnych.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych, rozwój CUS-ów i mieszkalnictwa wspomaganego, a także zmiana roli instytucji i placówek opieki całodobowej i ich otwarcie na świadczenie usług środowiskowych, to zagadnienia, które przez najbliższy czas będą kluczowymi zadaniami w polityce społecznej.  

Podczas spotkania zostały przedstawione prelekcje na temat wyzwań, szans i zagrożeń deinstytucjonalizacji w Strategii rozwoju usług społecznych, polityce publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), roli samorządów lokalnych i sektora ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji, a także przykłady dobrych praktyk w obszarze rozwoju usług społecznych.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Druga tura szkoleń kompetencyjnych

Od września 2022 r. rozpocznie się II tura szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Odbywać się one będą w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Szkolenia realizowane będą w formule zdalnej w trzech modułach:

Moduł I – Zarządzanie i organizacja usług społecznych,

Moduł II – Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów społecznych,

Moduł III – Organizacja społeczności lokalnej.

Do II tury zakwalifikowało się 15 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W I turze przeszkolonych zostało 17 pracowników ops-ów z naszego regionu. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami specjalistycznymi rozważana jest możliwość organizacji III tury szkoleń.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wsparcie kadry ops i cus w ramach projektu 

W miesiącu lipcu 2022 r. rozpoczęły się spotkanie coachingowe dla kadry zarządzającej CUS i ops, które zamierzają przekształcić się w CUS oraz spotkania superwizyjne dla pracowników CUS. Działania te maja na celu przygotować kadrę ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w procesie przekształcania w centra usług społecznych, a kadrę centrów usług społecznych wzmocnić w podejmowanych działaniach w nowej strukturze.

Spotkania superwizyjne i coachingowe odbywają się cyklicznie i potrwają do października 2022 r.

 ...........................................................................................................................................................................................................................

Księga Rekomendacyjna

Przedstawiamy Księgę rekomendacyjną zawierającą trzy modele kooperacji międzyinstytucjonalnej. Została ona opracowana we współpracy zespołów eksperckich, doradczych i animacyjnych przy piętnastu Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej
w trzech makroregionach.

W 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, POWER 2014-2020 na terenie trzech makroregionów wyodrębnionych na potrzeby konkursu, zainicjowało opracowanie i testowanie oddolnych propozycji rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej.

Celem wypracowanych i wdrożonych w ramach pilotażu modeli kooperacji w jednostkach gmin i powiatów było wzmocnienie potencjału instytucji gminnych i powiatowych działających na rzecz włączenia społecznego, a przez to zwiększenie efektywności ich działań w tym obszarze.

W Makroregionie I, obejmującym województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie został wypracowany i pilotażowo wdrożony model kooperacji w gminach wiejskich. W Makroregionie II, obejmującym województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie został wypracowany i pilotażowo wdrożony model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich. Natomiast w Makroregionie III, obejmującym województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie został wypracowany i pilotażowo wdrożony model kooperacji w gminach miejskich.

Działania zaproponowane w ramach Modeli Kooperacji skierowane są do instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek systemu ochrony zdrowia, instytucji kultury i sportu, sądownictwa, policji, systemu oświaty, instytucji zatrudnienia i rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Ich współpraca, wg założeń Modeli, jest pożądana zwłaszcza w sytuacji, kiedy wyczerpano możliwości samodzielnej pomocy osobie/rodzinie ze strony poszczególnych podmiotów/instytucji i potrzebne jest międzysektorowe rozwiązanie i szybka interwencja. Nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe. Ponadto, stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Księga rekomendacyjna prezentuje korzyści wynikające z wdrożenia poszczególnych Modeli Kooperacji, a także ich założenia i podstawy. Prezentuje odrębnie każdy z Modeli, opisuje ich koncepcje merytoryczno-organizacyjne oraz zawiera propozycje dokumentów, które mogą ułatwić działania kooperacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z Księgą rekomendacyjną oraz zawartymi w niej wnioskami, sugestiami oraz narzędziami. Mamy nadzieje, że ukazane korzyści zachęcą Państwa do pracy ww. Modelami oraz okażą się pomocne w codziennej pracy.   

Osoby do kontaktu:
- Paweł Brycki, 89 521 95 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  
- Anna Kocięcka, tel.: 89 521 95 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księga Rekomendacyjna

...........................................................................................................................................................................................................................

Gminy miejskie a modele kooperacji

W trybie zdalnym odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Było to trzecie i ostatnie spotkanie kończące cykl spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej.

Wydarzenie skierowane było do pracowników i kierowników PCPR-ów, pracowników i kierowników MOPS-ów oraz przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych z naszego regionu.

Spotkanie rozpoczęła Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, natomiast model kooperacji w gminach miejskich zaprezentowała dr Bożena Zasępa (ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”).

Dr Ewelina Zdebska opowiedziała o rezultatach wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Zakopane. Spotkanie poprowadził Paweł Brycki, regionalny animator współpracy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Do tej pory zaprezentowano modele współpracy: model miejski, model miejsko-wiejski oraz model wiejski. Z pewnością okażą się pomocne i zostaną wykorzystane przez pracowników podmiotów i instytucji pomocy i integracji społecznej w terenu naszego województwa w codziennej pracy z osobami czy rodzinami potrzebującymi pomocy i wsparcia.  

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

..........................................................................................................................................................................................................................

Model kooperacji w gminach miejskich

Spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich odbędzie się 29 września 2021 roku w trybie online (w godz. 10-13).

Jest to trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

30 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich w naszym regionie, natomiast 2 września 2021 roku odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach wiejskich.

Wrześniowe wydarzenie zwieńczy działania projektowe polegające na rozpowszechnianiu i propagowaniu modeli współpracy międzyinstytucjonalnej.

Wszystkie trzy modele kooperacji dotychczas zaprezentowane będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronach internetowych partnerów konkursowych.    

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej. Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe.

Stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Link, login oraz hasło dostępu do spotkania:
https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=m45f8e521c08a71420d0866ef48651fd8   
Numer spotkania (kod dostępu): 2732 629 9898, hasło spotkania: Qf4357PWWBB.
 
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach, które należy przesłać do regionalnych animatorów współpracy:
- Anna Kocięcka, tel.: 89 521 95 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Paweł Brycki, tel. 89 521 95 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
- program spotkania
- formularz zgłoszeniowy

Jak wygląda model kooperacji w gminach wiejskich

W trybie online odbyło się spotkanie (2 września 2021 roku) związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich.

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Model współpracy dla gmin wiejskich (obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie), jest jednym z trzech modeli kooperacji wypracowanych i pilotażowo wdrażanych w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 roku na terenie całego kraju.

W wydarzeniu uczestniczyli wójtowie i radni gmin wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele PCPR-ów, GOPS-ów oraz podmiotów innych polityk sektorowych z regionu.

Samorząd województwa reprezentowały: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa oraz Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Model kooperacji w gminach wiejskich zaprezentowała Barbara Marek-Zborowska doktor w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ekspert ds. metodyki w projekcie „Liderzy Kooperacji”. Z kolei Małgorzata Magda opowiedziała o rezultatach wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Świlcza (województwo podkarpackie).

Spotkanie poprowadziła Anna Kocięcka regionalna animatorka współpracy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają, a efekty wsparcia są bardziej trwałe. Ponadto, stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Ostatnie spotkanie z cyklu spotkań upowszechniających modele kooperacji zaplanowano na 29 września 2021 roku. Będzie dotyczyło modelu kooperacji w gminach miejskich.

 

Upowszechnianie modelu kooperacji w gminach wiejskich

Spotkanie związane z upowszechnianiem modelu kooperacji w gminach wiejskich odbędzie się 2 września 2021 roku w trybie online (w godz. 10-13).

Model współpracy dla gmin wiejskich (obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie), jest jednym z trzech modeli kooperacji wypracowanych i pilotażowo wdrażanych w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 r. na terenie całego kraju.

Dwa pozostałe modele współpracy to:

- model współpracy dla gmin miejsko-wiejskich (obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie)
- model współpracy dla gmin miejskich (obejmujący województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie).

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej.

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia nawiązanie kooperacji międzyinstytucjonalnej powoduje, że działania poszczególnych instytucji i podmiotów stają się bardziej kompleksowe, zadania i kompetencje wzajemnie się uzupełniają,
a efekty wsparcia są bardziej trwałe. Ponadto, stała współpraca zespołu przedstawicieli instytucji i podmiotów szczebla gminnego i powiatowego może być wsparciem w realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej.

Link, login oraz hasło dostępu do spotkania:

https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=m5325c891cf7beb8ce5fb2f2d14932835
(numer spotkania (kod dostępu): 188 307 0868, hasło spotkania: n8aJMpGGe32)

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach, które należy przesłać do regionalnej animatorki współpracy - Anny Kocięckiej, tel.: 89 521 95 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- program spotkania
- formularz zgłoszeniowy

................................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich

Spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich, które organizowane było przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, odbyło się w trybie online.

Model kooperacji przewiduje zaangażowanie wszystkich instytucji i podmiotów funkcjonujących na terenie gminy i powiatu w działania na rzecz wsparcia rodzin.

Podczas spotkania zaprezentowano idee projektu i kooperacji oraz przedstawiono trzy modele kooperacji ze szczególnym uwzględnieniem modelu dla gmin miejsko-wiejskich. Uczestnicy zapoznali się ponadto z rezultatami wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Korsze oraz barierami utrudniającymi kooperację różnych podmiotów i instytucji wraz z propozycjami ich likwidacji.

W wydarzeniu, które zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, wzięli udział: Katarzyna Koplińska (dyrektor ROPS), Monika Kocimska-Warczak (zastępca dyrektora), Anna Kocięcka i Paweł Brycki (regionalni animatorzy współpracy z ROPS w Olsztynie), Karolina Kramkowska (animator makroregionalny z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu), Anna Mierzwińska (koordynator modelu kooperacji z gminy Korsze).

Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. policji, sądownictwa, rynku pracy, kultury, zdrowia czy edukacji).

Kolejne spotkania upowszechniające pozostałe modele kooperacji w gminach wiejskich i gminach miejskich, odbędą się również w formie zdalnej.

................................................................................................................................................................................................................................

Webinarium: Upowszechnianie modelu kooperacji w gminach

Spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich odbędzie się 30 czerwca 2021 roku w trybie online.

Od 2018 roku w pięciu gminach województwa warmińsko-mazurskiego: Piszu, Morągu, Miłomłynie, Reszlu i Korszach wdrażany był projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jego celem było wypracowanie i wdrożenie w gminach miejsko-wiejskich modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych takich jak: policja, sądownictwo, rynek pracy, kultura, zdrowie czy edukacja.   

Model kooperacji przewiduje zaangażowanie wszystkich instytucji i podmiotów funkcjonujących na terenie gminy i powiatu w działania na rzecz wsparcia rodzin. Nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej spowoduje, że wsparcie będzie kompleksowe, działania poszczególnych instytucji będą się uzupełniały, a osiągnięte efekty będą trwałe. W modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej ośrodek pomocy społecznej jest koordynatorem działań przy równoczesnym udziale i zaangażowaniu instytucji i podmiotów z innych sektorów.

Wszystkie instytucje i podmioty uczestniczące w procesie wsparcia i zaaranżowania zmian w rodzinie są jednakowo odpowiedzialne za pracę z rodziną i efekt końcowy.

Dotychczasowe doświadczenia gmin uczestniczących w projekcie pokazały jak istotna jest współpraca między instytucjami w rozwiązywaniu problemów rodziny. Podczas spotkania zostanie przybliżony model kooperacji międzyinstytucjonalnej w gminach miejsko-wiejskich w celu wykorzystywania go w codziennej pracy.

Link, login oraz hasło dostępu do spotkania:
https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=me2da49f9a965134c6fb0925b19b7eb3f 
Numer spotkania (kod dostępu): 175 408 7181                 
Hasło spotkania: 2bdHJqvVG44
 
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach, które należy przesłać do regionalnych animatorów współpracy:Anna Kocięcka, tel.: 89 521 95 38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Paweł Brycki, tel.: 89 521 95 29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Program spotkania upowszechniającego 
- Formularz zgłoszeniowy

................................................................................................................................................................................................................................

III tura dystrybucja środków do walki z COVID-19

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego (15-16 czerwca 2021) przekazał 37 tys. sztuk półmasek filtrujących klasy FFP2 wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur.

Zakupione środki do walki z COVID-19 zostały przekazane m.in. domom pomocy społecznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, domom dziecka, środowiskowym domom samopomocy, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, hospicjom i noclegowniom.

Środki zakupiono w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

................................................................................................................................................................................................................................

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotowuje się do III tury dystrybucji środków do walki z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

W połowie czerwca 2021 r. samorząd województwa przekaże wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, środki ochrony indywidualnej do walki z koronawirusem.

W ramach tego zadania zakupione będą produkty: 500 tys. szt. rękawiczek jednorazowych, 262 tys. maseczek jednorazowych oraz 37 tys. półmasek filtrujących klasy FFP2 za łączną kwotę blisko 213 tys. zł.

Wsparciem zostaną objęte m in. domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja i noclegownie.

.................................................................................................................................................................................................................................

Zakończenie trzeciego etapu projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Zakończyły się prace w trzecim kamieniu milowym pn. „Podsumowanie testu modelu kooperacji”.

Etap trzeci polegał na podsumowaniu testu modelu kooperacji (pilotażu) i trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. Podsumowanie ma formę raportu. Raport z pilotażu modelu kooperacji powstał jako efekt wcześniej przeprowadzonych badań i analiz oraz z całości zgromadzonej dokumentacji pilotażowej.

Posłuży on do ewentualnej weryfikacji wypracowanego modelu kooperacji. Wnioski końcowe pozwolą ustalić czy wypracowany model funkcjonuje właściwie czy należy go zmodyfikować i w jakim kierunku.

Raport został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Lidera projektu.

DO POBRANIA:
- Raport z pilotażu

................................................................................................................................................................................................................................

Spotkania w trzech powiatach

Ostatnie spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły się pod koniec marca 2021 roku w zdalnej formie.

Posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu piskiego odbyło się 24 marca 2021 r., posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu ostródzkiego odbyło się 26 marca 2021 r., natomiast posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu kętrzyńskiego odbyło się 30 marca 2021 r.

Na poszczególnych spotkaniach zostały przedstawione wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego pilotażu modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach projektowych tj. w gminie Korsze, Reszel, Pisz, Miłomłyn i Morąg.

Ponadto podsumowano prace ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu powiatu kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Odbyła się również dyskusja decydentów na temat przyszłości pracy modelem kooperacji, jego mocnych i słabych stron oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach.

GALERIA ZDJĘĆ

...............................................................................................................................................................................................................................

Dystrybucja środków do walki z COVID-19 w regionie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przygotowuje się do II tury dystrybucji środków do walki z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

Od 27 lutego 2021 r. zaostrzone zostały zasady bezpieczeństwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w trosce o zdrowie i życie mieszkańców regionu.

W związku z wysokim ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje się do II tury dystrybucji środków do walki z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna skuteczna”.

W połowie marca 2021 r. samorząd województwa zamierza przekazać wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące do walki z koronawirusem.

W ramach tego zadania zostaną zakupione: maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni.

Wsparcie przeznaczone jest m in. dla domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy hospicjów.

.................................................................................................................................................................................................................................

Podsumowanie prac Regionalnej Grupy Refleksyjnej  

Ostatnie spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna” odbyło się 25 listopada 2020 roku.

Wzięli w nim przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego z sektora pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, rynku pracy, sądownictwa oraz NGO’s.

Uczestnicy podsumowali działania, które odbyły się w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Omówiono również pilotaż modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej, który został przeprowadzony w pięciu gminach projektowych oraz efekty pracy z rodzinami. Zaprezentowano wstępne wnioski i rekomendacje do wypracowanego modelu kooperacji.

Zaproszeni goście podzielili się ponadto swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi przeprowadzonego pilotażu oraz działań projektowych.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

.................................................................................................................................................................................................................................

Zakończenie prac ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji  

W dniach 7-8 listopada 2020 r. odbyło się ostatnie spotkanie ekspertów Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu powiatu piskiego. Tym samym zakończyła praca wszystkich Partnerskich Zespołów Kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (POWER 2014-20120).

Spotkania odbywały się w okresie od września 2018 r. do listopada 2020 r. W każdym z trzech powiatów odbyło się 14 spotkań.

Doświadczenie ekspertów Partnerskich Zespołów Kooperacji powiatu piskiego, ostródzkiego oraz kętrzyńskiego, Ich zaangażowanie przy wypracowywaniu modelu kooperacji oraz chęć dzielenia się wiedzą okazały się ogromnie pomocne przy tworzeniu modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

.................................................................................................................................................................................................

Dystrybucja środków do walki c COVID-19

Od 28 września 2020 r. trwa przekazywanie środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących do walki z koronawirusem wybranym podmiotom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie jest zrealizowane w ramach działań projektowych „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, mających na celu minimalizowanie skutków pandemii koronawirusa COVID-19 oraz ograniczających jego rozprzestrzenianie się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie przeznaczone jest m in. dla domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, hospicjów i innych.

Kwota przeznaczona na powyższe działanie wynosi około 3 mln zł.

W ramach zadania zostaną zakupione i przekazane wybranym jednostkom pomocy i integracji społecznej następujące produkty: maseczki jednorazowe, przyłbice ochronne, półmaski filtrujące klasy FFP2, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, kombinezony, żele do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe.

Do tej pory Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przekazał łącznie 3 tys. szt. przyłbic ochronnych, 4 tys. szt. masek filtrujących klasy FFP2, 10 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz 20 tys. litrów płynów do dezynfekcji powierzchni.

W najbliższym czasie podmioty otrzymają również wsparcie w postaci żeli do dezynfekcji rąk, kombinezonów ochronnych oraz maseczek ochronnych jednorazowych.

GALERIA ZDJĘĆ

...............................................................................................................................................................................................................................

Termin ostatniego spotkania PZK powiatu piskiego

Informuję, że została ustalona data ostatniego spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacji powiatu piskiego.

Poniżej znajduje się aktualny harmonogram spotkań, które zostały do zrealizowania:
10-11 października 2020 r.,
24-25 października 2020 r.,
7-8 listopada 2020 r.

...............................................................................................................................................................................................................................

Nowy termin ostatniego spotkania PZK powiatu piskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuję, że została ustalona data ostatniego spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacji powiatu piskiego na dzień 24-25 października 2020 r.

Poniżej znajduje się aktualny harmonogram spotkań, które zostały do zrealizowania:

26-27 września 2020 r.,

10-11 października 2020 r.,

24-25 października 2020 r.

..............................................................................................................................................................................................................

Zmiana terminu spotkań PZK powiatu kętrzyńskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuję, iż ze względu na konieczność odwołania spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu powiatu kętrzyńskiego w miesiącu lipcu 2020 r., został wyznaczony nowy terminy spotkania. Poniżej znajduje się aktualny harmonogram spotkań:

I spotkanie – 29-30 sierpnia 2020 r.,

II spotkanie – 12-13 września 2020 r.,

III spotkanie – 26-27 września 2020 r.

...........................................................................................................................................................................................................................

Zmiana terminu spotkań PZK powiatu piskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuję, iż ze względu na konieczność odwołania dwóch pierwszych spotkań Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu powiatu piskiego w miesiącu czerwcu i lipcu 2020 r., zostały wyznaczone nowe terminy spotkań. Poniżej znajduje się aktualny harmonogram spotkań:

I spotkanie – 22-23 sierpnia 2020 r.,

II spotkanie – 5-6 września 2020 r.

III spotkanie – 26-27 września 2020 r.,

IV spotkanie – 10-11 października 2020 r.

............................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie Gminnej Grupy Kooperacji w gminie Reszel

W Reszlu odbyło się pierwsze spotkanie Gminnej Grupy Kooperacji w ramach pilotażu modelu kooperacji.

Wydarzenie poprowadziła doradczyni pracująca w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Pani Monika Hausman-Pniewska. W spotkaniu uczestniczyła również regionalna animatorka współpracy – Anna Kocięcka.

Na spotkaniu omówiono ogólne zasady pracy Gminnej Grupy Kooperacji
w ramach projektu oraz przygotowano wspólnie plan pracy przykładowej rodziny, określając cele i zadania dla poszczególnych instytucji pomocowych.

Uczestnikami byli przedstawiciele różnych polityk sektorowych m.in. z sektora: utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz kultury i edukacji.

Kolejne spotkania Gminnej Grupy Kooperacji gminy Reszel odbywać się będą zgodnie z założeniami projektowymi - raz na kwartał w czasie trwania pilotażu.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

.............................................................................................................................................................................................................................................

Wznowienie działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w województwie warmińsko-mazurskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964) od 6 czerwca 2020 r. przystępujemy do IV etapu odmrażania gospodarki.  

W związku z powyższym wznawiamy prace w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji powiatów: piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego.

Ponadto wracamy do testowania modelu kooperacji w gminach projektowych województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach pilotażu swoje prace wznawiają Gminne Grupy Kooperacji, których członkowie wspólnie wypracowują całościowy plan pracy z rodziną/osobą potrzebującą pomocy i wsparcia. Pilotaż potrwa do 31 grudnia 2020r.

..................................................................................................................................................................................................................................................

Zobacz harmonogram spotkań partnerskich

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia w załączeniu terminy spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji w ramach II kamienia milowego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna. 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PARTNERSKICH

..................................................................................................................................................................................................................................................

Zmiany w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszonym od 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rządowymi ograniczeniami dokonano zmian w projekcie.

- Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” został przedłużony o trzy miesiące i potrwa do 30 czerwca 2021 r.
- Poszerzono projekt o dodatkowe działanie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Na ten cel przeznaczono dodatkowe fundusze w wysokości prawie 3 mln zł na każde partnerskie województwo. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pensjonariuszy m.in.: domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, hospicjów oraz schronisk. 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Działania w projekcie zostały zawieszone do odwołania

Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że wszystkie działania w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zostały zawieszone. Odbędą się w późniejszym terminie. 

...........................................................................................................................................................................................................................................

Spotkania w ramach Gminnych Grup Kooperacji

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach pilotażu odbyły się dwa spotkania Gminnych Grup Kooperacji.

10 marca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn spotkała się Gminna Grupa Kooperacji z terenu gminy Miłomłyn, dzień później w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu spotkali się przedstawiciele Gminnej Grupy Kooperacji z terenu gminy Morąg.

Pierwsze spotkania Gminnych Grup Kooperacji poprowadził doradca pracujący w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Maciej Bielawski. W spotkaniu uczestniczyła również Regionalna animatorka współpracy – Anna Kocięcka.

Podczas wydarzenia omówiono ogólne zasady pracy Gminnej Grupy Kooperacji

w ramach projektu oraz przygotowano wspólnie plan pracy przykładowej rodziny, określając cele i zadania dla poszczególnych instytucji pomocowych.

GALERIA ZDJĘĆ

............................................................................................................................................................................................................................................

Zawiązanie Gminnych Grup Kooperacji

W ramach pilotażu aktualnie trwają prace nad zawiązaniem Gminnych Grup Kooperacji w pięciu gminach projektowych.

W skład Gminnych Grup Kooperacji wejdą pracownicy instytucji i podmiotów różnych polityk sektorowych świadczących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które w lutym 2020 r. podpisały „Porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej”.

Celem zawiązania Gminnych Grup Kooperacji będzie udzielenie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinie/osobie/grupie, która zagrożona jest wykluczeniem społecznym oraz wypracowanie planu pracy w oparciu o kooperację międzyinstytucjonalną.

Zawiązanie pierwszej Gminnej Grupy Kooperacji nastąpi w Miłomłynie i w Piszu w dniu 10 marca 2020 r.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

W Miłomłynie (27 lutego) odbyło się spotkanie przedstawicieli z gminy Miłomłyn i Morąg oraz powiatu ostródzkiego, którego celem było podpisanie porozumień o współpracy międzyinstytucjonalnej.

Podczas wydarzenia został zaprezentowany model kooperacji wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz omówiono jego pilotaż. Przedstawiono również diagnozę gminy Miłomłyn i Morąg.

Podczas inicjatywy podpisano dwa porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej. Do porozumienia na rzecz współdziałania organizacji
i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w gminie Miłomłyn i powiecie ostródzkim przystąpiło 15 instytucji, natomiast w gminie Morąg i powiecie ostródzkim przystąpiło 14 instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Miłomłyna Stanisław Siwkowski, sekretarz urzędu miasta i gminy Miłomłyna Ryszard Portka, zastępca burmistrza Morąga Leszek Biernacki oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Katarzyna Koplińska. Ponadto obecny był dyrektor PCPR w Ostródzie Tomasz Podsiadło, dyrektor MOPS w Morągu Jadwiga Kosieradzka i kierownik M-GOPS w Miłomłynie Mirosław Rafalski. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury, sołtysi, przedstawiciele policji, rynku pracy oraz prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na terenie zainteresowanych gmin.

GALERIA ZDJĘĆ

...........................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie coachingu grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie coachingu grupowego dla pracowników socjalnych gmin uczestniczących w projekcie.

Było to trzecie – ostatnie – spotkanie z tego cyklu spotkań. Wsparciem zostało objętych 15 osób. Równolegle odbywają się spotkania coachingu indywidualnego dla pracowników socjalnych z gmin: Reszel, Korsze, Morąg i Pisz. Wsparciem tym objętych jest 10 osób. Spotkania indywidualne potrwają do końca kwietnia 2020 r.

Uczestnicy coachingu indywidualnego mają możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej. Efektami udziału w coachingu indywidualnym jest ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Spotkania coachingu grupowego i coachingu indywidualnego prowadzą trenerzy z Instytutu Rozwoju Człowieka z Olsztyna.

GALERIA ZDJĘĆ

.............................................................................................................................................................................................................................................

Podpisano kolejne porozumienie w ramach projektu „Kooperacja–efektywna i skuteczna”

17 lutego 2020 r. w Piszu odbyło się kolejne spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja–efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczył wicestarosta piski Marek Wysocki, burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wiesława Przybysz. Ponadto obecna była dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Magdalena Kleczkowska i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu Elwira Świetlicka. W spotkaniu uczestniczyli także decydenci instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury, prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy Pisz.

Dzięki uprzejmości  burmistrza Andrzeja Szymborskiego spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu.

Do porozumienia na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przystąpiło 27 instytucji z terenu gminy Pisz i powiatu piskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

...............................................................................................................................................................................................................................................

W Korszach podpisano pierwsze porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczył wicestarosta kętrzyński Andrzej Lewandowski, burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Katarzyna Koplińska.

Ponadto obecny był komendant Powiatowej Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak, dyrektor PCPR w Kętrzynie Dorota Siwicka, dyrektor MOPS w Korszach Artur Romanowski i dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj.

Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji samorządowych, dyrektorów szkół oraz instytucji kultury, sołtysów, prezesów stowarzyszeń i fundacji działających na terenie ww. gmin.

Spotkanie odbyło się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach. Podczas wydarzenia zaprezentowano model kooperacji wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz omówiono jego pilotaż. Przedstawiono również diagnozę gminy Reszel i gminy Korsze.

Efektem spotkania było podpisanie dwóch porozumień o współpracy międzyinstytucjonalnej. Do porozumienia na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w gminie Kosze i powiecie kętrzyńskim przystąpiło 28 instytucji, natomiast w gminie Reszel przystąpiły 24 instytucje.

GALERIA ZDJĘĆ

..............................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkanie coachingu grupowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przypomina o kolejnym spotkaniu coachingu grupowego dla pracowników socjalnych gminy miejsko-wiejskich w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Spotkanie coachingowe odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2020 r. w Hotel Park w Olsztynie.

Osoba do kontaktu – Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38

..............................................................................................................................................................................................................................

Praca ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji

Eksperci z Partnerskich Zespołów Kooperacji uczestniczyli w kolejnych spotkaniach w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Były to już dziewiąte spotkanie w powiecie kętrzyńskim i piskim oraz ósme spotkanie w powiecie ostródzkim.

Tym razem eksperci pracowali nad szczegółową analizą poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie, tj. gminą Miłomłyn, Korsze, Reszel, Morąg i Pisz. Analiza zasobów gminy będzie wykorzystana m.in. w pilotażu modelu kooperacji, który trwa aktualnie w poszczególnych gminach.  

..................................................................................................................................................................................................................................

Pilotaż modelu kooperacji

Drugim etapem projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” jest przeprowadzenie testu modelu kooperacji. Pilotaż zostanie przeprowadzony w pięciu gminach miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego tj. w gminie Miłomłyn, Morąg, Korsze Reszel, Pisz i potrwa do końca września 2020 r.

W ramach prowadzonego pilotażu pod koniec stycznia 2020 r. odbyły się spotkania z włodarzami ww. gmin oraz trzech powiatów, na których terenie położone są gminy uczestniczące w projekcie. Na spotkaniach został zaprezentowany model kooperacji, wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz przedstawiono główne założenia pilotażu. Ustalono również terminy spotkań z instytucjami, działającymi na terenie poszczególnych gmin w celu zawiązania porozumienia o współpracy.

Ponadto regionalni animatorzy współpracy spotkali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej ww. gmin w celu przygotowania pracowników do przeprowadzenia pilotażu. Omówiono zadania ośrodka pomocy społecznej jako koordynatora pilotażu oraz poproszono o wybór 5 rodzin, które zostaną objęte wsparciem w ramach wypracowanego modelu.

.................................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego z sektora pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, rynku pracy, sądownictwa, Policji oraz NGO’s.

Celem spotkania było zaprezentowanie modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej, wypracowanego w pierwszym kamieniu milowym projektu. Omówiono również pilotaż modelu, który potrwa do czerwca 2020 r.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi wypracowanego modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

GALERIA ZDJĘĆ

.................................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji  

Partnerskie Zespoły Kooperacji z terenu powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego spotkały się po raz kolejny w ramach cyklicznych spotkań.

W minionych weekendach grupy pracowały przede wszystkim nad utworzeniem „koszyka usług” do problemów, które występują na terenie danej gminy i powiatu i wpisują się w model kooperacji. Wypracowany „koszyk usług” posłuży pracownikom instytucji pomocowych podczas wdrożenia pilotażu modelu kooperacji, a później również w pracy z modelem.  

Kolejnym zadaniem była analiza pojedynczego przypadku, czyli case study. Uczestnicy grupy na podstawie konkretnego zdarzenia mieli za zadanie ustalić krąg instytucji oraz zakres i charakter udzielonej pomocy i wsparcia dla osób/rodzin potrzebujących.

…………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

Spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, kętrzyńskiego i piskiego

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna
i skuteczna”.

Celem spotkania było zaprezentowanie modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej, wypracowanego w pierwszym kamieniu milowym projektu. Na spotkaniu nastąpiło również podsumowanie badań prowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w gminach miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego oraz został omówiony pilotaż modelu.
Instytucje z obszaru polityki społecznej, policji, kultury, sportu i inne pięciu gminach miejsko-wiejskich uczestniczących w projekcie przygotowują się do przeprowadzenia testu modelu kooperacji.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia model kooperacji międzyinstytucjonalnej, wypracowany w I kamieniu milowym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

DOKUMENT DO POBRANIA

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coaching grupowy w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

W dniach 13-14 listopada 2019 r. w Olsztynie odbył się coaching grupowy dla 15 pracowników socjalnych gmin uczestniczących w projekcie. Spotkanie coachingowe poprowadzili trenerzy z Instytutu Rozwoju Człowieka z Olsztyna.

Spotkanie coachingu grupowego opierało się na wykorzystaniu zasobów, w tym wiedzy i umiejętności już posiadanych przez uczestników oraz na odpowiednim zmotywowaniu i towarzyszeniu w celowym usprawnianiu pracy. Spotkanie miało na celu udoskonalenie posiadanej już wiedzy pod kątem wprowadzenia do praktyki. Udoskonaliło również umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej oraz zasady zadawania pytań, które otwierają i motywują rozmówcę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coaching indywidualny i coaching grupowy w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął rekrutację pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczących w projekcie na udział w coachingu indywidualnym i coachingu grupowym.

Uczestnicy coachingu indywidualnego będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej. Efektami udziału
w coachingu indywidualnym będzie ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie
w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

W trakcie coachingu grupowego uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:
• stawianie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi ich osiągania,
• prowadzenie rozmowy coachingowej z klientami,
• budowania efektywnej strategii lub taktyki dla poprawy wyników pracy,
• tworzenia atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy.

Spotkania coachingu grupowego odbędą się w następujących terminach:
• 13-14 listopada 2019 r.,
• 19-20 lutego 2020 r.
Miejscem spotkań coachingu grupowego jest Hotel Park w Olsztynie.
Spotkania w ramach coachingu indywidualnego realizowane będą w pięciu ośrodkach pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego (Pisz, Korsze, Reszel, Miłomłyn, Morąg) lub w innych miejscach ustalonych przez Wykonawcę
z pracownikami socjalnymi ww. ośrodków
Dla każdego Ośrodka przewidziana są 3 miejsca na spotkania w ramach coachingu grupowego oraz 2 miejsca na spotkania w ramach coachingu indywidualnego.

Informujemy, że na spotkania coachingowe mogą zgłaszać się zarówno osoby, które już uczestniczyły w spotkaniach coachingu grupowego lub indywidualnego jaki
i osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 5 listopada 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ponadto w dniu spotkania coachingowego należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji – dotyczy osób które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie).

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38. 

Do pobrania: 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu grupowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu indywidualnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

......................................................................................................................................................................................................................................

Inauguracja spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji

W ostatnim czasie odbyły się pierwsze spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Powstały one w drugim etapie projektu (II kamieniu milowym) z przekształcenia wcześniej działających Powiatowych Grup Refleksyjnych. W latach 2019-2020 przewidziano dziewięć takich dwudniowych spotkań.

Na pierwszych spotkaniach grup zaprezentowano model kooperacji międzyinstytucjonalnej wypracowany w I kamieniu milowym. Ponadto eksperci pracowali nad utworzeniem kart kosztów zaniechania w poszczególnych obszarach problemowych takich jak m in. przemoc w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze czy bezdomność.

Wyniki pracy ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji posłużą w procesie wdrażania pilotażu modelu kooperacji.

GALERIA ZDJĘĆ 

........................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia w załączeniu terminy spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji, Regionalnej Grupy Refleksyjnej oraz Powiatowych Grup Decydentów w ramach II kamienia milowego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W II KAMIENIU MILOWYM W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

.........................................................................................................................................................................................................................................

Cykl szkoleń w ramach „Szkoły Animatora”

Od października 2019 roku przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uczestniczą w cyklu szkoleń pn. „Szkoła Animatora”. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników ROPS do roli edukatora animacji lokalnej na terenie pięciu gmin miejsko-wiejskich realizujących projekt „Kooperacja efektywna i skuteczna” w celu wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji.

W szkoleniach uczestniczą pracownicy sześciu województw realizujących ww. projekt.

Spotkania odbywają się w Poznaniu i są prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Magdalenę Popłońską-Kowalską i  Beatę Pawłowicz.

Do tej pory odbyły się dwa z dziesięciu zaplanowanych spotkań. Spotkania szkoleniowe są doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnicy zdobędą umiejętności pracy metodą OSL – Organizowanie Społeczności Lokalnej.

GALERIA ZDJĘĆ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................

 Zakończyły się prace w pierwszym etapie projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, realizowanym wspólnie z 6 partnerami. Jego celem było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami innych polityk sektorowych.

Na rzecz wypracowania modelu współpracę podjęło ogółem 288 podmiotów/instytucji ze wszystkich województw.

Model kooperacji został wypracowany przez przedstawicieli instytucji/podmiotów podczas spotkań i seminariów. Opracowany został również na podstawie wyników badań przeprowadzonych w gminach miejsko-wiejskich uczestniczących w projekcie przez partnera naukowego projektu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całość zebranej dokumentacji, wniosków i analiz pozwoliła na stworzenie modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

W ramach I kamienia milowego (pierwszego etapu projektu) w województwie warmińsko-mazurskim odbyły się spotkania:
• Powiatowych Grup Refleksyjnych (15 spotkań),
• Powiatowych Grup Decydentów (6 spotkań),
• Regionalnych Grup Refleksyjnych (2 spotkania).

Ponadto zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla pracowników sektora usług społecznych oraz seminaria dla pracowników różnych instytucji. Przeprowadzono spotkania coachingu indywidualnego oraz grupowego dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej biorących udział w projekcie, w celu wzmocnienia ich potencjału.

W siedzibie lidera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, odbywają się cyklicznie spotkania robocze dotyczące realizacji projektu. Uczestniczą w nich regionalni animatorzy współpracy, koordynatorzy oraz dyrektorzy odpowiedzialni za realizacje projektu. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy projektowe oraz rozwiązywane pojawiające się problemy i trudności. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i dyskutują nad nowymi rozwiązaniami w projekcie.

Drugim etapem projektu, który potrwa do września 2020 r., jest przeprowadzenie testu modelu kooperacji. Na tym etapie dokonany zostanie wybór rodzin do przeprowadzenia pilotażu. Ponadto dalej toczyła się będzie praca ekspertów rożnych polityk sektorowych, tym razem w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji. Zaplanowane zostały również spotkania Regionalnej Grupy Decydentów oraz Powiatowych Grup Decydentów. W celu dalszego wzmacniana potencjału pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej kontynuowane będą spotkania coachingu indywidualnego oraz grupowego.

.........................................................................................................................................................................................................................................

W miniony weekend (2-3 marca 2019 r.) odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna.

Tym samym zakończyły się pracę w ramach I kamienia milowego projektu, tj. nad opracowaniem modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami innych polityk sektorowych (zdrowie, sport, kultura, edukacja, sądownictwo i inne).

Kolejnym etapem prac w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” będzie testowanie wypracowanego modelu. Drugi etap prac przewidziany jest na okres od kwietnia 2019 r. do września 2020 r. W drugim kamieniu milowym Powiatowe Grupy Refleksyjne przekształcą się w Partnerskie Zespoły Kooperacyjne (PZK).

.........................................................................................................................................................................................................................................

W Olsztynie odbył się coaching grupowy dla 15. pracowników socjalnych z pięciu gmin uczestniczących w projekcie „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Uczestnicy zapoznali się z narzędziami wykorzystywanymi w coachingu, które umożliwią im podniesienie umiejętności pracy z klientem.

Ponadto przybliżony zostały schemat prowadzenia rozmowy coachingowej oparty na GROW z wykorzystaniem umiejętności zdawania pytań i parafrazowania. Uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat stawiania celów w oparciu o SMART oraz przeanalizowali swoje mocne strony i obszary do rozwoju.

Tematem drugiego dnia była asertywność. Pracownicy socjalni poznawali zachowania asertywne względem klientów, współpracowników oraz swoich przełożonych.

Coaching poprowadziła firma J&J Psychoedukacja z Torunia.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

W dniach 21-22 lutego 2019 r. w Olsztynie odbędzie się coaching grupowy dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Coaching grupowy to metoda pracy z grupą, podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

W trakcie coachingu grupowego uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:
- Stawianie sobie celów i wypracowanie skutecznych narzędzi ich osiągania;
- Prowadzenie rozmowy coachingowej ze swoimi klientami;
- Wykorzystywania swojego potencjału dla dobra klientów, z którymi pracują ;
- Budowania efektywnej strategii lub taktyki dla poprawy wyników;
- Tworzenia atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy.

Model kooperacji wypracowany przez ekspertów i decydentów różnych sektorów będzie testowany w wybranych gminach. Kluczową rolę odegrają tutaj pracownicy socjalni, którzy bezpośrednio pracują z rodziną. Zatem ich zaangażowanie i motywację do działania należy odpowiednio wzmocnić.

.........................................................................................................................................................................................................................................

W miniony weekend (9-10 lutego 2019 r.) odbyły się spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna. 

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z narzędziami do sporządzenia diagnozy. Poznawali ich specyfikę i zasadność stosowania w poszczególnych przypadkach i sytuacjach.

Diagnoza będzie bowiem podstawą do wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach, które przystąpiły do projektu. 

Kolejne spotkania grup odbędą się w marcu 2019 r.

.........................................................................................................................................................................................................................................

W minionych dniach odbyły się spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego. Zakończył się w ten sposób pierwszy etap projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Decydenci z poszczególnych powiatów uczestniczących w projekcie pracowali nad utworzeniem modelu systemu instytucjonalnej pomocy rodzinie w przykładowej, nieistniejącej gminie.

Praca uczestników była czysto teoretyczna, oparta na doświadczeniach oraz wyobrażeniach i wizjach nowych sposobów pomocy rodzinie. Rezultaty pracy decydentów posłużą do opracowania modelu kooperacji.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

W styczniu 2019 roku miały miejsce kolejne spotkania dla pracowników instytucji różnych sektorów tj. pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Seminaria odbyły się w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Tematyką spotkań były partnerstwa lokalne. Omówiono zasady tworzenia partnerstw lokalnych, korzyści i przeszkody w ich budowaniu oraz przedstawiono jak powinno wyglądać efektywne partnerstwo lokalne.

Seminaria miały charakter warsztatowy.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkania w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbędą się w Świętej Lipce, Piszu oraz Ostródzie.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO z trzech powiatów: piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego.

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z partnerstwem lokalnym, zasadami rozwoju lokalnego opartego na partnerstwie, integracją społeczną i spójnością społeczną, korzyściami i przeszkodami w budowaniu partnerstwa czy efektywnym partnerstwie lokalnym.

14 stycznia 2019 zaplanowano spotkanie w Świętej Lipce (Hotel Taurus), dzień później odbędzie się w Piszu (Hotel Nad Pisą), natomiast 16 stycznia 2019 roku w Ostródzie (Hotel Dom Polonii). Wszystkie z nich rozpoczynają się o godz. 9. Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad dla każdego uczestnika seminarium.

Osoby chętne do udziału zobowiązane są przesyłania skanu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto w dniu seminarium należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – wyłącznie osoby, które dotąd go nie wypełniały).

Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

.........................................................................................................................................................................................................................................

W minionych dniach odbyło się drugie spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej oraz Powiatowych Grup Refleksyjnych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej (10 grudnia) poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięli w nim przedstawiciele instytucji sektora pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, rynku pracy, sądownictwa, Policji oraz NGO’s.

Uczestnicy zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej. Modele te są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej - funkcjonujących w ramach projektu.

Podczas inicjatywy dyskutowano nad zaletami i wadami poszczególnych modeli kooperacji. Wymieniano się pomysłami udoskonalenia modeli. Zwrócono również uwagę na istniejące zagrożenia funkcjonowania wypracowanych modeli.

W minionych dniach (8-9 grudnia) odbyły się również kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna.

Uczestnicy spotkań pracowali przede wszystkim nad zagadnieniem współpracy i zaufania między instytucjami oraz transferu wiedzy. Kolejne spotkania grup odbędą się w lutym 2019 r.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, zaangażowani w pomoc i wsparcie rodzin.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele partnera naukowego projektu – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W pierwszej części spotkania przestawiono rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w systemie wspierania rodziny. Następnie uczestnicy poznali założenia projektu oraz zapoznali się ze wstępnymi modelami kooperacji międzyinstytucjonalnej.

Modele są m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W drugiej części tej inicjatywy odbyły się warsztaty podczas, których uczestnicy wnieśli swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Konsultacje w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2018 roku w Olsztynie w Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności (przy ul. Obrońców Tobruku 3). Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godz. 10:00.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin.

Uczestnicy bloku edukacyjno-szkoleniowego zapoznają się z tematami związanymi z uwarunkowaniami efektywnej współpracy instytucji w świetle badań, budoą systemu wsparcia rodziny ("od kooperacji do integracji") oraz familiocentryzmem (rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia). Zaplanowano również blok konsultacyjny - konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi.

Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do 23 listopada 2018 roku należy wysłać skan formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

..................................................................................................................................................................................................................................

Seminaria dla osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin

W minionych dniach odbyły się kolejne seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sądownictwa, policji i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Seminaria odbyły się w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Tematem spotkań było budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego. Seminaria miały charakter warsztatowy.

Kolejne wydarzenia zostały zaplanowane na styczeń 2019 roku.

GALERIA ZDJĘĆ 

..................................................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych

W miniony weekend (27-28 października 2018 r.) odbyły się kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna.

Uczestnicy spotkań pracowali przede wszystkim nad zagadnieniem komunikacji i współpracy zespołowej. Przeanalizowano również narzędzie badawcze jakim jest studium przypadku.

Kolejne spotkania grup odbędą się w grudniu 2018 r.

.................................................................................................................................................................................................................................

Zmiana terminu seminarium w powiecie kętrzyńskim


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż seminarium dla pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, z terenu powiatu kętrzyńskiego zostało przełożone na dzień 19 listopada 2018 r.

Miejsce spotkania pozostaje bez zmian, tj. Hotel Taurus w Świętej Lipce.

Zmiana terminu seminarium spowodowana jest ustanowieniem dnia 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy.

.................................................................................................................................................................................................................................

Inauguracja Powiatowych Grup Decydentów

W minionych dniach w powiatach kętrzyńskim, piskim i ostródzkim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów.

Wzięli w nich przedstawiciele instytucji polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

Spotkania przygotowali i poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z regionalnymi animatorami współpracy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy pracowali nad analizą elementów systemu pomocy i wsparcia rodzin na różnych szczeblach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działania instytucji powiatowych.

...............................................................................................................................................................................................................................

Seminaria w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza pracowników instytucji sektora pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i NGO, z terenów powiatów: piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego na seminaria.

Terminy i miejsca spotkań:
• powiat kętrzyński: 12 listopada 2018 r., Hotel Taurus w Świętej Lipce,
• powiat piski: 13 listopada 2018 r., Hotel Nad Pisą w Piszu,
• powiat ostródzki: 14 listopada 2018 r. Hotel Dom Polonii w Ostródzie.

Czas trwania: od godz. 9.00. Organizator zapewnia serwis kawowy oraz obiad dla każdego uczestnika seminarium.

Program:

1. Budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego/międzysektorowego.
1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,
1.2 Wypracowanie procedury współpracy,
1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,
1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),
1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,
1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

2. Negocjacje międzyzespołowe.
3. Zarządzanie zespołem.
3.1 Formułowanie celów zespołowych,
3.2 Podział kompetencji w zespole
• rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
• efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
• modele współpracy zespołowej.
3.3 Komunikacja w zespole
• interakcje pomiędzy członkami zespołu,
• zarządzanie konfliktem,
• konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
• zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,
3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.
3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),
• bodźce i ich stosowanie,
• umiejętne stosowanie nagród i kar,
• wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

4. Ewaluacja funkcjonowania zespołu.
4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,
4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
4.3 Superwizja pracy zespołu.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach zobowiązane są przesyłania skanu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto w dniu seminarium należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 89 521 95 29 lub 89 521 95 38.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Pierwsze spotkanie Powiatowych Grup Refleksyjnych

W dniach 29-30 września 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Spotkania poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnikami Powiatowych Grup Refleksyjnych są eksperci z różnych polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych, którzy wypracowywali model kooperacji.
Spotkania miały charakter typowo warsztatowy.

Galeria zdjęć

.....................................................................................................................................................................................................................................

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z gmin: Miłomłyn, Morąg, Reszel, Korsze oraz Pisz, na coatching indywidualny.

Szczegółowe informacje 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia wykaz osób, wchodzących w skład Powiatowych Grup Decydentów powiatu piskiego, kętrzyńskiego i ostródzkiego, które zostały powołane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).”

PGD - powiat kętrzyński
PGD - powiat ostródzki
PGD - powiat piski

...................................................................................................................................................................................................................................

W OLSZTYNIE (6 WRZEŚNIA 2018 ROKU) ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”. 

Do zadań grupy należy wypracowanie koncepcji wdrażania modelu kooperacji na poziomie wojewódzkim; weryfikacja wypracowanych przez PGR i PGD założeń modelu kooperacji; tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej na poziomie wojewódzkim, tworzenie systemu wsparcia gmin i powiatów w podejmowaniu działań związanych z budowaniem efektywnej współpracy międzysektorowej oraz budowa systemowej polityki regionu w zakresie kooperacji.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono cele projektu oraz zadania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, natomiast druga część opierała się na pracy warsztatowej. Członkowie RGR wymienili poglądy i doświadczenia w zakresie sposobu budowania sieci współpracy międzysektorowej i wspólnie wykonali zadanie wyznaczone przez moderatora.


Spotkanie przygotowali i poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztof Pilarz i mgr Michał Mikołajczak - partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r

Uczestnikami spotkania byli:
1) Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego;
2) Wiesława Przybysz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
3) Joanna Jabłonka-Kastrau – Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
4) Bartosz Szurmiński – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
5) Grażyna Dywańska – Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
6) Dorota Malicka – Sąd Okręgowy w Olsztynie;
7) Dariusz Cieśluk – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;
8) Daria Lisowska – Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie;
9) Marek Skaskiewicz – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
10) Agnieszka Sosnowska-Krzynówek – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku;
11) Adam Roznerski – Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
12) Bożena Puszkiewicz – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie;
13) Brygida Adamajtis – Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
14) Arkadiusz Paturej - Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
15) Marcin Kapłon – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;
16) Arkadiusz Jachimowicz – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
17) Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa;
18) Paweł Karwowski – Sieć Wspierania Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD;
19) Wacław Wasiela – Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Do pobrania:
Uchwała Nr 39/850/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dnia 27 sierpnia 2018 r. w spawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 GALERIA ZDJĘĆ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z przyjemnością informuje, że trwa proces naboru przedstawicieli podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z poziomu województwa oraz powiatu (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Regionalnej Grupy Refleksyjnej (RGR) oraz Powiatowych Grup Decydentów (PGD).

Dotychczasowe doświadczenia wyżej wymienionych podmiotów polityk sektorowych w budowaniu współpracy międzysektorowej na rzecz osób wymagających wsparcia będą cennym wzmocnieniem oczekiwanych rezultatów projektu.

Celem działań RGR i PGD będzie tworzenie polityki regionalnej oraz powiatowej w obszarze kooperacyjnych działań na rzecz włączenia społecznego.

Nabór przedstawicieli do Regionalnej Grupy Refleksyjnej trwa do 6 lipca br. zaś do Powiatowych Grup Decydentów można się zgłaszać do połowy lipca br.

Do pobrania: 
Formularz zgłoszeniowy 

....................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w kwietniu br. dokonano wyboru 5 gmin miejsko-wiejskich i 3 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego do opracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w ramach Projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Kooperacja-efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy wyborze gmin i powiatów kierowano się następującymi kryteriami:
1. Podzielono województwo na trzy subregiony, tj.: olsztyński, elbląski i ełcki.
2. W subregionie ełckim wybrano jedną gminę, ponieważ jest to najmniejszy subregion. W dwóch kolejnych subregionach wybrano po dwie gminy.
3. Do wyboru gmin w każdym subregionie posłużyły wskaźniki z dokumentu Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok.
4. Podstawowym kryterium wyboru gmin była liczba rodzin oraz osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
Ponadto zwrócono uwagę na następujące wskaźniki:
- liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- % ludności korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku do ludności ogółem poszczególnych gmin,
- liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

Kierując się powyższymi wskaźnikami oraz różnorodnością pod względem wysokości dochodów gminy przypadającego na jednego mieszkańca do realizacji działań projektowych zaproszono gminy: Pisz, Morąg, Miłomłyn, Korsze, Reszel oraz powiaty: piski, ostródzki i kętrzyński. Ww. jednostki samorządu terytorialnego wyraziły zgodę na udział w działaniach projektowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK