Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XVII sesja sejmiku województwa - 30 czerwca 2020 (VI kadencja)

XVII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Porządek obrad sesji

Imienne wykazy głosowań:
- Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
- Raport o stanie województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku, debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2019 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022" – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2019 rok“ – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019" – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz gminy Iłowo-Osada – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez województwo warmińsko-mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Olsztyński Teatr Lalek, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi węgorzewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez powiat węgorzewski – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Mrągowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU” – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających województwu warmińsko-mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 – referujący:. G.M. Brzezin, marszałek województwa
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
- Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji sejmiku z dnia 26.05.2020 r.


 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK