Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XVI sesja sejmiku województwa - 26 maja 2020 (VI kadencja)

XVI sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 26 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

Porządek obrad

Imienne wykazy głosowań:

Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2019
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny" - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2019 roku – referujący: Marek Wachowski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2019 roku – referująca: Katarzyna Kępka-Kasprzyk, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/346/16 z 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku - referujący: M. Sycz, wicemarszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomino - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej siedmiu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku - referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej) w Olsztynie - referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ul. Towarowej (od ul. Władysława Leonharda do ul. Mariana Bublewicza) i ul. Mariana Bublewicza (od ul. Towarowej do granic miasta) w Olsztynie - referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych - referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych - referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - referujący: S. Jaskulska, członek zarządu województwa
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Tolkmicko, Świętajno, Dubeninki, Działdowo, Szczytno i Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie, w szczególności w latach 1939-1956, w tym w formie honorowania Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa
Sprawy różne
Oświadczenia radnych


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK