Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XII sesja sejmiku - 26 listopada 2019 (VI kadencja)

XII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się 26 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1, sala sesyjna).

Porządek obrad XII sesji sejmiku

Imienne wykazy głosowań podczas X sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego - 26 listopada 2019:

1. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

10. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa-skonwertowany

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Orneta

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 527 na obszarze miasta Olsztyna

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru odcinek byłej drogi krajowej nr 53 na terenie gminy Purda

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr AAA o numerze ewidencyjnym W0001002862011 na obszarze miasta Olsztyna

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 598 na obszarze miasta Olsztyna

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Iława_pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lubomino

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok

22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

23. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 Października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

27. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Sejmiku z dnia 29.10.2019

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonanej przez przewodniczącą sejmiku

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji z analizy oświadczeń majątkowych

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonanej przez urzędy skarbowe

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK