Kontakt

Horyzont Europa

W połowie drogi do Horyzontu - konferencja

Konferencja pt. „W połowie drogi do Horyzontu – Akademie Nauk Stosowanych na dobrej drodze?” („Halfway to the Horizon – Universities of Applied Sciences on the right track?”), zorganizowane w ramach inicjatywy UAS4Europe odbyła się 23 maja 2023 roku.

Podczas pierwszej części konferencji omówiono następujące:

 1. Działalność Holon Institute of Technology (Izrael), w tym zidentyfikowane bariery
  i wyzwania w obszarze działalności badawczej, takie jak:

- ograniczone infrastruktury badawcze, w porównaniu do uniwersytetów badawczych,

- brak finansowania badań ze strony rządu dla instytucji z obszaru nauk stosowanych,

- przeciążenie dydaktyczne,

- trudności w rekrutowaniu asystentów naukowych, w porównaniu do możliwości, jakimi dysponują uniwersytety badawcze,

- niewystarczająca liczba profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.

 1. Instytut jako jedyny w kraju posiada Wydział Technologii Dydaktycznych działający na rzecz kształcenia specjalistów w zakresie cyfrowych środowisk uczenia się oraz nauczania.
 2. W 2020 roku w ramach instytutu utworzono nowy wydział poświęcony cyfrowym technologiom medycznym.

W kontekście regionalnych perspektyw dotyczących 5 misji w Programie Horyzont Europa podkreślono następujące:

 1. Trudności w tworzeniu synergii pomiędzy funduszami rozwoju regionalnego, a misjami w Horyzoncie Europa. Misje wywodzą się z Programu Ramowego, fundusze regionalne mają inne priorytety i logikę interwencji – pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób,
  w kontekście funduszy rozwoju regionalnego, identyfikować projekty które mogłyby wpisywać się w cele misji?
 2. Rosnące zapotrzebowanie regionów w kontekście dostępu do wykwalifikowanych kadr uniwersyteckich oraz potrzeby związane z podnoszeniem kwalifikacji.
 3. Trudności związane z osiąganiem ukierunkowanej współpracy w kontekście kooperacji ze zróżnicowanymi interesariuszami.
 4. Podkreśla się znaczenie problemu dysproporcji czasowych pomiędzy zapotrzebowaniem przemysłu, a możliwościami ośrodków uniwersyteckich dotyczącymi dostarczania odpowiednich rozwiązań (misje powinny osiągnąć swoje cele do roku 2030).
 5. Należy podejmować działania na rzecz interakcji pomiędzy badaniami i innowacjami w kontekście wdrażania celów misji. Wskazuje się w tym miejscu na trudności związane m.in. z różnicami wynikającymi z odmiennych sposobów współpracy, doboru partnerów, zaangażowania w sieci.
 6. Podkreśla się trudności z aplikowaniem środowisk naukowych o środki unijne
  w ramach konkursów dotyczących misji, związane z niewystarczającą komunikacją ze strony Komisji Europejskiej.

Misje UE – perspektywa austriacka:

 1. Cele misji przekładane są na dostosowane do potrzeb cele krajowe (ustalanie priorytetów i dokonywanie wyborów w celu maksymalizacji korzyści krajowych).
 2. Działania oparte na istniejących strukturach z wykorzystaniem dobrze ugruntowanego procesu podejmowania decyzji na rzecz osadzenia misji w krajowym/regionalnym ekosystemie.
 3. Przekierowanie już istniejących zasobów finansowych i instrumentów z dodatkową mobilizacją określonej ilości nowych środków w celu ustanowienia ukierunkowanych zachęt.
 4. Austria przyjęła plan wdrożenia 5 misji w marcu 2023 roku. Obecnie trwają prace nad stworzeniem planu działań dla każdej z nich. W prace nad planami działań będą również zaangażowane władze regionalne (planowane zakończenie – połowa/koniec 2024 roku).
 5. Podkreśla się, że działalność badawczo-innowacyjna, dane i networking na rzecz mobilizacji interesariuszy z różnych obszarów stanowią najważniejsze obszary interwencji w krajowym kontekście wdrażania misji.

Podczas ostatniej części konferencji przedstawiono następujące:

 1. Obecnie prowadzone są prace nad planem strategicznym dla Programu Horyzont Europa na lata 2025-2027 oraz prace nad programem ramowym po roku 2027.
 2. Podkreśla się, że zostanie położony większy nacisk w kierunku działań na rzecz zmniejszania różnic pomiędzy obszarem edukacji i badań, wzmacniania roli sektora MŚP, biznesu, wzmacniania roli uniwersytetów nauk stosowanych, kontynuacji działań na rzecz celów misji, intensyfikacji współpracy.
 3. Plan strategiczny będzie definiował kluczowe strategiczne kierunki inwestycji
  w badania naukowe i innowacje oraz oczekiwany wpływ tych inwestycji.
 4. Publikacja oceny śródokresowej Programu Horyzont Europa planowana jest na koniec 2024/początek 2025 roku.
 5. Prowadzone są obecnie prace nad oceną misji oraz partnerstw w Programie Horyzont Europa (planowana publikacja – lipiec 2023).
 6. Analiza planu strategicznego dla Programu Horyzont Europa na lata 2025-2027.

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK