Kontakt

Horyzont Europa

Dzień informacyjny Horyzontu Europa

Webinarium pt. „Dzień informacyjny Horyzontu Europa – Infrastruktury Badawcze” zorganizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej, koncentrujące się na naborach w ramach Programu Prac na lata 2023-2024.

 W dniu 6.12.2022 roku Komisja Europejska przyjęła główny Program Prac Horyzontu Europa na lata 2023-2024, w ramach którego przeznaczy ok. 13,5 mld € na wsparcie europejskich naukowców i innowatorów w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie wyzwań geopolitycznych, cyfrowych, energetycznych i środowiskowych.

Priorytety dla obszaru infrastruktur badawczych w Programie Prac na lata 2023-2024:

 • Konsolidacja istniejących zdolności i rozwój nowych infrastruktur badawczych dla wspierania przełomowych odkryć naukowych i reagowania na nowe wyzwania, ze szczególnym naciskiem na obszar zdrowia i bliźniaczej transformacji.
 • Zapewnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej skutecznego i trwałego otoczenia dla infrastruktur badawczych.
 • Zwiększenie odporności infrastruktur badawczych, ze szczególnym naciskiem na kryzys energetyczny i radzenie sobie ze skutkami pandemii COVID-19.
 • Rozwój polityki w zakresie otwartej nauki i danych poprzez zaufane środowisko wirtualne (European Open Science Cloud – EOSC).
 • Rozwój lokalny i regionalny poprzez wsparcie m.in. realizacji strategii Inteligentnych Specjalizacji.
 • Opracowanie technologii dla infrastruktur badawczych i wspieranie innowacji.
 • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru infrastruktur badawczych.

Maksymalne poziomy dofinansowania:

 • Dla rodzajów działania typu CSA i RIA: 100%.

 

Ponadto:

 • Dla konkursów w obszarze SERV: arkusze programu Excel z kalkulatorem dostępu – nieobowiązkowe (nowość).
 • Dla konkursów HORIZON-INFRA-2023-DEV-01 (tematy 03, 04, 06, 07) oraz HORIZON-INFRA-2023-TECH-01 wymaga się uczestnictwa w roli beneficjentów określonej liczby właścicieli infrastruktury ESFRI i/lub ERIC.
 • Dla konkursu HORIZON-INFRA-2023-DEV-01 (tematy 06, 07) wymaga się dodatkowego udziału konkretnych krajów.
 • Wymagana jest należyta staranność w odniesieniu do wiarygodności wszystkich systemów/technik opartych na sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywanych lub rozwijanych w projektach finansowanych w ramach Horyzontu Europa.
 • We wszystkich działaniach objętych finansowanie etyka stanowi integralną część badań.
 • Załączenie projektu planu do wniosku jest warunkiem dopuszczalności, chyba że temat programu prac wyraźnie stanowi inaczej.
 • Stworzono nowe pola w części A wniosku – tabela naukowców (konieczna do śledzenia karier naukowców), rola organizacji uczestniczącej, oświadczenie własne w zakresie planu równouprawnienia płci.
 • Nowym elementem dla wszystkich wniosków w ramach Horyzontu Europa jest kwestionariusz bezpieczeństwa.
 • Beneficjenci muszą zachować wystarczającą liczbę praw własności intelektualnej, aby spełnić wymogi otwartego dostępu (Open Access).
 • Wprowadzono obowiązek sporządzenia planu zarządzania danymi dla danych badawczych (dane dostępne, interoperacyjne, nadające się do ponownego wykorzystania).
 • Włączenie wymiaru płci do treści badań naukowych i innowacji jest obowiązkowe.
 • W zakresie kontroli bezpieczeństwa nacisk kładzie się na to, czy wniosek wykorzystuje/generuje unijne informacje niejawne, czy istnieje ryzyko niewłaściwego wykorzystania wyników, a także czy działania obejmują informacje/materiały podlegające ograniczeniom bezpieczeństwa narodowego.
 • W obszarze INFRA obowiązuje dodatkowe kryterium podrzędna dla kryterium „Wpływ” (Impact), w szczególności odnoszące się do konkursów EOSC we wszystkich rodzajach działań:
 • Dotyczy zakresu, w jakim proponowane prace dotyczą działań i zasobów koordynacyjnych z innymi właściwymi projektami oraz strukturą zarządzania EOSC w kontekście Partnerstwa EOSC).
 • W obszarze SERV obowiązują dwa dodatkowe kryteria podrzędne dla kryterium „Doskonałość” (Excellence):
 • Dotyczy stopnia, w jakim działania w zakresie dostępu (ponadnarodowego i/lub wirtualnego) zapewnią dostęp do najnowocześniejszych infrastruktur o znaczeniu europejskim w tej dziedzinie, wysokiej jakości usług i umożliwią użytkownikom prowadzenie doskonałych badań.
 • Dotyczy zakresu, w jakim projekt przyczyni się do ułatwienia i zintegrowania procedur dostępu, poprawy usług świadczonych przez infrastrukturę oraz dalszego rozwoju ich usług on-line.
 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-01 - Concept development for a research infrastructures to manage, integrate and sustain large medical cohorts (Opracowanie koncepcji infrastruktury badawczej do zarządzania, integracji i utrzymania dużych kohort medycznych)

 

Konkurs ma wspierać rozwój nowych koncepcji infrastruktury badawczej na poziomie europejskim, aby zarządzać, integrować i utrzymywać duże medyczne badania kohortowe. Infrastruktura badawcza powinna zapewniać trwałość kohort, dostarczyć platformę techniczną dla zintegrowanej analizy danych oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie dostępem do danych.

Oczekiwane wyniki:

 • Wsparcie planowania i podejmowania decyzji na poziomie krajowym i unijnym w zakresie przyszłej infrastruktury badawczej służącej zarządzaniu, integracji i trwałości dużych medycznych badań kohortowych.
 • Ułatwienie długoterminowej dostępności danych i próbek z dużych medycznych badań kohortowych.
 • Wzmocnienie i integracja istniejących możliwości w tej dziedzinie.
 • Udostępnienie nowych usług i możliwości dostępu w celu lepszego rozwiązywania problemów medycznych.

Zakres:

 • Wsparcie rozwoju nowych koncepcji infrastruktury badawczej na poziomie UE w celu zarządzania dużymi medycznymi badaniami kohortowymi, ich integracji
  i podtrzymania.
 • Wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w kohorty medyczne, dokonanych przez UE lub inne podmioty finansujące ze środków unijnych poprzez umożliwienie zwiększenia skali, przeprowadzenie kwerendy między kohortami oraz długoterminową dostępność danych i narzędzi.
 • Rozwiązanie problemu technicznej i koncepcyjnej wykonalności skutecznej oferty usług w zakresie infrastruktur badawczych na poziomie unijnym.
 • Należy dążyć do synergii z finansowanymi przez UE projektami sieci prób i kohort
  w badaniach nad gotowością i reagowaniem na pandemie (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-05).

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 3 mln €

Przewidywane dofinansowanie/projekt – od 1 do 3 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania – 1 projekt

Otwarcie konkursu: 7 grudnia 2022 roku

Zakończenie konkursu: 9 marca 2023 roku

 

 

 1. Konkurs HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-02 - Early phase implementation of ESFRI Projects which entered the ESFRI Roadmap in 2018 (Wczesna faza realizacji projektów ESFRI, które weszły w skład Mapy Drogowej ESFRI w 2018 roku).

 

Nowe inicjatywy w zakresie infrastruktur badawczych zawarte w planie działania Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) w przeciągu 10 lat muszą przejść do etapu realizacji. Konkurs ma ten proces ułatwić, poprzez wsparcie pokonywania trudności powstałych na etapie przygotowawczym inicjatyw.

Projekty ESFRI kwalifikujące się w ramach tego zaproszenia to DiSSCo, EHRI, eLTER, EU-IBISBA oraz METROFOOD-RI.

Oczekiwane wyniki:

 • Dodatkowe zdolności w zakresie infrastruktur badawczych w Europie.
 • Zaangażowanie państw członkowskich/krajów stowarzyszonych w pięć infrastruktur badawczych, prowadzące do ich pełnej realizacji.

Zakres:

 • Opracowanie rozwiązań na rzecz poszerzania członkostwa, zapewnienia finansowania inwestycji i działalności, ustanowienia struktury zarządzania i podmiotu prawnego, rozwiązań w zakresie zarządzania danymi, polityką dostępu i strategiami dla użytkowników, ofertą usług i poszerzaniem społeczności użytkowników, personelem, zamówieniami, itp.

 

Rodzaj działania: CSA

Budżet: 7,5 mln €

Przewidywane dofinansowanie na projekt: od 1 mln do 5 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 5

Otwarcie konkursu: 7 grudnia 2022 roku

Zakończenie konkursu: 9 marca 2023 roku

 

 1. Konkurs HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-03 - Consolidation of the RI landscape – individual support for evaluation and long-term sustainability of pan-European research infrastructures (Konsolidacja środowiska infrastruktur badawczych – indywidualne wsparcie dla rozwoju długoterminowego zrównoważenia paneuropejskich infrastruktur badawczych).

 

Temat dotyczy konsolidacji krajobrazu infrastruktur badawczych w UE poprzez wsparcie, wraz z państwami członkowskimi, na rzecz wzmocnienia długoterminowej stabilności, reorientacji lub ewolucji punktów orientacyjnych ESFRI lub innych konsorcjów europejskiej infrastruktury badawczej.

Oczekiwane wyniki:

 • Wzmocniony krajobraz europejskich infrastruktur badawczych.
 • Nowe usługi dostępne dla szerszego grona użytkowników.
 • Zwiększenie zdolności do realizacji priorytetów polityki UE i/lub wsparcie przemysłu.
 • Redukcja wpływu na środowisko i optymalizacja zużycia zasobów i energii.
 • Zwiększenie długoterminowego zrównoważenia.

Zakres:

 • Działania ukierunkowane na zapewnienie długoterminowego zrównoważenia.
 • Normalizacja sytuacji związanej z następstwami COVID-19.
 • Rozwój infrastruktur badawczych (np. poprzez likwidowanie luk w krajobrazie infrastruktur badawczych).
 • Zwiększenie i poprawa zdolności usługowych i/lub integracja nowych zasobów/ obiektów.
 • Uwaga: specjalne znaczenie ma ekologizacja technologii i metodologii infrastruktur badawczych, wspierających potencjał innowacyjny.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 40 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 10 projektów

Przewidywany budżet/1 projekt: od 3 mln do 4 mln €

Otwarcie zaproszenia: 6 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-04 - Consolidation of the RI landscape – development of complementarities, synergies and/or integration between a set of pan-European research infrastructures (Konsolidacja krajobrazu infrastruktur badawczych – rozwój komplementarności, synergii i/lub integracji między zestawem paneuropejskich infrastruktur badawczych).

 

Celem konkursu jest stworzenie atrakcyjnego krajobrazu infrastruktur badawczych w Europie, o wiodącej światowej pozycji, poprzez zmniejszenie skali jego fragmentacji na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. W jego zakres wchodzi również wsparcie dla europejskiej strategii w zakresie infrastruktur badawczych oraz działania mające na celu zwiększenie ich roli we współpracy międzynarodowej i dyplomacji naukowej. Konsorcja muszą obejmować co najmniej 2 ośrodki ESFRI i/lub inne Konsorcja Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC).

Oczekiwane skutki:

 • Wzmocnienie europejskich infrastruktur badawczych
 • Udostępnienie nowych usług dla szerokiego grona odbiorców.
 • Zwiększenie zdolności do realizacji priorytetów polityki UE lub wspierania przemysłu.
 • Zmniejszenie wpływu na środowisko oraz optymalizacja zużycia zasobów i energii.
 • Wzmocnienie współpracy między europejskimi regionalnymi instytucjami badawczymi oraz skuteczności ich działania.

Zakres:

 • Rozwój komplementarności i/lub synergii, trwała integracja usług i zasobów, wspólne programy rozwoju personelu.
 • Analiza połączenia infrastruktur – opracowania koncepcji połączonej infrastruktury we wszystkich jej wymiarach, w tym zarządzania, formy prawnej i działania, określenie etapów operacyjnych i prognozy finansowej dla rzeczywistego procesu połączenia.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 20 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 5 projektów

Przewidywany budżet/1 projekt: od 2 mln do 5 mln € (wskaźnik finansowania UE: 80%)

Otwarcie zaproszenia: 6 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-05 - Preparation of common strategies for future development of RI technologies and services within broad RI communities (Przygotowanie wspólnych strategii dla przyszłego rozwoju technologii i usług związanych z infrastrukturami badawczymi w ramach społeczności IB).

Celem konkursu wsparcie konsolidacji i optymalizacji europejskich infrastruktur badawczych oraz zwiększenie ich możliwości w zakresie wspierania badań pionierskich i realizacji nowych celów naukowych i społecznych, związanych z przejściem w kierunku zrównoważonej
i odpornej Europy.

Oczekiwane skutki:

 • Skuteczniejsze infrastruktury badawcze w Europie.
 • Zwiększenie zdolności europejskich infrastruktur badawczych do reagowania na pojawiające się potrzeby/kryzysy.
 • Bardziej kompleksowa analiza usług związanych z dostępnością infrastruktur badawczych dla europejskich naukowców.
 • Analiza potrzeb technologicznych i braków w usługach europejskich instytucji badawczych.
 • Wspólne, długoterminowe strategie rozwoju technologii i usług, zwiększona integracja społeczności europejskich naukowców.

Zakres:

 • Analiza długoterminowych postępów i tendencji naukowych w szerokich dziedzinach nauki oraz sposobów zwiększenia możliwości badawczych w celu ich wspierania.
 • Określenie wspólnych planów dla przyszłych technologii i usług związanych
  z infrastrukturami badawczymi.
 • Rozwój synergii i komplementarności z innymi projektami w ramach tego tematu.

Rodzaj działania: CSA

Budżet: 12,5 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 5 projektów

Przewidywany budżet/1 projekt: od 1,5 mln do 2,5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-DEV-01-07 – Strengthening the international dimension of ESFRI and/or ERIC infrastructures (Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru infrastruktur badawczych ESFRI lub ERIC)

 

Temat ukierunkowany na wspieranie współpracy paneuropejskich infrastruktur badawczych z ich międzynarodowymi (pozaeuropejskimi) odpowiednikami i/lub wspieranie międzynarodowego zaangażowania infrastruktur badawczych ESFRI i ERIC poprzez ich zaangażowanie w globalne inicjatywy w zakresie infrastruktury badawczej.

Oczekiwane wyniki:

 • Wzmocnienie pozycji europejskich infrastruktur badawczych.
 • Rozwój możliwości rozwojowych globalnych infrastruktur badawczych.
 • Wzmocnienie zdolności w zakresie rozwiązywania globalnych wyzwań.

Zakres:

 • Wnioski powinny zawierać opis wspólnych celów i zarządzania w oparciu o kryteria opracowane przez Grupę Wyższych Urzędników (GSO) ds. Globalnych Infrastruktur Badawczych G7.
 • Wnioski mają dotyczyć działań długoterminowych, dostępu/współdzielenia danych, wzajemnego wykorzystania, czy też pilotażowych inicjatyw w zakresie dostępu.
 • Propozycje mają dotyczyć wymiany najlepszych praktyk, w tym harmonizacji testów, norm, obsługi danych.

Rodzaj działania: CSA

Budżet: 7,8 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 5 projektów

Przewidywany budżet/1 projekt: od 1 mln do 1,5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs HORIZON-INFRA-2023-SERV-01-01 – Research infrastructure services to enable R&I addressing main challenges and EU priorities (Usługi w zakresie infrastruktur badawczych umożliwiające badania naukowe i innowacje w odpowiedzi na główne wyzwania i priorytety)

 

Temat ogólnie ukierunkowany na świadczenie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb
i skutecznych usług w zakresie infrastruktur badawczych, wzmacniających i zwiększających długoterminową i spójną zdolność społeczeństwa do rozwiązywania problemów i tworzenia polityki opartej na dowodach.

 

Wskazany temat konkursowy podzielony jest na 10 obszarów:

 • Usługi umożliwiające prowadzenie badań łączących czynniki środowiskowe ze zdrowiem człowieka.
 • Usługi w zakresie poprawy badań klinicznych w danych pediatrycznych.
 • Usługi w zakresie ryzyka związanego ze zmianami klimatu.
 • Usługi na rzecz zrównoważonych regionów arktycznych/polarnych.
 • Usługi na rzecz zdrowych oceanów i wód.
 • Usługi na rzecz zrównoważonej akwakultury, rybołówstwa i niebieskiej gospodarki.
 • Usługi na rzecz technologii i systemów energii odnawialnej.
 • Usługi na rzecz innowacyjnych zastosowań nanonauki i nanotechnologii.
 • Usługi na rzecz zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do rozwoju półprzewodników.
 • Usługi na rzecz rozwoju społeczeństwa przyszłego pokolenia.

 

 

Zakres:

 • Zapewnienie międzynarodowego dostępu (na miejscu lub zdalnie) lub dostępu wirtualnego do zintegrowanych i dostosowanych do potrzeb usług infrastruktur badawczych w zakresie badań i innowacji ukierunkowanych na wyzwania w każdym
  z obszarów wymienionych powyżej, oferowanych przez uzupełniające się
  i interdyscyplinarne infrastruktury badawcze najwyższego poziomu.

 

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 105 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 8 projektów

Przewidywany budżet/1 projekt: od 8 mln do 14,5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs HORIZON-INFRA-2023-SERV-01-02 – Research infrastructure services advancing frontier knowledge (Usługi w zakresie infrastruktur badawczych pogłębiające wiedzę pionierską)

 

Działania w ramach tego celu mają zapewnić skuteczne i dostosowane do potrzeb usługi w zakresie infrastruktur badawczych, które będą stymulować i umożliwiać przejście do zrównoważonej Europy i dobrze prosperującej gospodarki. 

Oczekiwane skutki:

 • Uproszczony i skuteczniejszy dostęp do infrastruktur badawczych dla naukowców, niezależnie od lokalizacji.
 • Przełomowe badania udostępniane szerszej społeczności użytkowników.
 • Kształcenie nowego pokolenia naukowców dla optymalnego wykorzystania narzędzi do przeprowadzania badań.
 • Lepsze zarządzanie przepływem danych tworzonych/gromadzonych przez infrastruktury badawcze.

Zakres:

 • Świadczenie usług dla umożliwienia prowadzenia badań w 3 dziedzinach – biosfery (różnorodność biologiczna i ekosystemy lądowe, w tym lasy), astronomii i fizyki cząstek elementarnych, sztuki i nauk humanistycznych.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 25,1 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 2 projekty

Przewidywany budżet/1 projekt: od 8 mln do 14,5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 

 1. Konkurs HORIZON-INFRA-2023-SERV-01-03 – Research infrastructure services advancing frontier knowledge: co-fund pilots with pan-European RIs and/or national RIs (Usługi w zakresie infrastruktur badawczych służące pogłębianiu wiedzy pionierskiej: współfinansowanie projektów pilotażowych z ogólnoeuropejskimi albo krajowymi infrastrukturami badawczymi)

 

Temat ma na celu pilotowanie współfinansowania, wraz z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, programów dostępu do infrastruktur badawczych na poziomie Unii Europejskiej.

Oczekiwane skutki:

 • Zwiększenie dostępności infrastruktur badawczych w Unii Europejskiej poprzez programy dostępu do infrastruktur badawczych w UE oraz krajach stowarzyszonych
  z Programem Horyzont Europa, obejmujące wsparcie z funduszy krajowych dla części użytkowników ponadnarodowych w ich normalnym funkcjonowaniu.

Zakres:

 • Pilotaż współfinansowania, z udziałem państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, programów dostępu do infrastruktur badawczych na poziomie unijnym. Świadczenie usług dla umożliwienia prowadzenia interdyscyplinarnych badań opartych na ciekawości w wybranej dziedzinie.

 

Wskazywane cechy krajowych programów współfinansowanych:

 • Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych.
 • Wniosek musi zawierać uzasadnienie, w jaki sposób finansowanie unijne zostanie uzupełnione przez środki krajowe/międzynarodowe.
 • Program dostępu do infrastruktur badawczych może być realizowany bezpośrednio przez konsorcjum, przy zapewnieniu ponadnarodowego dostępu dla beneficjentów, osób trzecich lub zewnętrznych dostawców zakupionych usług, bądź poprzez mechanizm wsparcia finansowego dla osób trzecich.
 • Oczekuje się, że zarządzający programami dostępu (krajowi lub międzynarodowi),
  w tym podmioty prawne rozproszonych europejskich infrastruktur badawczych, będą głównymi partnerami w konsorcjach.
 • Propozycje powinny zawierać listę usług/instalacji udostępnionych w ramach akcji na rzecz międzynarodowego lub wirtualnego dostępu oraz szacowane ilości jednostek dostępu udostępnionych użytkownikom.

Wymagania w przypadku wsparcia finansowego stron trzecich:

 • Opis różnych rodzajów usług w zakresie infrastruktury badawczej, które są udostępniane na potrzeby dostępu międzynarodowego lub wirtualnego przez współfinansowane zaproszenia, w tym wykaz przykładów istniejących instalacji (np. pochodzących od beneficjentów/podmiotów stowarzyszonych).
 • Wnioskodawcy ubiegający się o dostęp do zaproszeń: użytkownicy wraz z potrzebnymi im infrastrukturami badawczymi, w tym węzłami rozproszonych infrastruktur ESFRI lub ERIC.
 • Wniosek musi szczegółowo określać warunki, które będą miały zastosowanie do udzielania wsparcia finansowego osobom trzecim.
 • Jeżeli beneficjenci/podmioty powiązane są odbiorcami wsparcia finansowego, we wniosku należy wyjaśnić, w jaki sposób zagwarantują, że podmioty te nie będą zaangażowane w procedurę wyboru zaproszeń, aby uniknąć konfliktu interesów
  i zachować poufność.
 • Wsparcie finansowe stron trzecich jest dozwolone ale może być udzielane wyłącznie
  w formie dotacji.
 • Infrastruktury badawcze będące beneficjentami/podmiotami stowarzyszonymi
  z nagrodzonymi konsorcjami mogą wyjątkowo być również odbiorcami wsparcia finansowego dla osób trzecich.
 • Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich (kwota dofinansowania wypłacona osobie trzeciej - beneficjentowi końcowemu) jest kosztem bezpośrednim kwalifikowanym,
  o ile nabór został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy finansowej na rzecz osób trzecich.
 • Koszty te może zadeklarować wyłącznie beneficjent udzielający wsparcia finansowego.
 • Konsorcjum projektowe musi wyznaczyć spośród podmiotów wchodzących w jego skład odpowiedzialnych za organizację ogłoszeń konkursowych na wsparcie finansowe stron trzecich.
 • Koszty muszą spełniać ogólne warunki kwalifikowalności kosztów rzeczywistych
  (tj. poniesionych w czasie trwania działania, niezbędnych, związanych z działaniem itp.).
 • Podstawowe projekty/wsparcie finansowe dla stron trzecich muszą zostać sfinalizowane i opłacone w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie Programu Horyzont Europa.

 

Ponadto:

 • W przypadku konkursu HORIZON-2023-SERV-01-03 dotacja z Programu Horyzont Europa pokrywa 70% kwalifikowanych kosztów. Pozostałe 30% musi zostać pokryte przez konsorcjum.
 • Konsorcja mogą zgłaszać jedynie koszty bezpośrednie kwalifikowalne w ramach Horyzontu Europa.

Rodzaj działania: COFUND

Budżet: 12 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 3 projekty

Przewidywany budżet/1 projekt: od 2 mln do 5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-TECH-01-01 – New technologies and solutions for reducing the environmental and climate footprint of RIs (Nowe technologie i rozwiązania zmniejszające ślad środowiskowy i klimatyczny infrastruktur badawczych).

 

Temat konkursowy ukierunkowany na dostarczenie innowacyjnych technologii i rozwiązań redukujących ślad środowiskowy i klimatyczny infrastruktur badawczych w całym cyklu ich życia.

Oczekiwane skutki:

 • Zmniejszenie wpływu środowiskowego (w tym powiązanego z klimatem).
 • Optymalizacja zużycia surowców i energii zintegrowana w całym cyklu życia infrastruktur badawczych.
 • Wzrost długoterminowej zrównoważoności infrastruktur badawczych.

Zakres:

 • Dostarczenie innowacyjnych technologii i rozwiązań na rzecz redukcji śladu środowiskowego infrastruktur badawczych.
 • Identyfikacja wspólnej metodologii dla oceny wpływu środowiskowego oraz strategii na rzecz jego redukowania.
 • Działalność innowacyjno-badawcza, w tym ocena technologii i prototypowanie.
 • Szkolenia personelu infrastruktur badawczych na rzecz użycia nowych rozwiązań.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 25 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 5 projekty

Przewidywany budżet/1 projekt: ok. 5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-01 – Build on the science cluster approach to ensure the uptake of EOSC by research infrastructure and research communities (Wykorzystanie podejścia opartego na klastrach naukowych w celu zapewnienia absorpcji Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki przez infrastruktury
  i społeczności badawcze).

 

Temat konkursowy dotyczący rozszerzenia poziomu współpracy międzydomenowej
i dostosowania Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC), zainicjowanej w ramach Programu Horyzont 2020 dla projektów klastrów naukowych.

Oczekiwane skutki:

 • Rozwój i wykazywanie korzyści naukowych opartych na otwartej nauce oraz międzynarodowych infrastrukturach badawczych w zakresie wdrażania EOSC Core oraz EOSC Exchange.
 • Budowa modeli zrównoważonego rozwoju EOSC.
 • Gromadzenie informacji zwrotnych oraz wymagań dotyczących ewolucji ekosystemu EOSC.

Zakres:

 • Konsolidacja wspólnego podejścia EOSC między społecznościami zaangażowanymi
  w 5 klastrów naukowych.
 • Utrzymanie usług wbudowanych w EOSC oraz wsparcie społecznościowych centrów kompetencji dla ciągłości dostosowywania do EOSC i rozszerzenia zasięgu w kierunku nowych lun niewystarczająco reprezentowanych społeczności użytkowników.
 • Demonstracja i pilotaż wykorzystania zasobów EOSC przez społeczności badawcze poprzez projekty i usługi otwartej nauki pomiędzy regionami i/lun pomiędzy domenami (działanie powinno być realizowane poprzez kaskadowy mechanizm grantów).

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 25 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 1 projekt

Przewidywany budżet/1 projekt: ok. 25 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-02 – Development of community-based approaches for ensuring and improving the quality of scientific software and code (Rozwój opartych na społeczności podejść do zapewnienia i poprawy jakości oprogramowania i kodu naukowego).

Ogólnym celem tematu jest poprawa jakości oprogramowania i kodu, a także innych obiektów cyfrowych opartych na kodzie, takich jak przepływy pracy, czy modele obliczeniowe.

Oczekiwane skutki:

 • Ustanowienie i promocja ram zapewniających jakość oprogramowania i kodu
  w różnych dyscyplinach.
 • Wdrożenie infrastruktury, narzędzi i usług umożliwiających prawidłowe opracowywanie, opisywanie za pomocą właściwych metadanych, archiwizacja
  i udostępniania i ponowne wykorzystanie oprogramowania badawczego.
 • Definicja jakości oprogramowania w kontekście EOSC, definicja podstawowych wskaźników zgodnie z pojęciem „minimalnej jakości” dla różnych typów docelowych obiektów cyfrowych.
 • Poprawa jakości oprogramowania badawczego, w szczególności dla usług EOSC.
 • Rozwój oprogramowania w sposób zrównoważony oraz maksymalizacja jego ponownego użycia.

Zakres:

 • Dostosowanie istniejących inicjatyw poprzez promocję spójności i wytyczne dla społeczności naukowych.
 • Promocja już istniejących wspólnych specyfikacji technicznych, norm albo infrastruktury.
 • Definicja najlepszych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania oprogramowania.
 • Integracja infrastruktury, narzędzi i usług oparta na kodzie.
 • Opracowanie minimalnych ram certyfikacji jakości poprzez zautomatyzowane kontrole i cyfrowe odznaki.
 • Integracja zautomatyzowanego testowania luk w zabezpieczeniach i naruszeń licencji.
 • Tworzenie otwartego oprogramowania.
 • Opracowanie ram metryk FAIR dla obiektów cyfrowych.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 8 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 1 projekt

Przewidywany budżet/1 projekt: 8 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-03 – Planning, tracking and assessing scientific knowledge production (Planowanie, śledzenie i ocena produkcji wiedzy naukowej).

 

Oczekiwane skutki:

 • Ustandaryzowane, międzydyscyplinarne plany zarządzania danymi.
 • Automatyzacja ewaluacji planów zarządzania danymi.
 • Szerokie zastosowanie wykresów wiedzy naukowej (Scientific Knowledge Graphs) dla przejrzystego ekosystemu badawczego.
 • Międzynarodowa i międzydyscyplinarna współpraca we wdrażaniu wskaźników dla oceny i poprawy uczciwości obiektów cyfrowych.

Zakres:

 • Planowanie działalności badawczej z użyciem wykresów wiedzy naukowej oraz platform do zarządzania danymi, uruchamianymi maszynowo.
 • Zwiększenie interoperacyjności wykresów wiedzy naukowej w celu łączenia obiektów cyfrowych.

 

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 8 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 1 projekt

Przewidywany budżet/1 projekt: 8 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-04 – Next generation services for operational and sustainable EOSC Core Infrastructure (Usługi nowej generacji dla operacyjnej i zrównoważonej infrastruktury podstawowej EOSC).

 

Temat koncentruje się na tworzących podstawę EOSC doświadczeniach użytkowników opartych na danych.

 

Oczekiwane skutki:

 • Nowa generacja infrastruktury i usług wspomagających dla EOSC, wykraczająca poza obecną platformę EOSC.
 • Udoskonalenie projekty podstawowych funkcji EOSC z uwzględnieniem potrzeb naukowych przypadków użycia projektów badawczych opartych na danych.
 • Zaawansowana integracja i możliwość tworzenia źródeł danych, narzędzi programowych, wyników badań w ramach realizacji EOSC.
 • Inkubacja zrównoważonych usług i infrastruktura testowa technologii do opracowywania i testowania nowej generacji funkcji EOSC Core w środowisku produkcyjnym.

Zakres:

 • Ulepszenie platformy wykonawczej EOSC Core.
 • Projektowanie i rozwój komponentów usług integracyjnych EOSC w ramach rdzenia nowej generacji.
 • Zapewnienie otwartego rejestru interfejsu programowania aplikacji (API), zarządzanie, przepływy pracy w zakresie programowania i testowania.
 • Obsługa niestandardowego środowiska programistycznego portalu dla różnych środowisk naukowych.
 • Niezależny inkubator usług EOSC oraz środowisko rozwoju technologii, służące jako platforma testowa dla interesariuszy EOSC.
 • Zapewnienie stabilności finansowej i procesów oceny gotowości narzędzi, przepływów pracy i usług.

 

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 10 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 1 projekt

Przewidywany budżet/1 projekt: 10 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-05 – EOSC Architecture and Interoperability Framework (Architektura i ramy interoperacyjności dla otwartej chmury).

 

Temat skoncentrowany wokół koordynacji i zarządzania architekturą otwartej chmury dla otwartej nauki i ramami interoperacyjności, które mają zapewnić budowę, wsparcie
i utrzymanie interoperacyjności zgodnie ze strukturą, opartą na przejrzystych zasadach.

 

Oczekiwane skutki:

 • Struktura zarządzania, koordynacja i utrzymanie ram interoperacyjności EOSC.
 • Stabilne procesy projektowania, specyfikacji i przeglądu architektury EOSC, która tworzy ramy interoperacyjności.
 • Rada ds. Architektury (gromadzenie opinii, rekomendacji i wymagań funkcjonalnych
  z przypadków użycia w różnych społecznościach w celu udostępniania, uzyskiwania, analizowania i ponownego wykorzystania zasobów za pośrednictwem usług).
 • Wsparcie w zakresie opracowania i certyfikacji norm.

Zakres:

 • Zapewnienie struktury do zarządzania, obiegu i promocji ram interoperacyjności.
 • Koordynacja tworzenia ram interoperacyjności i udostępnianie istniejących ram za pośrednictwem repozytorium.
 • Wspieranie dialogu na temat ram.
 • Wspieranie społeczności w udostępnianiu ram za pośrednictwem biblioteki EOSC.
 • Zapewnienie ram organizacyjnych dla ustanowienia niezależnej Rady ds. Architektury.
 • Definiowanie procesów i wytycznych dla realizacji EOSC Core.
 • Zapewnienie otwartości EOSC (możliwość dostosowania do zmiennych wymagań interesariuszy).

 

Rodzaj działania: CSA

Budżet: 3 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 1 projekt

Przewidywany budżet/1 projekt: 3 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 

 

 1. Konkurs: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-06 – Trusted environments for sensitive data management in EOSC (Zaufane środowiska do zarządzania wrażliwymi danymi
  w EOSC).

Temat konkursowy skoncentrowany na rozwoju i wdrożeniu zestawu metod, praktyk
i środowisk dla wydajnego udostępniania i przetwarzania wrażliwych danych.

Oczekiwane skutki:

 • Rozwój dostępu EOSC to zasobów udostępnianych przez władze publiczne, w tym agencje narodowe, w wysoce wrażliwych obszarach takich jak sektor zdrowia
  czy statystyki rządowe.
 • Zaufane środowiska dla zarządzania i udostępniania danych wrażliwych celem opracowania nowych sposobów użycia zestawów danych wrażliwych.
 • Wykazanie możliwości bezpiecznego przepływu danych, który przynosi korzyści ich dostawcom oraz społeczności naukowej.

Zakres:

 • Zbadanie możliwości utworzenia stref rządowych władz publicznych w EOSC.
 • Zapewnienie dostosowania kontroli dostępu oraz ścisła współpraca z władzami publicznymi w celu ustanowienia bezpiecznego dostępu do ich danych.

Rodzaj działania: RIA

Budżet: 15 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 3 projekty

Przewidywany budżet/1 projekt: 5 mln €

Otwarcie zaproszenia: 7 grudnia 2022 roku

Zamknięcie zaproszenia: 9 marca 2023 roku

 

 


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK