Kontakt

Horyzont Europa

Postęp prac nad Programem Horyzont Europa

Spotkanie dotyczące postępu prac nad Programem Horyzont Europa, zorganizowane przez Biuro Business & Science Poland odbyło się 7 października 2022 roku.

 • W Programie Prac na lata 2023-2024 planowane są ograniczenia w doborze partnerów międzynarodowych, które dotyczyć będą tematów odnoszących się do współpracy międzynarodowej, bezpośrednio powiązanych z autonomią strategiczną.
 • W konkursach na lata 2023-2024 mają znaleźć się tematy ukierunkowane na współpracę z Ukrainą, w tym również dotyczący bezpieczeństwa nuklearnego Ukrainy (koordynacja prowadzona przez Wspólne Centrum Badawcze KE).
 • Program Prac na lata 2023-2024 ma zostać przyjęty 25 listopada 2022 roku.
 • Komisja Europejska planuje przeprowadzić w listopadzie 2022 roku konsultacje publiczne Planu Strategicznego Programu Horyzont Europa na lata 2025-2027 (dostęp za pośrednictwem portalu Komisji Europejskiej). Konsultacje potrwają 12 tygodni, dodatkowo obejmą również pytania dotyczące przeszłych i obecnych programów badań i innowacji (ocena ex post Programu Horyzont2020 oraz śródokresowa ocena Programu Horyzont Europa). Warsztaty z udziałem obywateli mają zostać przeprowadzone w tym zakresie w grudniu 2022 roku.
 • Przyjęcie Planu Strategicznego na lata 2025-2027 ma nastąpić w I kwartale 2024 roku.
 • Komisja Europejska ogłosiła listę nowych przewodniczących oraz członków Rad Misji UE, którzy będą sprawować funkcję w latach 2022-2025.

           Misja: Adaptacja do Zmian Klimatu

           Projekt końcowy Programu Prac na rok 2023 zakłada:

 • wdrożenie i utrzymanie wszystkich proponowanych tematów,
 • koncentrację na demonstratorach w co najmniej 4 regionach/społecznościach,
  z co najmniej 3 państw członkowskich/stowarzyszonych,
 • uwzględnienie co najmniej 3 replikujących regionów/społeczności zainteresowanych ponownym zastosowaniem już zebranych doświadczeń (całkowicie, częściowo lub
  z wymaganymi korektami),
 • wybór projeków w sposób, który pozwoli uzyskać możliwie najskuteczniejsze pokrycie różnych obszarów biogeograficznych i rodzajów zagrożeń klimatycznych,
 • zaangażowanie EBI w skalowanie rozwiązań w zakresie budowania odporności (promowanie w regionach pilotażowych Platformy Doradztwa Inwestycyjnego EBI ds. Adaptacji Klimatycznej).

20 września 2023 roku w ramach tej Misji planuje się zamknąć nabór w 3 konkursach:

 • „Supporting regions and local authorities with testing and demonstrating transformative solutions increasing climate resilience of the agriculture and/or forestry sector” (Wspieranie regionów i władz lokalnych w testowaniu i demonstrowaniu rozwiązań transformacyjnych zwiększających odporność sektora rolnego i/lub leśnego na klimat ) – przewidywany budżet wynosi 30 mln €, planuje się sfinansować 3 projekty
  (8-10 mln €/projekt).
 • „Supporting regions and local authorities with testing and demonstrating
  of solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions” („Wspieranie regionów i władz lokalnych w testowaniu
  i demonstrowaniu rozwiązań mających na celu ochronę infrastruktury krytycznej przed zmianami klimatu, włączanie rozwiązań opartych na przyrodzie do głównego nurtu”)
  – przewidywany budżet wynosi 35 mln €, planuje się sfinansować 3 projekty (8-11 mln €/projekt).
 • „Supporting regions and local authorities with testing and demonstrating of solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change” („Wspieranie regionów i władz lokalnych w testowaniu i demonstrowaniu rozwiązań mających na celu budowanie odporności na zagrożenia dla zdrowia spowodowane skutkami zmiany klimatu”) – przewidywany budżet wynosi 18 mln €, planuje się sfinansować 3 projekty (4,5-6 mln €/projekt).

           Misja: Rak

Aktualizacja Programu Prac na rok 2023 - przewidywane 4 zaproszenia konkursowe,
na łączną kwotę 110,68 mln €:

 • „Better understanding tumor-host interactions in cancer patients” („Lepsze zrozumienie interakcji guz-gospodarz u pacjentów z rakiem”) – zakładany budżet wynosi 36,68 mln €, planuje się sfinansować 4 projekty.
 • „Enhance cancer prevention through behaviour change” („Wzmocnienie profilaktyki raka poprzez zmianę zachowania”) – zakładany budżet wynosi 25 mln €, planuje się sfinansować 4 projekty.
 • „Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics” („Pragmatyczne badania kliniczne dotyczące małoinwazyjnej diagnostyki”) – zakładany budżet wynosi 43 mln €, planuje się sfinansować 7 projektów.
 • „Improve quality of life for survivors of childhood cancer - best practices and tools” („Poprawa jakości życia osób, które przeżyły raka w dzieciństwie - najlepsze praktyki
  i narzędzia”) – zakładany budżet wynosi 6 mln €, planuje się sfinansować 1 projekt.

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK