Kontakt

Horyzont Europa

TRAMI - wspiera proces wdrażania podejścia

Spotkanie pt. „Making Missions Work: How can IGLO members benefit from and contribute to TRAMI?” („Realizacja Misji: W jaki sposób członkowie IGLO mogą korzystać i przyczyniać się do TRAMI?”) zorganizowane w ramach sieci IGLO przy współpracy z Austriacką Agencją Promocji Badań (FFG).

Wydarzenie odbyło się 6 września 2022 roku.

TRAMI jest jednym z projektów typu CSA finansowanych przez Komisję Europejską, które zostały uruchomione, aby wspierać proces wdrażania podejścia wpisującego się w cele pięciu misji w Programie Horyzont Europa. Projekt, którego koordynatorem jest Austria, skupia 25 partnerów z 16 krajów członkowskich oraz państw stowarzyszonych z Horyzontem Europa.

Czas trwania projektu przewidziano w okresie kwiecień 2022 – kwiecień 2024.

Oczekiwane rezultaty projektu:
1.    Wspólna wizja realizacji celów misji na poziomie państw członkowskich/ stowarzyszonych.
2.    Wielopoziomowa sieć bazowa zaangażowanych państw członkowskich/ stowarzyszonych, z dostosowanym modelem zarządzania, modelami współpracy, rolami i obowiązkami.
3.    Mapowanie skutecznych modeli zarządzania i instrumentów wdrażania, definiujących koncepcyjnie, czym jest działalność zorientowana na misje.
4.    Stworzenie zestawu narzędzi do wzajemnego uczenia się i wymiany wiedzy.
5.    Stworzenie Platformy Wiedzy oferującej wzajemną wymianę doświadczeń, uwzględniającą osadzenie tego typu praktyk w krajowych strukturach zarządzania,
co uniemożliwia ich uniwersalną adopcję i przyjęcie przez inne kraje.

Europejska Sieć Misji (European Mission Network - EMiN)
Częścią projektu TRAMI jest ustanowienie Europejskiej Sieci Misji, która będzie działać na rzecz ułatwiania złożonej, wielopoziomowej komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie misji. Sieć ma stanowić wspólnotę praktyków misji na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, która będzie łączyć wiedzę ekspercką, doświadczenia, odkrycia naukowe oraz przykłady adoptowania zróżnicowanych działań do środowiska misji. Będzie poszukiwać możliwości wypracowania cech wspólnych dla wszystkich pięciu misji, gromadzić doświadczenia i instrumenty na rzecz ułatwiania wdrażania koniecznych procesów w państwach członkowskich i stowarzyszonych. Sieć będzie łączyć wiedzę fachową, doświadczenia, praktyczne przykłady i naukowe odkrycia o sposobach adaptacji zróżnicowanych działań bezpośrednio do środowiska misji. Sieć jest otwarta dla wszystkich podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych za wdrożenie misji na poziomie krajowym, dla władz regionalnych, organów koordynujących, podmiotów społecznych (m.in. organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorcy społeczni), Krajowych Punktów Kontaktowych. Sieć będzie centralną platformą informacyjną. W dniach 18-19 października 2022 roku Europejska Sieć Misji odbędzie spotkanie ze zidentyfikowanymi interesariuszami na poziomie UE oraz ponadnarodowym.

Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się
Projekt TRAMI będzie działał na rzecz upowszechniania dobrych praktyk oraz modeli zarządzania poprzez wydarzenia ukierunkowane na proces wzajemnego uczenia się
i współprojektowania, którego efektem będzie identyfikacja skutecznych struktur, działań
oraz instrumentów, które przyczynią się do osiągnięcia celów misji. Podkreśla się, że skuteczność tego typu działań będzie uzależniona od zmiany dotychczasowych sposobów współpracy, w tym sposobów zaangażowania szczebla regionalnego i krajowego. Wydarzenia w ramach wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się, które będą odbywać się pomiędzy interesariuszami, mają charakter interaktywny, warsztatowy, w postaci online, hybrydowej lub na żywo. Wskazuje się również, że wydarzenia tego typu mogą mieć charakter ogólnoeuropejski, np. poprzez zaangażowanie wszystkich agencji finansujących w Europie, poziom krajowy, regionalny i lokalny.

Wskazano, że podjęto proces tworzenia listy planowanych i orientacyjnych wydarzeń z zakresu wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się. Jednym z nich ma być wspólne wydarzenie poświęcone wymianie wiedzy i uczenia się z siecią ERRIN na temat tego, w jaki sposób cele misji przekładają się na otoczenie regionalne, w tym wdrażanie regionalnych strategii.


Podkreślono, że zostanie przeprowadzona analiza, w jaki sposób programy krajowe różnego rodzaju przyczyniają się do działań przygotowawczych misji, w jaki sposób systemy krajowe przyjmują politykę misji UE, w jaki sposób jest to przekładane na konkretne działania, np. programy bądź strategie. Poszukuje się również sposobów włączenia większej ilości podmiotów z sektora MŚP i przemysłu w misje UE oraz wzmocnienia i ułatwiania współpracy międzysektorowej.

W połowie października 2022 roku ma się ukazać pierwszy newsletter TRAMI, w którym będą m.in. publikowane zaproszenia na wydarzenia związane z wymianą wiedzy i wzajemnym uczeniem się.

Ponadto:
•    Wskazuje się na nowy element, którym jest przejście w kierunku misji typu transformacyjnego, które nie mają na celu realizacji bardzo jasno zdefiniowanego celu technologicznego, ale działania w kategoriach transformacji i zmiany systemów wielkoskalowych w obszarach, które są obecnie adresowane przez UE za pośrednictwem pięciu misji,
•    Podkreśla się kluczowe znaczenie harmonizacji pomiędzy polityką w sektorze nauki, technologii i innowacji (STI), a politykami sektorowymi (odpowiedzialność za misje ma być ostatecznie spoczywać na politykach sektorowych, a nie polityce STI),
•    Osiągnięcie celów misji będzie wymagało budowy systemu wsparcia wokół nich oraz ponownego przemyślenia, w jaki sposób zaprojektowany jest system wspierania innowacji, ponieważ w obecnym kształcie może nie być w stanie służyć celom misji
w sposób optymalny,
•    Struktury stworzone w ramach projektu TRAMI mają mieć charakter trwały
i funkcjonować również po jego zakończeniu w 2024 roku, m.in. Europejska Sieć Misji,
•    Wskazuje się, że Komisja Europejska rozpocznie w następnym tygodniu własne wydarzenie z zakresu wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się, dedykowane interesariuszom na poziomie rządowym.
•    Podkreślono, że misje UE łączą inicjatywy o charakterze oddolnym z inicjatywami o charakterze odgórnym, które stanowią bardzo trudny do zarządzania element
w kontekście opracowania i zapewnienia długoterminowej orientacji działań.
•    Podkreślono obawy związane z realizacją celów misji w kontekście poziomu gotowości oraz zdolności kierowniczych rządów państw członkowskich/stowarzyszonych
i instytucji publicznych, związane z bardzo ambitnym podejściem w zakresie koordynacji, organizacji i zaangażowania w realizację długoterminowych celów.

Strona internetowa projektu: https://www.trami5missions.eu/ (strona ma być uzupełniona do końca października 2022 roku).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK