Kontakt

Horyzont Europa

Wspieranie rozwoju przyszłych technologii

Webinarium „What to expect from EIC in 2022”, zorganizowane w ramach sieci IGLO OPEN, odbyło się 8 marca 2022 roku.

Przegląd rezultatów dotyczących konkursu HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 ogłoszonego w ramach EIC Pathfinder Open w roku 2021:

 liczba złożonych wniosków – 868,

 • liczba wniosków objętych dofinansowaniem – 56,
 • wysokość dofinansowania wniosków na poziomie unijnym – 168,13 mln €,
 • średnia wysokość dofinansowania unijnego, przypadająca na 1 wniosek – 3 mln €,
 • wskaźnik sukcesu – 6,5 %.

Profil podmiotów, które złożyły wnioski objęte dofinansowaniem:

 • instytucje szkolnictwa wyższego - 46,3%,
 • organizacje badawcze - 28,9%,
 • prywatne firmy (for-profit) - 21,4% (w tym 49 firm z sektora MŚP – 15,2%),
 • inne podmioty - 2,8%,
 • podmioty sektora publicznego - 0,6%.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach EIC w 2022 roku:

EIC Pathfinder Open

EIC Pathfinder Open wspiera rozwój przyszłych technologii na wczesnym etapie, np. różne działania na niskich TRL (1-4) w oparciu o innowacyjne badania naukowe o wysokim ryzyku oraz wysokich korzyściach, zmierzające do przełomu technologicznego (w tym deep-tech). Całkowity budżet w ramach EIC Pathfinder Open w roku 2022 wynosi 183 mln €. Przewidywana wysokość dofinansowania na wniosek wynosi do 3 mln €. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjentami mogą być konsorcja złożone
z minimum 3 partnerów pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich/stowarzyszonych
(w tym co najmniej 1 partner z kraju członkowskiego). Zaproszenie do składania wniosków zostało otwarte 1 marca 2022 roku (termin ostateczny - 4 maja 2022 roku).

Zaproszenie dostępne pod adresem: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01.


Podstawowe cechy, które powinien spełniać wniosek w ramach tegorocznego konkursu EIC Pathfinder Open (tzw. Gatekeepers) pozostają bez zmian:

1) Przekonująca, długoterminowa wizja radykalnie nowej technologii, która może mieć pozytywny wpływ na transformację naszej gospodarki i społeczeństwa.

2) Konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w kierunku technologii, zapewniający postęp w kierunku przewidywanej technologii.

3) Podejście i metodologia badań wysokiego ryzyka/wysokich zysków, z konkretnymi oraz prawdopodobnymi celami.

Wskazuje się, że beneficjenci będą mogli skorzystać z tzw. „Prawa do reakcji” (rebuttal phase), stosowanego już wcześniej w Programie Horyzont Europa. Około 1,5 – 2,5 miesiąca po ostatecznym terminie naboru, w ciągu 8 dni kalendarzowych beneficjenci będą mieli możliwość odniesienia się do komentarzy ze strony ewaluatorów, przestrzegając ścisłego limitu stron (maks. 2 strony A4). Odpowiedź nie może być wykorzystana do zmiany lub uzupełnienia treści propozycji, ale musi ściśle odnosić się do potencjalnych nieporozumień lub błędów ewaluatorów. Zostanie udostępniona komisji oceniającej, która rozpatrzy argumenty beneficjenta przed podjęciem ostatecznej decyzji o punktacji wniosku.

EIC Pathfinder Challenges

Fundusze EIC Pathfinder są również dostępne na konkretne wyzwania (Challenges), kierowane zwykle przez Menadżerów Programu EIC, ekspertów odpowiedzialnych za działania na rzecz przekształcania przełomów technologicznych w rzeczywiste, innowacyjne rozwiązania na poziomie europejskim i światowym. EIC Pathfinder Challenges w roku 2022 dotyczą
6 zagadnień.

EIC Pathfinder Challenges w roku 2022 :

1) Carbon dioxide and nitrogen management and valorisation,

2) Mid- to long-term and systems integrated energy storage,

3) Cardiogenomics,

4) Towards the healthcare continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare,

5) DNA-based digital data storage,

6) Alternative approaches to quantum information processing, communication, and sensing.

 

Wskazuje się, że Menadżerowie Programu EIC opracowują obecnie przewodniki po EIC Pathfinder Challenges, którym Komisja Europejska poświęci osobne wydarzenie informacyjne. Przewodniki mają dotyczyć m.in. konkretnych celów każdego z sześciu wyzwań, obejmujące szczegółową ocenę stanu wiedzy i powiązanych, istniejących projektów w każdej z dziedzin, informacje techniczne wspierające cele, potencjalne skutki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, a także właściwe referencje. Podkreśla się, że przewodniki mają być dostępne po otwarciu zaproszeń do składania wniosków (16 czerwca 2022 roku).

Całkowity tegoroczny budżet na projekty w ramach EIC Pathfinder Challenges wynosi 167 mln €. Maksymalne dofinansowanie przewidziane na pojedynczy projekt to 4 mln €, obejmujące 100% kosztów kwalifikowalnych. Zaproszenia do składania wniosków mają zostać ogłoszone 16 czerwca 2022 roku. Ostateczny termin składania wniosków to 19 października 2022 roku.

W konkursach EIC Pathfinder Challenges mogą brać udział pojedyncze podmioty z siedzibą
w państwie członkowskim/stowarzyszonym, małe konsorcja złożone z 2 podmiotów pochodzących z różnych krajów członkowskich/stowarzyszonych lub małe konsorcja złożone z minimum 3 podmiotów pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich/stowarzyszonych (w tym co najmniej 1 podmiot z siedzibą w kraju członkowskim).

EIC Transition Open oraz EIC Transition Challenges

EIC Transition wspiera dalszy rozwój i wykorzystanie innowacji, w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu – EIC Pathfinder, projekty ERA NET w ramach programów FET, ERC Proof of Concept. Podkreślono, że kwalifikujące się do EIC Transition projekty musiały być aktywne przez co najmniej 12 miesięcy przed ostatecznym terminem naboru wniosków
w ramach EIC Transition lub musiały zakończyć się co najmniej 24 miesiące przez ostatecznym terminem naboru wniosków w ramach EIC Transition. Uczestnictwo w programie EIC Transition może stanowić przygotowanie do aplikowania w instrumencie EIC Accelerator.

Projekty EIC Transition powinny dotyczyć zarówno rozwoju technologii, jak i rynku/biznesu. Projekty finansowane z wykorzystaniem EIC Transition umożliwiają beneficjentom składanie wniosków do instrumentu EIC Accelerator w ramach programu Fast Track. Warunkiem dopuszczalności do EIC Transition objęte są pojedyncze podmioty oraz małe konsorcja, obejmujące od 2 do maksymalnie 5 partnerów ze środowisk akademickich i przemysłowych,
z co najmniej 2 państw członkowskich/stowarzyszonych.

Nowością w programie prac na rok 2022 jest możliwość składania wniosków w dwóch terminach: 4 maja 2022 roku oraz 28 września 2022 roku. Dotyczy to zarówno wnioskodawców EIC Transition Open, jak i EIC Transition Challenges. Konkursy zostały ogłoszone 1 marca 2022 roku. Rozmowy kwalifikacyjne z beneficjentami, którzy złożą wnioski do 4 maja 2022 roku planowane są wstępnie na 2 tydzień lipca 2022 roku (wyniki przewidywane pod koniec lipca br.), a w przypadku wniosków złożonych do 28 września, rozmowy planowane są na pierwszy tydzień grudnia 2022 roku (wyniki przewidywane pod koniec tego roku). Zwiększono również maksymalny limit stron w Sekcjach od 1 do 3 w części B wniosku - z 17 do 20 stron A4, łącznie ze stroną tytułową. Strona tytułowa musi zawierać dodatkowo oświadczenie dotyczące powiązanego projektu oraz oświadczenie dotyczące własności praw intelektualnych. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem praw intelektualnych, oświadczenie ich właściciela musi zostać przesłane jako oddzielny plik.

Podkreśla się, że punktem wyjścia dla projektów składanych w ramach EIC Transition powinna być weryfikacja koncepcji poddana walidacji w warunkach laboratoryjnych (TRL 3/4). Wskazuje się jednocześnie, że ścieżki technologicznego oraz biznesowego dojrzewania projektu powinny rozpocząć się w bardzo zbliżonym do siebie czasie, a między nimi należy zachować ścisłą interakcję, tak aby produktem końcowym była w pełni funkcjonalna wersja technologii, przetestowana lub zademonstrowana we właściwym środowisku (TRL 5/6), poparta wykonalną strategią komercjalizacji.

Całkowity budżet konkursów w ramach EIC Transition w roku 2022 wynosi 130 mln €, w tym 70 mln € w ramach EIC Transition Open oraz 60 mln € w ramach EIC Transition Challenges. Maksymalne dofinansowanie na pojedynczy wniosek wynosi do 2,5 mln €, a maksymalny czas trwania projektu to 36 miesięcy (wydłużenie czasu trwania i zwiększenie finansowania jest możliwe w wyjątkowych przypadkach i powinno być bardzo szczegółowo uzasadnione przez beneficjenta).

EIC Transition Open wspiera finansowanie projektów z dowolnej dziedziny nauki, technologii lub zastosowania. Wskazuje się, że większość środków zostanie rozdysponowana w drodze otwartych konkursów, które nie mają z góry określonych priorytetów tematycznych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju technologii oraz rynku/biznesu, obejmując właściwy zestaw badań, rozwoju technologii oraz walidacji w celu zwiększenia poziomu gotowości technologicznej (TRL 5/6).

W ramach EIC Transition Open zostało otwarte zaproszenie HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01.

EIC Transition Challenges dotyczy predefiniowanych priorytetów tematycznych, mających na celu ustalenie portfolio projektów. Program prac na rok 2022 przewiduje 3 obszary,
w ramach których 1 marca 2022 roku ogłoszono zaproszenia do składania wniosków:

1) Green Digital devices for the future

   HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-01

   budżet: 30 mln €,

2) Process and system integration of clean energy technologies

   HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-02

   budżet: 15 mln €,

3) RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases

   HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-03

   budżet: 15 mln €.


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK