Kontakt

Horyzont Europa

Misje w ramach nowelizacji programu prac 2021-2022

Webinarium dot. postępu prac nad Programem Horyzont Europa, zorganizowane przez Biuro Business & Science Poland odbyło się 4 lutego 2022 roku.

Dotyczy projektu części programu prac Misji w ramach nowelizacji programu prac 2021-2022 (w fazie uzgadniania).

Misja: Adaptacja do zmian klimatu
Program prac w obrębie tej Misji w roku 2022 ma koncentrować się na wspieraniu regionów i społeczności badaniami w kluczowych obszarach innowacji poprzez wykorzystanie cyfrowych aplikacji i narzędzi dla władz regionalnych i lokalnych, odblokowanie środków finansowych na inwestycje w odporność i zmiany klimatu, najlepsze praktyki/pilotażowe rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnych systemów gospodarczych oraz wykorzystanie funkcji krajobrazu w poprawie odporności klimatycznej. W proces tworzenia i testowania rozwiązań powinna być zaangażowana duża grupa regionów i społeczności.

Główne aktualizacje:

Regiony:
•    tematy konkursowe od HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01 do HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05 są otwarte dla wszystkich regionów i społeczności, które planują zaangażować się w Misję;
•    działania prowadzone w regionach i społecznościach już zaangażowanych w Misję mają stanowić naturalny obszar testowy do prowadzenia badań i testowania nowych rozwiązań;
•    planowana publikacja i otwarcie konkursów – wstępnie początek maja 2022 roku;
•    I Forum Misyjne – 7 czerwca 2022 roku.

Rola państw członkowskich:
•    konsultacje państw członkowskich przy wyborze regionów zostały przeredagowane jako zalecenie;
•    wybór regionów ma odzwierciedlać krajowe strategie adaptacyjne i krajowe priorytety (np. inteligentne specjalizacje, programy spójności);
•    strategiczne zaangażowanie państw członkowskich i krajów stowarzyszonych w Misję ma się odbywać za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych, doraźnych ekspertów Misji ze Strategicznego Komitetu Programowego (SPC).

Badania:
•    ograniczony zakres badań, nie dedykowany społecznościom naukowym - Misje - opierają się na badaniach naukowych i innowacjach z Klastrów w ramach Horyzontu Europa;
•    należy przeprowadzić badania i testy w zakresie wszystkich tematów;
•    należy w większym stopniu włączyć nauki społeczne i humanistyczne oraz zwiększyć zaangażowanie obywatelskie;
•    Temat konkursowy HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03:
- przeredagowany w celu wyraźnego podkreślenia kluczowych elementów w zakresie  najlepszych praktyk oraz prób rozwiązań ubezpieczeniowych w regionach i społecznościach Unii Europejskiej;
- konsorcja powinny obejmować zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w stopniu wystarczającym do realizacji proponowanych działań, a także włączyć zaangażowanie ekspertów z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, instytucji oraz obejmować włączenie właściwej ekspertyzy w tym zakresie.

Demonstratory:
•    usunięto odniesienia do SRL (Social Readiness Level). Podtrzymano odniesienia do TRL (Technology Readiness Level), jeśli mają istotne znaczenie (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06);
•    dobór zrównoważonego portfolio innowacji, specyficznego dla demonstracji (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06);
•    dobór zrównoważonego portfolio innowacji, z naciskiem na zmaksymalizowanie pokrycia różnych obszarów biogeograficznych;
•    dla każdego obszaru biogeograficznego zostaną wybrane najwyżej ocenione wnioski, które osiągnęły wszystkie zakładane progi;
•    propozycje powinny określać obszar biogeograficzny, na którym się koncentrują.

Misja: Rak

Główne aktualizacje - zmiany w projekcie Programu Prac Misji na rok 2022:
•    dodano budżet wniesiony przez klastry w ramach II Filaru HE;
•    silniejszy nacisk na elementy wdrożeniowe, takie jak wykorzystanie żywych laboratoriów lub innych modeli badań wdrożeniowych z udziałem użytkowników końcowych;
•    wyjaśniono wkład obywateli, w tym pacjentów i organizacji.

Propozycje tematów w Programie Prac na rok 2022 dla Misji Rak przewidują 2 działania typu RIA, 3 działania typu CSA, 2 działania w ramach wsparcia technicznego oraz 1 dotację dla wskazanego beneficjenta. Przewidywany łączny budżet – 129,56 mln €. Konkursy mają być ogłoszone przed okresem wakacyjnym 2022 roku.

1)HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01
Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research
Rodzaj działania: RIA
Zamknięcie: wrzesień 2022 roku
Planowany budżet: 50 mln €
Planowany budżet na pojedynczy projekt: 3-8 mln €

2)HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02
Pragmatic clinical trials to optimise treatment for patients
Rodzaj działania: RIA
Zamknięcie: wrzesień 2022 roku
Przewidywany budżet: 60 mln €
Planowany budżet na pojedynczy projekt: 4-6 mln €

3)HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03
Strengthen Comprehensive Cancer Infrastructures
Rodzaj działania: CSA
Zamknięcie: wrzesień 2022 roku
Przewidywany budżet: 10 mln €

4) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04
Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre
Rodzaj działania: CSA
Zamknięcie: wrzesień 2022 roku
Przewidywany budżet: 3 mln €

5) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05
Creation of national Mission Hubs supporting the Mission on Cancer
Rodzaj działania: CSA
Zamknięcie: wrzesień 2022 roku
Przewidywany budżet: 3 mln €

Dodatkowo:
1) Działania wsparcia technicznego:
•    Informowanie i angażowanie obywateli – przewidywany budżet 2 mln €;
•    Opracowanie ram monitorowania – przewidywany budżet 0,56 mln €.
2) Dotacja dla Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej na organizację warsztatów dotyczących sposobów walki z rakiem w państwach członkowskich
i krajach stowarzyszonych – przewidywany budżet 1 mln €.

Utworzenie krajowego Centrum Misji przewidywane jest dla Misji Rak. Utworzenie centrów dla pozostałych Misji nie jest obecnie potwierdzone.
 
Misja: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany do roku 2030

Główne aktualizacje i elementy ciągłości:
•    całkowity budżet na rok 2022 – 117,9 mln €;
•    struktura Programu Prac na rok 2022 jest zgodna ze strukturą Programu Prac na rok 2021;
•    większość tematów realizowanych będzie poprzez działania typu IA (około 90% budżetu zaplanowanego na rok 2022);
•    pojęcie „regionów stowarzyszonych” zostało zawarte we wszystkich właściwych działaniach typu IA;
•    zawarto jedno wspólne zaproszenie łączone z Misją w zakresie przystosowania do zmian klimatu, dotyczące odporności na zmiany klimatu na obszarach przybrzeżnych;
•    zmniejszono liczbę zaproszeń dotyczących 3 celów polityki i działań aktywacyjnych;
•    tematy zostaną skupione wokół 3 celów polityki, 2 działań aktywacyjnych oraz innych działań;

Cele polityki:
- ochrona i odbudowa ekosystemów morskich i słodkowodnych oraz różnorodności biologicznej,
- zapobieganie i eliminacja zanieczyszczeń,
- stworzenie niebieskiej gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
Działania aktywacyjne:
- system informacji i wiedzy o oceanach i wodach,
- mobilizacja i zaangażowanie społeczne.
Inne działania:
- konferencja poświęcona Misjom,
- powołanie grupy eksperckiej na rzecz rozwoju społeczności filantropijnej
i finansowania filantropijnego (do potwierdzenia),
- działania indywidualnych ekspertów wspierające ocenę Misji w 2023 roku,
- badania wspierające realizację Misji (synergie między programami, rzeki i tereny podmokłe, niebieski węgiel).

Misja: Porozumienie na rzecz gleb

Program Prac na rok 2022:
•    planowany budżet – 95 mln €;
•    przewiduje się 10  tematów konkursowych (1 typu CSA, 2 typu IA, 6 typu RIA, 1 typu FPA);
•    tematy wymagać będą zaangażowania wysoce interdyscyplinarnych konsorcjów, łączących wiedzę techniczną z wiedzą ekspercką, m.in. biznes, finanse, politykę, naukę obywatelską;
•    program ma się skupiać na zapotrzebowaniu na dane i infrastrukturę, nauce obywatelskiej, działaniach ukierunkowanych na bioróżnorodność, zanieczyszczenia, rolnictwo węglowe i GOZ;
•    podkreślony ma być nacisk na gleby nierolnicze (gleby miejskie zidentyfikowano jako główną lukę w poprzednich obszarach badań naukowych i innowacji);
•    wskazuje się, że rozpowszechniając informacje o Programie Prac należy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców poza społecznościami zajmującymi się badaniami gleb, rolnictwem, gospodarką gruntami, a także mobilizować podmioty w gminach
i regionach.

Pozostałe działania w ramach Misji:

•    Komisja Europejska proponuje zaangażowanie inicjatywy European Social Innovation Catalyst Fund, wspierającej innowacje społeczne. Inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską oraz publiczne i prywatne podmioty m.in. rządowe agencje finansujące, inwestorów, działalność filantropijną.

•    Komisja Europejska planuje powołać ekspertów do monitorowania Misji. Monitorowaniu podlegać będą postępy w osiąganiu celów krótko-, średnio-, długoterminowych, obejmujących wdrażanie, monitorowanie i wycofywanie Misji. Pierwsza ocena ma się odbyć nie później, niż w roku 2023, przed podjęciem decyzji w sprawie powołania kolejnych Misji lub kontynuowania, zakończenia, bądź zmian już trwających. Wyniki oceny z udziałem ekspertów zostaną podane do publicznej wiadomości. Mają obejmować m.in. analizę procesu selekcji Misji, dotychczasowego modelu ich zarządzania, wykorzystanego budżetu, wyznaczonych celów oraz osiągniętych efektów.

•    Komisja Europejska proponuje powołać dodatkowy Krajowy Punkt Kontaktowy w każdym kraju członkowskim, dedykowany Misjom w Horyzoncie Europa.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK