Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Webinarium STEP – perspektywa regionalna

Webinarium pt. „STEP – perspektywa regionalna” ("STEP – regional perspective”), zorganizowane z inicjatywy Sieci ERRIN odbyło się 10 kwietnia 2024 roku.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241.
 2. STEP będzie wspierać krytyczne i powstające technologie strategiczne oraz ich odnośne łańcuchy wartości w odpowiednich sektorach.
 3. Sektory zidentyfikowane jako kluczowe:
 • Technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii.
 • Czyste i zasobooszczędne technologie.
 1. Wskazuje się, że zakres STEP stanowi uzupełnienie aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie (Net Zero Industry Act) oraz aktu w sprawie surowców krytycznych (Critical Raw Materials Act).
 2. Wytyczne dotyczące zakresu STEP mają zostać opublikowane przez Komisję Europejską w maju 2024 roku.
 3. Podkreśla się, że do 2 czerwca 2024 roku każde państwo członkowskie zobowiązane jest wyznaczyć jeden właściwy organ krajowy do pełnienia roli jego głównego punktu kontaktowego w zakresie wdrażania STEP na poziomie krajowym.

STEP - cele:

 1. Wsparcie rozwoju lub produkcji technologii krytycznych bądź zabezpieczanie i wzmacnianie ich odpowiednich łańcuchów wartości (wdrażanie krytycznych technologii nie jest objęte zakresem STEP).
 2. Rozwiązanie problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności (projekty w dziedzinie kształcenia, szkolenia, uczenie się przez całe życie).

STEP - warunki:

 1. Wniesienie na rynek wewnętrzny innowacyjnego, przełomowego elementu o znaczącym potencjale gospodarczym lub przyczynienie się do zmniejszenia bądź zapobiegania strategicznym zależnościom Unii Europejskiej.

STEP - narzędzia:

 1. Przeprogramowanie unijnego finansowania na STEP, m.in. poprzez dedykowane zaproszenia do składania wniosków w ramach niektórych bezpośrednio zarządzanych funduszy.
 2. Pieczęć Suwerenności (Sovereignty Seal):
 • Znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont Europa, funduszu innowacyjnego, Programu Cyfrowa Europa, Programu EU4Health oraz Europejskiego Funduszu Obronnego.
 • Pieczęć zachowa ważność przez okres realizacji projektu oraz pod warunkiem, że projekt rozpocznie się w ciągu 5 lat od jej przyznania i nie zostanie przeniesiony poza Unię Europejską.
 • Ułatwi dostęp do finansowania w ramach innych funduszy unijnych, w szczególności do finansowania skumulowanego lub łączonego z kilku instrumentów unijnych.
 • Zapewni widoczność projektu dla inwestorów publicznych oraz prywatnych.
 • Pierwsze znaki jakości przyznane zostaną pod koniec 2024 roku.
 1. Portal STEP:
 • Będzie gromadził wszystkie możliwości unijnego finansowania w sektorach istotnych dla STEP (trwające i nadchodzące zaproszenia do składania wniosków w ramach programów UE przyczyniających się do realizacji celów STEP).
 • Zapewni widoczność projektom, którym przyznano Pieczęć Suwerenności.
 • Zapewni dostęp do istniejących usług doradczych.
 • Będzie wspierać promotorów projektów starających się o środki na projekty w ramach STEP objęte unijnym finansowaniem.
 • Pierwsza wersja portalu ma zostać uruchomiona na początku maja 2024 roku i ma obejmować informacje o zaproszeniach do składania wniosków w ramach programów zarządzanych bezpośrednio. Docelowo na portalu będą publikowane również zaproszenia do składania wniosków w ramach programów w trybie zarządzania pośredniego oraz dzielonego (III-IV kwartał 2024 roku).
 1. Punkt kompleksowej obsługi:
 • Punkt dostępu do Platformy STEP dla przemysłu.
 • Zapewni wsparcie w identyfikacji możliwości finansowania odpowiadających konkretnym potrzebom.
 • Prowadzony we współpracy ze wszystkimi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej w celu zapewnienia właściwego wsparcia.
 1. STEP nie stanowi nowego funduszu. W ramach Platformy uruchamia się środki finansowe pochodzące z programów unijnych:
 • Horyzont Europa
 • Europejski Fundusz Obronny (uzupełnienie funduszu o dodatkowe 1,5 mld €
  na wspieranie inwestycji STEP)
 • fundusz innowacyjny
 • EFRR
 • Fundusz Spójności
 • EFS+
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • EU4Health
 • Cyfrowa Europa
 • InvestEU

W kontekście polityki spójności w okresie 2021-2027 zwrócono szczególną uwagę na zmiany wprowadzane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP), w szczególności wskazane w:

 1. Artykule 10 rozporządzenia, wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
 2. Artykule 11 rozporządzenia, wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
 3. Artykule 12 rozporządzenia, wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającym Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającym rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.
 4. Artykule 13 rozporządzenia, wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
  i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK