Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Klaster Innowacji Wodnych w Turyngii

Spotkanie pt. „Poznaj ThWIC – Klaster Innowacji Wodnych w Turyngii” („Meet ThWIC – Thuringian Water Innovation Cluster”), zorganizowane z inicjatywy Przedstawicielstwa Wolnego Kraju Turyngii przy Unii Europejskiej odbyło się 6 lutego 2024 roku.

Klaster Innowacji Wodnych w Turyngii:

 1. Zainicjowany przez Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Instytut Fraunhofera ds. Technologii i Systemów Ceramicznych (IKTS) oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Ernsta Abbego w Jenie. Klaster rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego wykorzystania wody i działa na rzecz ich komercjalizacji. Łączy technologie wodne z nauką o danych oraz aspektami socjologicznymi.
 2. Inicjatywa skupia obecnie 29 partnerów, w tym uniwersytety, pozauniwersyteckie instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.
  W okresie 2023-2031 klaster otrzyma finansowanie w wysokości 45 mln € pochodzących ze środków na poziomie federalnym.
 3. Obszary badań i rozwoju:
 • Analiza wody – obejmuje działania na rzecz tworzenia rozwiązań umożliwiających kompleksową ocenę zasobów wodnych poprzez opracowanie czujników bezpośrednio rejestrujących dane dotyczące wody.
 • Uzdatnianie wody – obejmuje działania dotyczące opracowania rozwiązań umożliwiających usuwanie z wody pitnej i ścieków zanieczyszczeń chemicznych, których nie można zidentyfikować metodami stosowanymi obecnie w oczyszczalniach ścieków.
 • Ocena zasobów wodnych – obejmuje działania łączące gromadzenie danych na temat wody z kryteriami socjologicznymi na rzecz zmiany świadomości w tym obszarze.
 • Poprawa wiedzy na temat wody – obejmuje działania skupione za gromadzeniu oraz dalszym wykorzystaniu wiedzy i danych o wodzie pochodzących
  z projektów realizowanych w ramach klastra oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych, takich jak np. regulacje prawne w tym zakresie.

Jednym z działań prowadzonych przez klaster w tym obszarze jest projekt ThWIC Sonar, którego celem jest stworzenie opartego na sztucznej inteligencji systemu monitorowania i rekomendowania danych dotyczących zasobów wodnych, obejmującego m.in. grupowanie tematyczne i dostosowanie do potrzeb zróżnicowanych odbiorców.

 1. Obszary zastosowań:
 • Ścieki komunalne/przemysłowe, woda pitna, gruntowa, deszczowa.
 • Ponowne wykorzystanie zasobów wodnych, zamknięty obieg wody, rozwiązania zerowego zrzutu cieczy.
 • Usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń (np. mikrozanieczyszczenia, farmaceutyki).
 • Odzyskiwanie cennych materiałów (składniki odżywcze, surowce, materiały eksploatacyjne).
 • Czujniki online.
 • Monitorowanie, kontrola procesu oczyszczania i odzyskiwania.
 • Cyfryzacja zasobów wodnych (modele infrastruktury wodnej i procesów, analiza, wizualizacja i zarządzanie danymi).
 • Zastosowanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (przewidywanie degradowalności mikrozanieczyszczeń).
 • Ocena chemikaliów w wodzie.
 • Edukacja (budowanie świadomości lokalnych problemów związanych z wodą).
 • Ocena zasobów wodnych (zróżnicowane kryteria oceny zużycia wody, zanieczyszczenia wody, problemów jakości i dostępności wody związanych
  z klimatem).
 • Umiejętności korzystania z zasobów wodnych (zwiększanie wiedzy na temat struktur gospodarki wodnej oraz związanych z klimatem problemów jakości
  i dostępności wody).
 • Konflikty wodne (identyfikacja problemów komunikacyjnych między gospodarką wodną, a lokalną społecznością).

 

Przykładowe projekty realizowane w ramach klastra:

 1. WaterLab – projekt badawczy dotyczący wykorzystania rzeczywistości wirtualnej
  i rozszerzonej na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy w gospodarce wodnej.
 2. WaterSim – projekt dotyczący modelowania przepływów wód podziemnych.
 3. WatAs – projekt dotyczący form oceny zużycia wody opartych na kluczowych wskaźnikach efektywności.
 4. HaVe – projekt dotyczący analizy zużycia wody w gospodarstwach domowych.
 5. WaVe – projekt analizujący konflikty dystrybucyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę.
 6. VerNetzT – projekt dotyczący socjotechnicznego zaopatrzenia w wodę.
 7. QuaWaKon – projekt dotyczący socjologicznej analizy kwantyfikacji wody.

 

Thüringer ClusterManagement (ThCM):

 1. Podmiot wspierający tworzenie i rozwój klastrów gospodarczych w Turyngii.
  Działa na rzecz rozwoju współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych
  i naukowych, wspiera konkurencyjność regionalnych podmiotów oraz rozwój innowacyjności poprzez realizację następujących zadań:
 • Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Turyngii.
 • Inicjowanie, moderowanie i koordynowanie strategicznie istotnych projektów (np. Klaster Innowacji Wodnych).
 • Wsparcie w procesie profilowania organizacji klastrowych i sieci innowacji.
 • Organizacja/realizacja wydarzeń zorientowanych na innowacje.
 • Ustanowienie procesu prognozowania w celu identyfikacji nowych rynków, zastosowań i trendów.
 • Monitorowanie rozwoju rynku, przemysłu, technologii i klastrów.
 1. Podmiot aktywnie działa w obszarach innowacji opartych na 5 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach, w tym specjalizacji „Zrównoważone dostawy energii
  i zarządzanie zasobami”, obejmującej m.in. zrównoważoną gospodarkę wodną.

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK