Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Postęp prac w ramach Programu Horyzont Europa

Spotkanie poświęcone postępowi prac w ramach Programu Horyzont Europa, zorganizowanego z inicjatywy Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli odbyło się 22 lutego 2024 roku.

 Partnerstwa Europejskie:

 1. Komisja Europejska przedstawiła ostateczną listę 9 partnerstw europejskich, uwzględnionych w drugim Planie Strategicznym (partnerstwa współfinansowane
  i partnerstwa współprogramowane
  ):
 • Brain Health (Zdrowie Mózgu), współfinansowane
 • Forests and Forestry for a Sustainable Future (Lasy i Leśnictwo dla Zrównoważonego Rozwoju), współfinansowane
 • Innovative Materials for EU (Innowacyjne Materiały dla UE), współprogramowane
 • Raw Materials for the Green and Digital Transition (Surowce dla Zielonej
  i Cyfrowej Transformacji), współfinansowane
 • Resilient Cultural Heritage (Odporne Dziedzictwo Kulturowe), współfinansowane
 • Social Transformations and Resilience (Przemiany Społeczne i Odporność), współfinansowane
 • Solar Photovoltaics (Fotowoltaika Słoneczna), współprogramowane
 • Textiles of the Future (Tekstylia Przyszłości), współprogramowane
 • Virtual Worlds (Światy Wirtualne), współprogramowane
 1. IV kwartał 2024 roku – planowane jest zakończenie prac nad projektem Programu Prac na rok 2025 (przygotowanie projektu przewidziano w okresie kwiecień-wrzesień 2024), finalizacja projektu propozycji partnerstw, które mają zostać uruchomione w latach 2026-2027 oraz podpisanie protokołów ustaleń (Memorandum of Understanding) dotyczących partnerstw współprogramowanych (przygotowanie protokołów planowane jest w okresie kwiecień-wrzesień 2024).
 2. I-II kwartał 2025 roku – planowane jest przyjęcie głównego Programu Prac na rok 2025, wystąpienie z wnioskiem o formalne zobowiązania państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych dotyczące partnerstw, które mają zostać uruchomione w latach 2026
  -2027 oraz ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących partnerstw na rok 2025.

Główne zmiany w ostatecznej wersji Planu Strategicznego

Wprowadza się odniesienia do:

 1. Praw socjalnych oraz znaczenia podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych
 2. Wzmocnienia integracji nauk społecznych i humanistycznych
 3. Mobilności i migracji
 4. Wspólnego Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego intensyfikacji wysiłków na rzecz zwalczania nienawiści
 5. Synergii m.in. z Programem Jednolitego Rynku, Instrumentem Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy
 6. Zaktualizowano odniesienia do rozporządzenia dotyczącego Platformy Technologii Strategicznych dla Europy (STEP)

Misje UE oraz działania przekrojowe

Komisja Europejska proponuje wstępnie 2 działania eksperymentalne:

 1. CROSS-01-04: Usługi i wsparcie w celu lepszego zaangażowania początkujących naukowców, nowych podmiotów z sektora MŚP lub organizacji akademickich
  w projekty finansowane w ramach partnerstw europejskich. Celem działania jest znalezienie sposobów zaangażowania nowych uczestników w partnerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców i sektora MŚP poprzez projekty finansowane w ramach partnerstw. Planowany rodzaj działania – CSA, ograniczone do członków Sieci Enterprise Europe Network/KPK (wzmocnienie potencjału usług doradczych jako pośrednika między partnerstwami, projektami wspieranymi przez partnerstwa oraz nowymi uczestnikami, opracowanie i testowanie możliwych do powielenia rozwiązań). Proponuje się 1 projekt z budżetem 3 mln €.
 2. CROSS-01-05: Uniwersytety jako punkty centralne lokalnych partnerstw na rzecz badań i innowacji w UE. Celem działania jest przetestowanie nowego podejścia do działań lokalnych w kontekście europejskich wspólnych celów i platform. Proponuje się uniwersytetom zwiększenie możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji
  w kontekście Misji UE oraz powierzenie im roli organizatorów działań związanych
  z Misjami UE w regionach/państwach członkowskich. Proponuje się 6 projektów
  z budżetem 12 mln €.

Nowy Europejski Bauhaus (Destination NEB)

Proponuje się 3 tematy konkursowe:

 1. Wykorzystanie potencjału wtórnych bioproduktów (Exploiting the potential of secondary bio-based products). Proponowany rodzaj działania - RIA. Planowany budżet - 8 mln € (2 projekty).
 2. Nowe modele zarządzania dla współprojektowania i współtworzenia przestrzeni publicznych w dzielnicach przez społeczności (New governance models for the
  co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities). Proponowany rodzaj działania - IA. Planowany budżet - 8 mln € (2 projekty).
 3. Ustanowienie systemu kształcenia i zarządzania wiedzą dla NEB (Setting up a Learning and Knowledge Management system for the NEB). Proponowany rodzaj działania
  - CSA. Planowany budżet - 1,8 mln € (1 projekt).

Konsultacje kluczowych elementów Programu Prac na rok 2025

Komisja Europejska planuje przeprowadzić w kwietniu 2024 roku za pośrednictwem ankiet internetowych konsultacje kluczowych elementów głównego Programu Prac na rok 2025. Konsultacjami objęte będą Infrastruktury Badawcze, Klastry, Europejskie Ekosystemy Innowacji, Misje UE oraz NEB Facility. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane na potrzeby wewnętrznego procesu współtworzenia i współprojektowania. Ostatecznym wynikiem tego ćwiczenia będzie publikacja Programu Prac na 2025 rok. Czas trwania konsultacji - 3 tygodnie.

Uwaga

Zgodnie z porozumieniem w sprawie rewizji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 osiągniętym 1.02.2024 roku przez Radę Europejską, budżet Programu Horyzont Europa zostanie zmniejszony o 2,1 mld €.


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK