Kontakt

Aktualności - Biuro w Brukseli

Dni informacyjne nt. czystego wodoru 2024

Webinarium pt. „Dni informacyjne nt. czystego wodoru 2024” („Clean Hydrogen Info Day 2024”), zorganizowane z inicjatywy Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership) odbyło się 26 stycznia 2024 roku.

Zaproszenia do składania wniosków 2024:

 1. Tegoroczny budżet w ramach zaproszenia do składania wniosków wynosi 113,5 mln € pochodzących z Programu Horyzont Europa oraz do 60 mln € dodatkowych środków
  z budżetu REPowerEU na projekty dolin wodorowych. Zaproszenia dotyczą
  20 tematów konkursowych w następujących obszarach:
 • Produkcja odnawialnego wodoru (5 tematów).
 • Magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 tematów).
 • Wodór dla transportu (4 tematy).
 • Doliny wodorowe (2 tematy).
 • Integracja z innymi sektorami (Cross-cutting issues) (2 tematy).
 • Wodór dla energii cieplnej i energii elektrycznej (2 tematy).

Zamknięcie naboru: 17 kwietnia 2024 roku.

Lista wszystkich ogłoszeń konkursowych dostępna jest na portalu Komisji Europejskiej pod adresem Funding & Tenders Opportunities.

Program Prac Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru na rok 2024.

 1. Podkreśla się następujące kwestie dotyczące warunków zawartych w zaproszeniach do składania wniosków oraz wspólnych elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
 • Konkurencyjność Unii Europejskiej oraz wiodąca pozycja w przemyśle.
 • Możliwości synergii.
 • Wkład w ramy monitorowania (baza danych TRUST).
 • Współpraca międzynarodowa.
 • Wymóg zaangażowania członków Hydrogen Europe/Hydrogen Europe Research
 • Wkład w zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego.
 • Działania rozwijające protokoły testowe.
 • Wykorzystanie wyników projektu.
 • Gwarancje dotyczące pochodzenia wodoru.
 • Plany bezpieczeństwa.
 • Wkład w regulacje, kodeksy i normy.
 • Ograniczone finansowanie/wkład ze strony Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru.
 1. Zwraca się uwagę na kwalifikowalność wniosku w kontekście składu konsorcjum projektowego:
 • Dla projektów typu RIA/IA wymagany jest co najmniej jeden niezależny podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim UE oraz co najmniej dwa inne niezależne podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.
 • Dla projektów typu CSA wymagany jest co najmniej jeden podmiot prawny
  z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.
 1. Uczestnictwo w konkursie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych z wyjątkiem:
 • Podmiotów podlegającym środkom ograniczającym UE (Mapa sankcji UE).
 • Chińskich podmiotów w przypadku działań typu Innovation Action (IA).
 • Podmiotów prawnych z siedzibą w Rosji, na Białorusi oraz niekontrolowanych przez rząd terytoriach Ukrainy.
 1. Jako kryterium kwalifikowalności, organy publiczne, organizacje badawcze i instytucje szkolnictwa wyższego z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych zobowiązane są posiadać Plan Równości Płci.
 2. Wskazuje się, że czas na przyznanie finansowania wynosi 8 miesięcy od terminu zakończenia naboru wniosków (finansowanie dostępne w grudniu 2024 roku).
 3. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2024 będzie realizowane z wykorzystaniem dotacji ryczałtowych (nowość).

Wsparcie dla dolin wodorowych:

 1. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2024 dopuszcza dodatkowe środki
  w wysokości do 60 mln € w celu uzupełnienia budżetu dla dolin wodorowych, w tym 20 mln € w ramach konkursu HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01 oraz 9 mln €
  w ramach konkursu HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02.
 2. Pieczęć Doskonałości (Seal of Excellence) - w przypadku tematów konkursowych dotyczących dolin wodorowych Pieczęć Doskonałości zostanie przyznana wnioskom, które przekroczą wszystkie progi oceny ale nie otrzymają finansowania z powodu wyczerpania dostępnego budżetu.
 3. Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru uruchomi tzw. Hydrogen Valley Facility, którego celem będzie pomoc w opracowaniu projektów. Wsparcie będzie dedykowane dolinom wodorowym na różnych poziomach dojrzałości w celu przejścia od wstępnej oceny wykonalności do ostatecznych (finansowych) decyzji inwestycyjnych. Wsparcie finansowe dostępne w tym obszarze ma wynieść ok. 12,5 mln €.
 4. Podkreśla się, że w przypadku dolin wodorowych wymagane jest współfinansowanie
  z innych źródeł (Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru pokrywa tylko część inwestycji).

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK