Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

FE na infrastrukturę, klimat i środowisko

Logotyp - Fundusze Europejskie

Przyjęto projekt programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Nowy program będzie realizował Umowę Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027. Jego głównymi źródłami finansowania są Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

FEnIKS stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Najważniejsze rozwiązania:          
•    Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Chodzi m.in. o działania na rzecz efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, zachowania bioróżnorodności, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienia roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.  
•    Polska postuluje o budżet programu na poziomie ponad 25 mld euro, w tym 12,8 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 12,3 mld euro z Funduszu Spójności.
•    Planowane działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, przyjazną środowisku i konkurencyjną gospodarkę. Z programu będą podejmowane również działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19.

Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do:
•    jednostek samorządu terytorialnego,
•    podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych samorządów,
•    właścicieli budynków mieszkalnych,
•    państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
•    dostawców usług energetycznych,
•    zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
•    służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu,
•    podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
•    organizacji pozarządowych,
•    instytucji ochrony zdrowia i instytucji kultury,
•    przedsiębiorstw.

Program FEnIKS będzie największym pod względem alokacji finansowej instrumentem polityki spójności w naszym kraju.

Projekt zostanie przekazany do Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

Źródło informacji: https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/program-fe-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-przyjety-przez-rm/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK