Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Kolejne umowy Programu Polska-Rosja podpisane

Logotyp Programu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poinformował o podpisaniu z beneficjentami czterech umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w realizacji trzech z nich:

1.    „Droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane Nidy i obszaru miejskiego Guryevska
w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych”
Główne działania przewidziane w projekcie po stronie rosyjskiej obejmują przebudowę jednej z lokalnych dróg wraz z mostem. Po polskiej stronie granicy zostaną przebudowane ulice w układzie miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

•    Beneficjenci projektu: Gmina Ruciane-Nida , Dyrekcja ds. zarządzania i usprawniania dróg w okręgu miejskim Gurievsk.
•    Całkowita wartość projektu : 1 860 194,74 euro, z czego 1 674 175,26 euro to kwota dofinansowania ze środków Programu.

2.     „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę
i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku i Gminie Nowe Miasto Lubawskie”.
Dzięki projektowi po polskiej stronie granicy zostanie wybudowany system kanalizacyjny oraz oczyszczalnia ścieków w Jamielniku. Po stronie rosyjskiej powstanie system kanalizacyjny w Sowiecku, przepompownia ścieków i punkt zlewny ścieków oraz zostanie przeprowadzona modernizacja przepompowni ścieków.

•    Beneficjenci projektu: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Administracja Okręgu Miejskiego Sowieck.  
•    Całkowita wartość projektu: 2 288 559,40 euro, z czego 2 059 703,46 euro stanowi dofinansowanie z Programu.

3.     „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowania gospodarki zamkniętego obiegu”
Planowane działania obejmują między innymi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Rybno oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Okręgu Miejskim Gusiew.

•    Beneficjenci projektu: Gmina Rybno, Administracja Okręgu Miejskiego Gusiew .
•    Całkowita wartość projektu : 2 191 070 euro , z czego dofinansowanie projektu to 1 970 199 euro.

Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych podczas jedynego otwartego naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, w osiach „Środowisko” oraz „Dostępność”.

Przypomnijmy, że decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie ponad 20 mln euro wsparcia w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020 na realizację 19 wspólnych przedsięwzięć z partnerami z obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazł się również duży projekt infrastrukturalny wybrany w trybie pozakonkursowym z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dzięki któremu m.in. zostanie wybudowany nowy most w Bartoszycach w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie internetowej https://www.plru.eu/pl/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK