Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Polska Wschodnia 2014-2020 na półmetku

Logotyp Programu Polska Wschodnia

Ponad połowa wydatków poniesionych w pięciu województwach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została zatwierdzona i rozliczona przez Komisję Europejską.  

Wartość  dofinansowania umów podpisanych w naszym województwie stanowi ponad 22 % (1,565 mld. zł) wszystkich przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie.

Warmińsko-mazurskie uplasowało się ex aequo  na drugim miejscu wraz z woj. lubelskim.  Dobre tempo realizacji programu to wymierne korzyści dla naszego województwa i ponad 1,5 mld zł pozyskanych funduszy, które od wielu miesięcy pracują na rozwój społeczno-gospodarczy Warmii, Mazur i Powiśla.
Łącznie w warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim od czasu uruchomienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zrealizowano ponad 1,2 tyś. projektów na łączną kwotę dofinasowania 7,09 mld zł (z  ok. 8 mld zł środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępnych beneficjentom.

Wartość procentowa pozyskanego dofinansowania programu POPW 2014-2020 w podziale na regiony:
- warmińsko-mazurskie, lubelskie – 22%
- podlaskie – 27 %
- podkarpackie – 17%
- świętokrzyskie – 12 %

Najwięcej projektów (1206) realizowanych jest w ramach I Osi – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ponad 200 przedsiębiorców z naszego województwa otrzymało przeszło 315 mln zł unijnego dofinansowania. Najlepszymi ambasadorami programu są m.in. działające od pewnego czasu na rynku start-upy. Natomiast beneficjenci z naszego województwa zdominowali przede wszystkim poddziałanie - 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, gdzie pozyskali 52 % (razem 8 projektów) z puli wszystkich przyznanych środków.  

Jednym z ciekawszych projektów w ramach tego poddziałania jest projekt "W krainie ślimaka", który otrzymał ponad 19 mln zł dofinansowania. Projekt realizowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w obszarze krain geograficznych Warmii i Powiśla, przez konsorcjum trzech firm. Działania projektu koncentrują się wokół możliwości wszechstronnego wykorzystania (m.in. gastronomia, kosmetologia) potencjału ślimaka jadalnego (Helix Aspersa) w połączeniu z innymi atrakcjami i produktami turystycznymi  wyróżniającymi nasz region w skali Polski i Europy.

Niezwykle ważne były również inwestycje infrastrukturalne realizowane dzięki wsparciu PO PW. Na inwestycje drogowe w Olsztynie związane ze skomunikowaniem nowopowstałej obwodnicy miasta, pozyskano łącznie 180 mln zł unijnego dofinansowania. W ostatnich miesiącach dzięki wsparciu unijnej inicjatywy JASPERS i zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miastu Olsztyn udało się zakontraktować projekt rozbudowy sieci tramwajowej ze znacznie zwiększonym dofinansowaniem programu. Ostatecznie Komisja Europejska przyznała dofinansowanie ponad 365 mln zł. zamiast pierwotnych 177 mln. zł.

Zaawansowana jest także realizacja inwestycji kolejowych. Pociągi już jeżdżą po odcinkach zmodernizowanych torów, a podróżni mogą korzystać z wielu odnowionych, komfortowych i dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dworców, stacji i peronów. Dzięki wsparciu unijnemu (ponad 630 mln zł) Olsztyn zyska szybsze połączenie z Warszawą przez Działdowo, natomiast Mazury zostaną lepiej skomunikowane dzięki rewitalizacji linii Szczytno-Pisz-Ełk.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu dofinansowane są projekty zorientowane na: aktywizację start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK