Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Samorządowcy zabiegają w Brukseli o przyszłość polityki spójności

Spotkanie w Brukseli

W siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

Pod deklaracją podpisy złożyli marszałkowie województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej: Jerzy Leszczyński - marszałek województwa podlaskiego, Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego, Sławomir Sosnowski - marszałek województwa lubelskiego, Maria Kurowska - wicemarszałek województwa podkarpackiego, Miron Sycz - wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, Jarosław Dworzański – przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego, Mirosław Lech – burmistrz Korycina, Robert Godek - starosta strzyżowski, Dariusz Wróbel – burmistrz Opola Lubelskiego.

W swoim wystąpieniu rozpoczynającym ceremonię podpisania deklaracji, Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego podkreślił, że miejsce tego spotkania nie jest przypadkowe. - Regiony Polski Wschodniej doskonale rozumieją istotę Polityki spójności. W momencie przystąpienia Polski do UE województwa makroregionu Polski Wschodniej były jednymi z najbardziej zapóźnionych regionów UE z PKB makroregionu na poziomie 35% średniej unijnej. Mimo skutecznej realizacji Polityki spójności, w tym programów dedykowanych Polsce Wschodniej, wciąż utrzymuje się dystans w poziomie rozwoju gospodarczej dzielący tych pięć regionów od średniej Unii Europejskiej. Kluczowe jest jednak, że Polska Wschodnia zmniejsza go i stopniowo poprawia swoją pozycję. Jest to odczuwalne przez mieszkańców, dzięki poprawie warunków ich życia. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca od 2011 r. w Polsce Wschodniej wzrastała szybciej niż w innych regionach – w sumie o ponad 20%. Jest to przede wszystkim efekt Polityki spójności.

Marszałkowie Polski Wschodniej zgodnie wyrazili konieczność wyrównywania szans rozwojowych Makroregionu Polska Wschodnia po roku 2020 i wezwali do kontynuacji wsparcia w postaci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, mającego charakter ponadregionalny, który w istotny sposób przyczyni się do wzmocnienia zarówno potencjału rozwojowego Makroregionu jak i wymiaru terytorialnego Polityki Spójności.

Ich zdaniem przyszły Program Operacyjny, którego szczegółowy zarys zawarto w treści przedstawianego dziś Stanowiska powinien koncentrować się na:
• zintegrowanych działaniach w obszarze infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej (w tym kolei aglomeracyjnych);
• inicjatywach angażujących miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne oraz średnie i małe ośrodki miejskie, które mogą stać się siłą sprawczą kształtowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej i całego kraju;
• przedsięwzięciach służących podniesieniu cyfrowych kompetencji mieszkańców Polski Wschodniej;
• rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych Makroregionu;

Konsultacje publiczne do kolejnych wieloletnich ram finansowych
Podczas debaty towarzyszącej podpisaniu deklaracji #CohesionAlliance zwrócono uwagę, że fakt, że Komisja Europejska rozpoczęła serię konsultacji przygotowawczych do kolejnych wieloletnich ram finansowych, których efektem będzie przedłożenie jesienią tego roku kompleksowych propozycji dotyczących nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE.

Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Podobne konsultacje odbyły się w ramach oceny istniejących programów finansowania w UE w wielu dziedzinach polityki, w tym na temat bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK