Kontakt

Kształtowanie oferty turystycznej regionu

I konferencja - edycja 2014

Konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” odbyła się 12 czerwca 2014 roku.

Organizator: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z wszystkimi powiatami ziemskimi województwa. Partner wspomagający: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Cele konferencji:
1) przedstawienie Warmii i Mazur jako regionu o dużym potencjale turystycznym;
2) przedstawienie tematu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur“, w szczególności praktyczne omówienie tworzenia, rozbudowy ofert turystycznych, ich dystrybucji i sprzedaży;
3) integracja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej;
4) wewnątrzregionalna wymiana doświadczeń.

Pobierz: Program konferencji ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowych różnego szczebla, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej, reprezentanci klastrów turystycznych, W-MROT-u, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów regionalnych i informacji turystycznych. W części plenarnej wzięło udział ponad 100 osób, część z nich wzięła też udział w warsztatach

Gości powitał wicemarszałek Jarosław Marek Słoma, który podkreślił współpracę Urzędu Marszałkowskiego z 19 powiatami z województwa przy organizacji konferencji. Podkreślił, iż to właśnie współpraca wielu organizacji z różnych środowisk będzie wysoko oceniania w nowej perspektywie finansowej w UE.

Tematy sesji plenarnej:
1. Cezary Molski ,,Jak stworzyć ofertę turystyczną maksymalnie trafiającą w preferencje turystów i bazującą na atutach regionu?"
2. Hubert Gonera, Grzegorz Niklas ,,Efektywne rynkowo modele współpracy i platformy sprzedaży oferty turystycznej"
3. Justyna Szostek ,,Szanse i wyzwania stojąca przed turystyką w województwie warmińsko-mazurskim"
4. Krystyna Hartenberger - Pater ,,Jak znaleźć najbardziej dochodowe rynki odbiorców oferty turystycznej i jak zainwestować w promocję, by zyskać jak najwięcej?"
5. Małgorzata Wasyluk ,,Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych"

Po sesji plenarnej miał miejsce panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom lub publicznie podzielić się spostrzeżeniami związanymi z poruszanymi podczas konferencji zagadnieniami.
 
- Tomasz Rumszewicz (Rumszewicz Sailing, reprezentant branży żeglarskiej) – wyraził oburzenie z powodu braku w regionie kadry szkoleniowej dla żeglarzy. Jako prowadzący tego typu szkolenia musi zabezpieczać szkoleniowców z innych regionów.
Zauważył, że w programie konferencji nie było zapisu słowa „żeglarstwo”, co z jego punktu widzenia jest bardzo istotne z uwagi na fakt, iż jest to dominujący sposób wypoczynku na Mazurach. Zasugerował, aby w przyszłości pochylić się nad częścią merytoryczną, mieć na uwadze charakter regionu. Zwrócił również uwagę na dostępność regionu – jakość dróg, nawiązując tym samym do danych statystycznych – zmniejszenia ilości turystów niemieckich na Mazurach. Zadał również pytanie o powód braku pieniędzy w nowym okresie programowania na gospodarkę turystyczną.

W odpowiedzi uzyskał informację, że w nowej perspektywie finansowania działałań ze środków UE nie ma osobnego priorytetu: turystyka, tak jak miało to miejsce w RPO WiM na lata 2007-213. Nie oznacza to jednak, że środków na turystykę i żeglarstwo nie będzie w ogóle. Ekonomia wody jako jedna z inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur, daje możliwości ubiegania się o środki finanowe na „żeglarstwo”.

- Barbara Dawcewicz (Starostwo Powiatowe w Węgorzewie) - wyraziła duże uznanie dla przygotowania konferencji, doboru tematyki. Zapytała także o możliwość zrealizowania wspólnie z samorządem województwa innych projektów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. W odpowiedzi dostała zapewnienie, iż współpraca samorządu z jednostkami samorządu terytorialnego jest możliwa. Od samorządów tych oczekuje się informacji o potrzebach i obszarach, w których należy prowadzić współpracę.
 
- Krzysztof Piłat (LDG Warmiński Zakątek) – w pracach nad marką regionu Warmii i Mazur, zalecił zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy oddolne – społeczności lokalnej. Ludzie ci nie mogą promować się przez kuchnię lokalną, ponieważ jest ona obwarowana wieloma obostrzeniami, na które wpływ ma samorząd województwa. Spostrzeżenie to zostanie przedyskutowane podczas rozpoczynającego się niebawem procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Anna Ratkowska-Teliczan (Condo Hotels Managment Ostróda) – zapytała dyrektora Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o możliwość promowania w magazynie wydawanym przez PROT na rynku skandynawskim również oferty Warmii i Mazur. W odpowiedzi uzyskała informację, iż jest to możliwe poprzez W-M ROT i współpracę w tym zakresie. W sierpniu planuje się spotkanie poświęcone obszarom współpracy W-M ROT i PROT.

- Marek Szmit (Hotel Tajty) - zwrócił się z pytaniem, co należy zrobić, aby zminimalizować odpływ kreatywnych kadr?  W odpowiedzi uzyskał informację, iż na przełomie września i października W-M ROT organizuje szkolenie dla branży turystycznej. Dodatkowo Pan Szmit zapewnił o dużej potrzebie wsparcia przedsiębiorców wiedzą, przekazywaną podczas tego typu spotkań organizowanych przez samorząd województwa

- Krzysztof Markocki (PIT Olsztyn) – wyraził uznanie dla tematyki konferencji, która się odbyła. Zwrócił uwagę na potrzebę większej ilości podobnych spotkań – nawet w wymiarze roboczym. Zwrócił także uwagę uczestnikom, iż należy w większym stopniu liczyć na działania finansowane przez siebie samych, gdyż pieniądze unijne skończą się. Przyzwyczajanie do dotacji z UE może być zgubne dla działań. Zwrócił uwagę na konieczność wsparcia kadr, a także brak jednego portalu turystycznego skupiającego ofertę Warmii i Mazur.

W drugiej części spotkania, równolegle odbyły się trzy sesje warsztatowe prowadzone przez zaproszonych ekspertów. Poszczególne panele dotyczyły praktycznego podejścia do tematów:
1. Jak stworzyć ofertę turystyczną maksymalnie trafiającą w prefenrencje turystów i bazującą na atutach regionu?
2. Jak znaleźć najbardziej dochodowe rynki odbiorów oferty turystycznej i jak zainwestiwać w promocję, żeby zyskać najwięcej?
3. Efektywne rynkowo modele współpracy i platformy sprzedaży oferty turystycznej.

Konferencja stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń ekspertów i praktyków reprezentujących branżę turystyczną. Podejmowane tematy zainspirowały do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób lepiej wykorzystać potencjał Warmii i Mazur?

Poszukiwanie partnerstwa w celu rozwoju ofert turystycznych wydaje się właściwym kierunkiem rozwoju dialogu wśród branży turystycznej i samorządów. Proces ten jest długotrwały i wymaga większego zaangażowania i wytrwałości wszystkich zainteresowanych stworzeniem atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej wraz z pakietem usług kierowanych do konkretnych grup turystów. W procesie tym nie można zapominać, że wymagania współczesnego uczestnika ruchu turystycznego są większe i konkretniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Swobodny dostęp do informacji oraz otwarte rynki turystyczne całego świata kreują obraz turysty świadomego swoich celów, potrzeb i oczekiwań. Oferowany obecnie produkt turystyczny musi więc posiadać dużą wartość dodaną, dostarczać więcej emocji, przeżyć związanych z poznawaniem.

Stworzenie oferty spełniającej współczesne oczekiwania turystów to proces wymagający posiadania obszernej wiedzy, doświadczenia i trwałego zaangażowania wielu osób reprezentujących różne środowiska. Wniosek ten był wielokrotnie podkreślany podczas sesji plenarnej, dyskusji oraz paneli warsztatowych.

Tematy poruszone podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Możliwość bezpośredniego spotkania z ekspertami okazała się dużym wsparciem dla praktyków – przedstawicieli środowisk turystycznych. Uczestnicy zgłosili, iż tego typu wydarzeń, jak ta konferencja, będących platformą do wymiany doświadczeń, konstruktywnych dyskusji powinno być więcej.

Organizacja konferencji potwierdza zasadę, że partnerstwo na rzecz jednego celu przynosi wymierne korzyści. Wspólne finansowanie zadania przez samorząd województwa i powiaty pozwoliło zminimalizować koszty na rzecz osiągnięcia większych korzyści. Konferencja dała możliwość spotkania się szerokiego grona środowisk turystycznych, wymiany doświadczeń oraz poznania w oparciu o wiedzę specjalistów i jednocześnie praktyków, nowych wyzwań, sposobów na wykorzystanie istniejących szans w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej regionu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK