Kontakt

Środowisko

Obszary chronione na Warmii i Mazurach – konsultacje

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji na stronach:
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK