Kontakt

Środowisko

Samorząd dba o efektywne gospodarowanie odpadami

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa wsparł finansowo dwa projekty z Warmii i Mazur, których celem jest poprawa efektywnego gospodarowania odpadami.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa).

- Jako samorząd włączamy się w działania, które zmierzają do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i ochronę środowiska – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Naszym obowiązkiem jest bowiem dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz ochrona jakości i integralności środowiska naturalnego. Pozostawiając przyszłym pokoleniom korzyści płynące z tego bogactwa.

O dofinansowanie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Pieniądze trafią do Zakładu Usług Komunalnych w Mikołajkach na modernizację i rozbudowę tamtejszego PSZOK. Koszt całkowity projektu wynosi prawie 355 tys. zł, natomiast dofinansowanie to kwota ponad 234 tys. zł.

Z kolei Zakład Usług Komunalnych w Barczewie przeznaczy ponad 390 tys. zł (dofinansowanie w wysokości blisko 270 tys. zł) na doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w niezbędną infrastrukturę i urządzenia do gromadzenia odpadów.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK