Kontakt

Środowisko

Konsultacje w sprawie obszarów chronionych

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu – Grzybiny, Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Dębień,  Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup, Naguszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji odpowiednio na stronach:
- Obszar Chroniony Krajobrazu – Grzybiny
- Obszar Chroniony Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Dębień
- Obszar Chroniony Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Słup
- Naguszewski Obszar Chroniony 
- Obszar Chroniony Krajobrazu Doliny Górnej Wkry
-
Obszar Chroniony Krajobrazu Doliny Rzeki Wel
- Welski Park Krajobrazowy
- Brodnicki Park Krajobrazowy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK