Kontakt

Środowisko

Dodatkowe wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu o ponad 28 mln zł kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów mających na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to na realizację kolejnych 87 projektów z listy rezerwowej. Tym samym wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie otrzymają unijne wsparcie.

- Staramy się jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne środki unijnemówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Cieszę się, że dzięki przesunięciom w programie i korzystnemu kursowi w euro zostaną zrealizowane kolejne projekty, tak ważne dla środowiska regionu.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zadanie 2 - Energia odnawialna: słoneczna).

Pełna lista projektów znajduje się na stronie
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1766/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-nr-rpwm040100-iz00-28-00117


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK