Kontakt

Środowisko

Ochrona walorów krajobrazowych na Warmii i Mazurach

Konferencja w Iławie

W Iławie trwa ogólnopolska konferencja „10 lat parków krajobrazowych w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego”. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Ze względu na swoje walory środowiskowe, Warmię i Mazury uważa się za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Obszary chronione (parki krajobrazowe, rezerwaty naturalne, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i inne) stanowią prawie połowę obszaru województwa (dokładnie 46,7% wg GUS).

Region często nazywany jest Krainą Tysiąca Jezior, choć w rzeczywistości ich liczba powinna być podwojona. Krajobraz, lasy, jeziora, czyste środowisko naturalne, jak również liczne zabytki architektury i kultury, stanowiska archeologiczne i ciekawe miejsca historyczne czynią z regionu idealne miejsce dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystyki.

- Jedną z kluczowych form ochrony środowiska naturalnego województwa warmińsko-mazurskiego są parki krajobrazowe, które obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju – mówił podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. - W województwie położonych jest, w całości lub częściowo, osiem parków krajobrazowych. Do podstawowych funkcji parków należy również edukacja przyrodnicza skierowana do dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) od 1 sierpnia 2009 r. czyli dnia przekazania kompetencji przez wojewodę jednostkami organizacyjnymi województwa warmińsko-mazurskiego są:
- Welski Park Krajobrazowy 20 444 ha
- Mazurski Park Krajobrazowy 53 655 ha
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 14 620 ha
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 13 732 ha
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich 29 555,9 ha.


Samorząd Województwa angażuje się w realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych:
- w latach 2013-2015 we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich samorząd zrealizował projekt „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, dzięki czemu na terenie parków krajobrazowych powstała mała infrastruktura, która porządkuje ruch turystyczny umożliwiając pogodzenie wymagań ochrony przyrody z oczekiwaniami turystyki przyrodniczej.
- w latach 2018-2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowany jest projekt pod nazwą Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.
W pierwszym dniu konferencji została przedstawiona historia powstania parków krajobrazowych w województwie warmińsko-mazurskim. Zaprezentowane zostały działania związane z czynną ochroną rzadkich gatunków płazów, gadów na obszarach Natura 2000 w Europie czy perspektywy współpracy Ligi Ochrony Przyrody z parkami krajobrazowymi w zakresie edukacji i promocji.

Zaplanowano również sesje terenowe w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich w aspekcie geologicznym oraz w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK