Kontakt

Środowisko

24 miliony złotych na ochronę bioróżnorodności

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Podczas posiedzenia zarząd województwa zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną różnorodności biologicznej.

Na wsparcie mogły liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

A także na tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Koszt całkowity projektu (zł)

Kwota wnioskowanego dofinansowania

(zł)

1.

Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Orneta z siedzibą w Ornecie

Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródełkiem

2 148 280,68

1 801 976,28

 

2.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 

Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I”

4 650 003,74

3 952 503,18

3.

Gmina Ostróda

 

Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

1 105 876,74

939 995,23

4.

Gmina Miejska Iława

 

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III

8 321 506,18

7 073 280,25

5.

Fundacja Ekopark Tomaszówka

 

II etap rewaloryzacji zabytkowego parku w Jegławkach z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej

4 012 363,58

3 403 709,04

6.

Gmina Olecko

 

Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko

2 833 165,48

2 402 708,16

7.

FUNDACJA IMIENIA MARIANA BUBLEWICZA

 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OSTOJA DERC

1 675 420,00

1 424 107,00

8.

Gmina Kętrzyn

 

Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim                      

2 112 143,70

1 793 367,14

9.

Gmina Barciany 

 

Zagospodarowanie terenu wraz z rekultywacją stawu rekreacyjnego we wsi Gęsiki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej

773 521,01

657 492,86

10.

Gmina Miasto Mrągowo

 

Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie

1 115 227,83

947 943,66

 

Suma

 

 

28 747 508,94

 

24 397 082,80


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK