Kontakt

Środowisko

Siedem zadań wpłynie na walory krajobrazowe regionu

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, a także prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 31 ofert, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej. Dofinansowanie otrzyma siedem zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 100 tys. zł.

Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Trelkowie (projekt pn. „Na ratunek przyrodzie”, którego celem jest ograniczenie zagrożeń związanych ze środowiskiem wodnym),
- Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (zadanie pn. „Budowa 2 zastawek wlotowych w Nerwiku”, które jest niezbędne do podniesienia poziomu piętrzenia wody w stawie w Nerwiku, stanowiącego ostoję rybitw czarnych),
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu (projekt „Spotkania w Ptasim Ogrodzie” to edukacja ekologiczna poprzez organizację zajęć terenowych, warsztatów i wykładów, a także przez wydanie trzech przewodników),
- Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (pod nazwą „II Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności” Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich planuje organizację dużej akcji propagowania wiedzy o nowoczesnych ekologicznych środkach transportu),
- Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” („Projekt edukacyjny, mobilizujący lokalną społeczność do angażowania się w ochronę reliktowego gatunku żółwia błotnego na południu powiatu nidzickiego wraz z powstaniem filmu edukacyjnego pt. „Bajka o żółwiu z Mazur””, dzięki któremu poprawi się świadomość mieszkańców na temat ochrony żółwia błotnego, cennego gatunku zagrożonego wyginięciem),
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea (dzięki projektowi pn. „Eko spływ II” poprawi się czystość szlaku wodnego rzeki Łyny, a jednocześnie zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców),
- Fundacja Zwierzętom w Potrzebie (projekt „Ochrona gatunków zagrożonych w woj. warmińsko-mazurskim to zakup inkubatora dla osesków jeży oraz karmy dla podopiecznych ośrodka”, który przyczyni się do ochrony jeży przez zapewnienie opieki i rehabilitacji dla młodych osobników tego gatunku).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK