Kontakt

Środowisko

O ochronie parków krajobrazowych województwa w Wysokiej Wsi

Konferencja Wysoka Wieś

3 października br. w Wysokiej Wsi na Wzgórzach Dylewskich, odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ochronę cennych przyrodniczo terenów zlokalizowanych na obszarach parków krajobrazowych w województwie warmińsko-mazurskim przed nadmierną lub niekontrolowaną penetracją turystyczną, a także podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę bazy edukacyjnej i infrastruktury służącej turystyce aktywnej, zagospodarowanie brzegów jezior i wyeksponowanie miejsc widokowych oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących walorów przyrodniczo-kulturowych województwa.

Projekt przyczyni się do promowania wartości przyrodniczo-krajobrazowych województwa, podniesienia atrakcyjności parków krajobrazowych wraz z otulinami, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i antropopresji na tereny objęte ochroną oraz rozwoju regionu w oparciu turystykę kwalifikowaną związaną z obszarami chronionymi.

Głównymi odbiorcami realizowanego projektu będą: mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, w tym społeczność zamieszkująca powiaty i gminy, na terenach których realizowany będzie projekt, turyści przebywający na terenie województwa oraz zatrzymujący się w trakcie podróży, dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, podmioty, instytucje, władze samorządowe oraz pracownicy parków krajobrazowych Warmii i Mazur.

Wartość projektu wynosi 16 615 850,04 zł, z czego 14 005 747,53 stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK