Kontakt

Podmioty uprawnione

Wpis na listę podmiotów

Wpisanie podmiotu leczniczego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w województwie warmińsko-mazurskim.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

W celu wpisania podmiotu leczniczego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy wymagane jest złożenie :
1. Wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. https://bip.warmia.mazury.pl/444/wpisanie-podmiotu-leczniczego-na-liste-podmiotow-uprawnionych-do-prowadzenia-stazy-podyplomowych-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-wojewodztwie-warminsko-mazurskim..html

2. Kserokopii  zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dyplomu ukończenia studiów medycznych, dyplomu specjalisty - potwierdzonych za  zgodność z oryginałem.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn
lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia.
Telefon kontaktowy:
Departament Zdrowia – tel. 89/52-16-943


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK