Kontakt

Podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione do prowadzenia staży

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego, zgodnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023  r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, są  podmioty które spełniają następujące warunki:

1) wykonują działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej;
2) w przypadku stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, wykonują działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, udzielając świadczeń z zakresu medycyny rodzinnej;
3) posiadają w swojej strukturze organizacyjnej zakład leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie programu co najmniej jednego stażu cząstkowego lub co najmniej jednej części programu stażu cząstkowego w ramach komórek organizacyjnych o profilu odpowiadającym programowi stażu podyplomowego;
4) zatrudniają lekarzy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu lekarza;
5) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu lekarza;
6) prowadząc szpital – udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych umożliwiających zrealizowanie objętych programem staży cząstkowych;
7) zapewniają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych;
8) lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, mający co najmniej 5-letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
9) umożliwiają zwarcie umowy o pracę z lekarzem z podmiotem leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych umożliwiającym realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza w ramach staży cząstkowych, co najmniej w dziedzinie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej;
10) w przypadku lekarza dentysty umożliwiający zwarcie umowy o pracę, z podmiotem leczniczym albo grupową praktyką lekarzy dentystów albo lekarzem dentystą wykonywującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych  w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty w co najmniej dwóch dziedzin: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyce stomatologicznej;
11) mające zawarte umowy z innymi podmiotami prowadzącymi staż, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza albo lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części programu stażu podyplomowego, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK