Kontakt

Finansowane ze środków UE

Informacje ogólne

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020 (RPO WIM).

W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zaplanowane zostały działania z zakresu ochrony zdrowia, w tym przedsięwzięcia mające na celu zachowanie dobrego stanu zdrowia.

W tym przedsięwzięcia mające na celu zachowanie dobrego stanu zdrowia i wydłużenie wieku aktywności zawodowej wśród mieszkańców województwa (Oś priorytetowa X Regionalny rynek pracy). Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Programy Polityki Zdrowotnej mogą być realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Instytucją Zarządzającą RPO WiM na lata 2014-2020, odpowiedzialną za ogłaszanie konkursów i wybór realizatorów Programów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z którym można się skontaktować pod numerem tel. 89/521 95 00).

Informacje o wynikach naboru wniosków dostępne są również na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK