Kontakt

Finansowane ze środków samorządu

Konkurs na realizatora w zakresie leczenia niepłodności - 2023

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs  na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok” w 2023 roku.

Przedmiot konkursu:
1.    Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”- przyjętego do realizacji uchwałą nr 4/28/23//VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku, zwanego dalej „Programem”.
2.    Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach Programu, tj. stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
Adresaci konkursu:
Składając ofertę w niniejszym konkursie oferent potwierdza, że spełnia wskazane w niniejszym ogłoszeniu wymogi przewidziane w danym zakresie obowiązującymi aktami prawa, w tym w szczególności określone przepisami:
- ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r., poz.442), zwanej też dalej „ustawą”;
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz.663, z późn.zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.2561, z późn. zm.).
- realizują Europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego – European IVF Monitoring (EIM) - (szczegółowe wymagania określone są w ogłoszeniu konkursowym).

Wysokość środków finansowych – przeznaczonych na realizację Programu w 2023 roku wynosi 500 000,00 zł.

Program zakłada, że:
każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji metodami IVF/ICSI, spośród następujących:
a)    dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
b)    dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
c)    dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Wymogi formalne oferty
1.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację programu.
2.    Oferty należy złożyć w oryginale na formularzu, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały 9/94/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2023 r.
3.    Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione. Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4.    Oferty należy złożyć:
1)    osobiście, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta,
z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej
w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2022 rok” w godzinach: 7.30-15.30.00 w:
a)    Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,10-561Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
b)    w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,10-051 Olsztyn,
ul. Mariańska 3,
2)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn.

w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 roku.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub sekretariatu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie:
https://bip.warmia.mazury.pl/2567/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-leczenia-nieplodnosci-metoda-zaplodnienia-pozaustrojowego-dla-mieszkancow-wojewodztwa-warminskomazurskiego-na-2021-rok-aktualizacja-na-2023-rok-w-2023-roku.html


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK