Kontakt

Finansowane ze środków samorządu

Diagnostyka i leczenie niepłodności - nabór zgłoszeń 2023

Po raz drugi w naszym województwie pary chcący posiadać potomstwo będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji”.

Zarząd Województwa uchwałą nr 7/71/23/VI z dnia 14 lutego 2023 r. podjął decyzję o ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu ofert na realizatora powyższego programu.

Na realizację przeznaczone zostały środki w wysokości 150 000,00 złotych, które umożliwią udzielenie wsparcia finansowego do wysokości 3000 złotych 50 parom.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polegać będzie na zapewnieniu beneficjentom między innymi: zwiększenia dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności, określenia przyczyn niepłodności, zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem oraz obniżenie kosztów leczenia poprzez dofinasowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia niepłodności.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które:
–  mieszkają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
–  wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat wg rocznika urodzenia),
– przedłożą realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisane oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat (z wyłączeniem par, które zakwalifikowały się do programu w roku poprzednim i z niego nie zrezygnowały),
– co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka w przypadku wieku kobiety 20 – 35 lat lub 6 miesięcy w przypadku kobiet po 35 roku życia lub bezpośrednio po zadeklarowaniu planów prokreacyjnych w przypadku kobiet po 40 roku życia oraz kobiety i mężczyźni z nieprawidłowościami w badaniu przedmiotowym lub podmiotowym,
– pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. – oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, poz. 2135 z późn. zm).

Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, u których stwierdzono:
– potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
– wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające uzyskanie lub donoszenie ciąży,
– brak macicy, jajowodów lub jajników
– azoospermia.

UWAGA: Pary, które zostały zakwalifikowane i rozpoczęły proces diagnostyczny w 2022 roku, a z uwagi na krótki okres realizacji Programu nie mogły skorzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych programem będą mogły kontynuować diagnostykę i leczenie w 2023 roku  po przedłożeniu zaświadczenia wskazującego etap realizacji procedury i wskazaniem, że powyższe będzie kontynuacją procesu diagnostyczno -  leczniczego i łącznie nie przekroczy kwoty dofinansowania przeznaczonego na parę.

Link:
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16500/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-i-przeprowadzenia-konkursu-ofert-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-dla-mieszkancow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresie-wsparcia-diagnostyki-i-leczenia-nieplodnosci-z-wylaczeniem-metod-medycznie-wspomaganej-reprodukcji-w-2023-roku-oraz-powolania-komisji-konkursowej..html


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK