Kontakt

Sport i Zdrowie

Rozpoczynamy zapisy do Programu in vitro w 2024 roku

Ilustracja do tekstu - Fot.stockvault.net

Po raz czwarty Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera finansowo leczenie niepłodności metodą in vitro.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs ofert na realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2024 rok.

Na realizację tej edycji przeznaczono środki finansowe w wysokości 500 tys. zł. dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 83 procedur in vitro w wysokości do 6 tys. w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 3 tys. złotych w przypadku procedury adopcji zarodka.

W konkursie na wybór realizatorów kierowano się w szczególności kwestią wysokości całkowitego kosztu podstawowej procedury in vitro, kwoty dopłaty wnoszonej przez parę oraz procentowy udział dopłaty wnoszonej przez parę w całkowitym koszcie procedury.

Do realizacji „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok - aktualizacja na 2024 rok”, zostały wybrane podmioty – TUTAJ

Zapisy rozpoczynają się 26 marca 2024 r o godzinie 8.00. i potrwają do 5 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przyznanych klinice na realizację Programu

Zgłoszenie chęci udziału w programie będzie się odbywać osobiście w wybranej klinice, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi przy każdym ośrodku, a także drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Pary chcące wziąć udział w Programie będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów do wybranych przez siebie ośrodków. Kliniki mogą zakwalifikować określoną w Programie i zgodną z przyznanym dofinansowaniem liczbę par.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach programu, tj. stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Kto może przystąpić do Programu:
• pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne
z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
• oraz spełniają następujące kryteria:
1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat według rocznika urodzenia;
2. spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 442) warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
3. poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
4. są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
5. wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
6. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Kryteria wykluczenia z Programu dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:
Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:     
1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2. nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
3. nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5. brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:
1 potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2. nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
3. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
4. brak macicy;
5. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:
1. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
2. brak macicy;
3. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Program zakłada, że:
Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
a) dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
b) dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
c) dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Jakie dokumenty zabrać na wizytę kwalifikacyjną?
Na wizytę należy koniecznie przynieść:
•    pełną dokumentację z leczenia,
•    wyniki badań (nie starsze niż 6 miesięcy)
•    dokumenty potwierdzające tożsamość,
•    wypełnione oświadczenia załączone do informacji,
•    aktualne zaświadczenie, że są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (np. poświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa, kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; ewentualnie dokument (oświadczenie) poświadczający zwolnienie z płacenia podatków (w przypadku osób poniżej 26 r.ż., rolników).


Uwaga
Pary, które zakwalifikują się do Programu w 2024 roku informujemy, że aby skorzystać ze środków budżetowych samorządu, należy skorzystać z procedur objętych dofinansowaniem do końca trwania programu.

Realizacja Programu dofinansowania leczenia dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego kończy się 15 grudnia 2024 roku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK