Kontakt

Sport i Zdrowie

Wielkie inwestycje w działdowskim szpitalu

Uroczystości otwarcia Oddziału Psychiatrycznego w Działdowie

W uroczystościach otwarcia Oddziału Psychiatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Oddział Psychiatryczny rozbudowano o dodatkowe skrzydło, przebudowano pomieszczenia na parterze w istniejącym budynku oddziału (umożliwiło powiązanie z przestrzenią rozbudowaną oraz uzyskanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla personelu) oraz zmieniono zagospodarowanie terenu przy nowym budynku.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz na terenie jego oddziaływania.

Ważne jest również zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do leczenia psychiatrycznego. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja przestrzeni terapeutycznej poszerzona o zewnętrzną część terenu zielonego pozwoli na zorganizowanie zajęć ruchowych i zwiększy komfort pobytów długoterminowych w oddziale. Modernizacja całego oddziału polepszy warunki socjalno-bytowe pacjentów i personelu.

Problem ze zdrowiem psychicznym narasta na całym świecie. W Unii Europejskiej z powodu tych zaburzeń cierpi 164,8 mln osób (38%).  Problem zaburzeń psychicznych dotyka w Polsce coraz więcej ludzi. W ostatnich latach stan ochrony zdrowia psychicznego stopniowo się pogarszał. Sytuacja spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2 zaskoczyła ludzi na całym świecie. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego spowodowane pandemią pociąga za sobą konieczność podjęcia odpowiednich działań. Takim działaniem jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej.  Aby wszyscy mogli być skutecznie leczeni, potrzebne są m.in. odpowiednio przystosowane miejsca.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Jego całkowity koszt to ponad 1,55 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 1,31 mln zł. Pozostałe środki zostały przekazane przez powiat działdowski.

Zebrani gości mieli również okazję obejrzeć inwestycję związaną z budową nowego skrzydła diagnostyki obrazowej w działdowskim SPZOZ. Pracownia MR świadczy unikalne w województwie usługi diagnostyczne. Wyposażona jest w stanowisko anestezjologiczne do wykonywania badań w sedacji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK