Kontakt

Informatyzacja

Budowa platformy GIS dla przedsiębiorców

GIS to technologia informatyczna łącząca lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Z konwencjonalnej mapy papierowej "można tyle wyczytać, ile się na niej zobaczy".

Natomiast baza danych systemu GIS, na podstawie której tworzone są mapy, może zawierać nieograniczoną ilość informacji. Na przykład teren inwestycyjny na mapie tworzonej z wykorzystaniem systemu GIS zawierał będzie informacje na temat dokładnego położenia, struktury własności, planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań przyrodniczych. Wszystkie te informacje, które wcześniej zapisano w bazie danych w dowolnym momencie można ze sobą łączyć i analizować. 

Projekt pod nazwą „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” stworzy możliwości wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, które przyczynią się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy, życiu codziennym i podniesienia jakości oraz poprawy dostępności e-usług, a także pozwoli na łatwiejsze uzyskanie synergii między administracją a przedsiębiorcami z regionu. Projekt stworzy również możliwości łatwego i szybkiego uzyskania zagregowanych danych oraz narzędzi, które pozwolą pozyskiwać i gromadzić dane, przetwarzać je do postaci informacji, analizować a także opracować odpowiednią formę wyników przeprowadzonych analiz, dostarczając kompleksowych informacji o obiektach i zjawiskach wspierając w ten sposób podejmowanie ważnych decyzji biznesowych mających wpływ na rozwój otaczającej nas rzeczywistości.

Budowana platforma usługowa i portal stanie się nieocenionym źródłem o kompleksowych i zagregowanych informacji, które można wykorzystywać w wielu dziedzinach, między innymi w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, rolnictwie, ochronie zdrowia, zarządzaniu zasobami naturalnymi, telekomunikacji czy transporcie. Ponieważ wszystkie te dziedziny korzystają z informacji zawartych na mapach, proste i ogólnie dostępne narzędzie pozwalające na szybką analitykę może stanowić ważny element wspomagający podejmowanie decyzji oraz realizację planowanych przez przedsiębiorców zadań.

Takie zagregowane informacje mogą na przykład pomóc przedsiębiorcy w znalezieniu terenów atrakcyjnych inwestycyjnie, pomóc w określeniu wpływu usytuowania inwestycji na rozwój stref zurbanizowanych i rolnych, wpływu wzrostu populacji na rozwój terenów miejskich i wiejskich czy też pomóc we wstępnym określeniu stopnia skomplikowania prowadzenia inwestycji (na przykład drogowej) spowodowanej strukturą własności gruntów na danym terenie

Korzyści:

Planowane rozwiązanie polegało będzie na stworzeniu od podstaw rozwiązań aplikacyjnych, które będą posiadały funkcjonalności niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów:
- poprawę efektywności funkcjonowania sektora publicznego poprzez stworzenie możliwości szybkiego dostępu do wiedzy i danych;
- zwiększenie zasobów oraz dostępności treści poprzez ucyfrowienie posiadanych materiałów niecyfrowych, powiązanie ich z materiałami cyfrowymi oraz zgromadzenie ich w tematycznych bazach danych w formie umożliwiającej dalszą analizę;
- uruchomienie nowych, dotychczas niedostępnych e-usług oraz stworzenie możliwości ich dalszego rozwoju;
- zwiększenie ilości osób zainteresowanych informacją geograficzną;
- zwiększenie ilości osób zainteresowanych korzystaniem z Internetu;
- zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem;
- podniesieniem poziomu wiedzy przedsiębiorców, dla których rozwiązanie jest dedykowane;
- możliwości złożenia zamówienia na wybrane mapy i przesłania zamówienia do WODGIK w celu realizacji. (sklep internetowy);
- podniesienie jakości życia mieszkańców miasta oraz regionu.

Architektura systemu:

Budowa systemu nastąpi w wyniku realizacji następujących zadań:
- rozbudowy węzła topograficznego,
- budowy platformy usługowej,
- uruchomienia portalu,
- przetworzenia danych.

Rozbudowa węzła topograficznego krajowej infrastruktury informacji przestrzennej ma na celu przygotowanie węzła do komunikacji z platformą usługową i portalem.
Celem budowy platformy usługowej jest zastosowanie technologii hurtowni danych oraz usług sieciowych odpowiedzialnych za synchronizację z bazą danych węzła topograficznego, tworzenie map tematycznych oraz wykonywanie analiz.
Budowany portal składać się będzie z dwóch struktur – portalu zewnętrznego dla „klientów” urzędów i portalu wewnętrznego dla pracowników urzędów. Portal zewnętrzny to elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin. Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji z różnych departamentów oraz jednostek. Aby informacja ta była łatwo dostępna, treści publikowane w portalu zostaną podzielone tematyczne. W zakresie prac ujęte jest zaproponowanie struktury portalu głównego i podportali. Na stronach Portalu przedsiębiorcy oraz mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentami publikowanymi przez pracowników urzędu. Portal zostanie zrealizowany, jako serwis WWW dostępny publicznie w sieci Internet z wydzieleniem części ogólnie dostępnej dla użytkowników anonimowych oraz części dostępnej po uwierzytelnieniu użytkownika. Dane publikowane w portalu aktualizowane będą przez wszystkie zainteresowane udostępnieniem swoich informacji samorządowe jednostki administracyjne w regionie.

Beneficjent:

Województwo warmińsko-mazurskie

Finansowanie:

3 817 988,96 zł – wartość projektu;
3 528 790,59 zł – wydatki kwalifikowane projektu, w tym:
2 999 472,00 zł – środki EFRR (85% wydatków kwalifikowanych)
529 318,59 zł – wkład własny Beneficjenta (15% wydatków kwalifikowanych)

Kalendarium:

- 29.08.2011 - Zarząd Województwa, jako IZ RPO na lata 2007-2013, przyznał dofinansowanie ze środków RPO w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP RPO WiM na lata 2007-2013 z konkursu nr 01/11/7.2.2.
- I kwartał 2012 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy projektu.
- 31.05.2013 – wdrożenie projektu, uruchomienie portalu GIS oraz zakończenie realizacji projektu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK