Kontakt

Informatyzacja

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt pod tytułem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” jest realizowany przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Projekt stanowi element przedsięwzięcia realizowanego przez pięć województw Polski Wschodniej, którego celem jest budowa infrastruktury szerokopasmowej, na rzecz sieci NGA (ang. Next Generation Access - dostęp do usług oparty na sieciach dostępowych nowej generacji) oraz podstawowego dostępu do Internetu województw Polski Wschodniej.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma na ten cel ze środków EFRR oraz budżetu państwa dofinansowanie w łącznej kwocie 252 970 811,13 zł, przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej 327 041 042,07 zł. Wkład Województwa wraz z kwotą podatku VAT wyniesie 74 070 230,94 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2008 – 31.10.2015.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa, możliwość korzystania z usług dostępu do Internetu oraz usług kolokacyjnych kanalizacji i urządzeń. Sieć, z liczbą 226 węzłów, w łącznej długości wynosić będzie ponad 2,2 tys. km i obejmie swoim zasięgiem niemal połowę obszaru regionu. Ponadto wybudowana w ramach projektu sieć w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez działających już operatorów umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu ponad 90% populacji województwa.

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Sieć w warstwie dystrybucyjnej zapewni dostęp o przepustowości min. 30 Mb/s, a warstwie szkieletowej min. 100 Gb/s. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu ekonomicznego (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej).

Partnerstwo publiczno-prywatne

Z dniem 19 kwietnia 2013 r., w którym doszło do zawarcia Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o. projekt przeszedł z fazy przygotowawczej do fazy rzeczowej realizacji. Partner prywatny został wyłoniony w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, którego  celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez jej budowę i dostęp oraz świadczone w niej usługi hurtowe, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem partnerem publicznym i partnerem prywatnym.

Projekt jest realizowany w modelu DBOT (ang. Design, Build, Operate, Transfer; projektuj – buduj – eksploatuj - przekaż/zwróć), w którym województwo warmińsko-mazurskie jest właścicielem powstałej infrastruktury, natomiast partner prywatny zaprojektuje, wybuduje, a następnie będzie zarządzał i eksploatował infrastrukturę, świadcząc usługi z jej wykorzystaniem. Ponadto zapewni realizację komponentu szkoleniowego, polegającego na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wykorzystania Internetu, usług i narzędzi elektronicznych skierowanych do mieszkańców regionu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w celu zwiększenia ich motywacji i podniesienia poziomu umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii oraz korzystania z zasobów Internetu.

Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia części wydatków na jego realizację, w tym wydatków związanych z realizacją komponentu szkoleniowego, podmiot publiczny natomiast zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci wybudowanej infrastruktury oraz uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wchodzących w skład sieci. Województwo pozostanie właścicielem wybudowanej infrastruktury, natomiast partner prywatny będzie, płacąc czynsz dzierżawny, zarządzał nią oraz świadczył z jej wykorzystaniem usługi do czasu zakończenia umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r., a następnie zwróci partnerowi publicznemu cały wytworzony majątek.

Partner prywatny przejmuje na siebie większość ryzyk wynikających z przedsięwzięcia, w tym w szczególności ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji, bądź opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia w terminie, a także ryzyko związane z popytem na usługi świadczone z wykorzystaniem infrastruktury, zmianami cen i trendów na rynku usług telekomunikacyjnych, a także sytuacji gospodarczej w skali makroekonomicznej. Ponadto partner prywatny ponosi również ryzyko wynikające z ewentualnych niższych od prognozowanych przychodów z prowadzonej działalności oraz ryzyko wzrostu kosztów prowadzenia tej działalności.

Po stronie partnera publicznego leży ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma projekt. Ponadto partner publiczny poniesie ryzyko niższych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierżawnego oraz zmianą wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, a także ewentualnymi trudnościami przy zwrotnym przekazywaniu składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, aby wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku usług telekomunikacyjnych oraz zapewnić obszarom, które operatorzy telekomunikacyjni uważają za nieatrakcyjnie inwestycyjnie, dostęp do sieci NGA i możliwość korzystania z jej znaczącego wpływu na gospodarkę. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili”. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Realizowane przedsięwzięcie umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Jest to inwestycja kluczowa dla gospodarki regionu, która dzięki wysokiej jakości usługom cyfrowym, będzie miała szansę na przyspieszony rozwój, w tym między innymi w kierunku innowacyjnych technologii. Wywrze ona decydujący wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej, zintensyfikuje procesy modernizacyjne istniejących przedsiębiorstw, pobudzi inwestycje w nowe technologie, rozwój gospodarki niskoemisyjnej i wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu.

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze niemal całego regionu pozwoli na rozwój lokalnego rynku operatorów dostępowych, który skutkować będzie zwiększeniem konkurencyjności, a w ślad za tym obniżeniem cen oraz znaczącym wzrostem jakości usług świadczonych dla odbiorców końcowych: gospodarstw domowych, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych.

Projekt przyniesie znaczące korzyści sektorowi publicznemu, poprzez zapewnienie szybkich i bezpiecznych łączy pomiędzy instytucjami, pozwalających na efektywne wdrażanie narzędzi e-administracji oraz wyjście z bogatszą ofertą e-usług do mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności na rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców regionu.

Realizacja obowiązków wynikających z Decyzji Notyfikacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Beneficjentów Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej w listopadzie 2011 r., w ramach projektu zostanie zbudowana wysokowydajna sieć szkieletowa i dystrybucyjna spełniająca wymogi sieci następnej generacji – NGN (ang. next generation network), zapewniająca dostęp nowej generacji (ang. next generation access, NGA), pozwalająca na świadczenie usług dostępu szerokopasmowego o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci miedzianych.

Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową, ale również technologiczną, gdyż biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku.

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską decyzji z dnia 21.12.2017 w przedmiocie pomocy państwa SA.46203 – Polska Modyfikacje w programie pomocy dotyczącym projektu pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SA.33438, SA.33439, SA.33441, SA.30851 & SA.33440), poniżej znajduje się link do wersji polskiej i angielskiej przedmiotowego dokumentu:

Link do decyzji : http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46203

Link do decyzji: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym

załącznik do umowy: opis przedmiotu zamówienia

Aneks nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku

Aneks nr 2 z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 3 do UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM NR SI.042.3.2013 z 19 kwietnia 2013 roku.

 

DO POBRANIA:

Wzór raportu z pkt. 78 k, Wytycznych w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) – raport za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku - PDF

Wzór raportu z pkt. 78 k, Wytycznych w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) – raport za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku - WORD

Wzór raportu z pkt. 78 k, Wytycznych w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) – raport za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 roku - PDF

Wzór raportu z pkt. 78 k, Wytycznych w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) – raport za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 roku - WORD

Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 1.pdf

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 2a.png

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 2b.png

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 3.pdf

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 4.pdf

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 5.xls

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 6.pdf

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 7.pdf

Studium Wykonalnosci SSPW WM załącznik 8.pdf

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - koncepcja sieci w województwie warmińsko-mazurskim (prezentacja ze spotkania 12 czerwca 2013 roku)

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (prezentacja ze spotkania 12 czerwca 2013 roku)

Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (prezentacja ze spotkania 12 czerwca 2013 roku)

Księga znaku dla projektu

 

belkaUE1    belka UE2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK