Kontakt

Rozwój regionu

Gala 25-lecia Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Gustaw Marek Brzezin (pierwszy z prawej) podczas uroczystej gali

Uroczystości z okazji 25-lecia ustanowienia samorządów województw odbyły się 30 maja 2023 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Samorząd terytorialny, jako lokalny podmiot władzy publicznej obchodzi w tym roku jubileusz - 25. rocznicę uchwalenia.

- Dzisiaj 25 lat funkcjonowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego można ocenić pozytywnie - mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - To 25 lat szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego i wyrównywania dysproporcji rozwojowych w stosunku do reszty kraju. Szanse na spełnienie tych aspiracji pojawiły się wraz z perspektywą wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Po 19 latach obecności w Unii Europejskiej przychodzi refleksja, jak bardzo od tamtego czasu zmieniła się Polska, Warmia i Mazury, nasze miasta  i wsie, jak bardzo zmieniło się ludzkie życie. Samorządy, ze swą wielką umiejętnością, przewidywalnością i zapobiegliwością w wydawaniu publicznych pieniędzy, okazały się dobrym gospodarzem. Wraz z akcesją do Unii sprawdziły się w roli sprawnego dysponenta i aktywnego beneficjenta europejskiej pomocy. A to są miliardy złotych.

Za tymi liczbami stoją konkretne przedsięwzięcia. Setki kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg, modernizacje linii kolejowych,  budowa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, które znacząco poprawiły dostępność komunikacyjną województwa i otworzyły nasz region dla turystyki i gospodarki. Poważne, wielomilionowe inwestycje w placówkach służby zdrowia, obiektach sportowych i instytucjach kultury.

W maju 1990 roku Rzeczypospolita Polska, po czterdziestu latach nieobecności, przywróciła samorząd terytorialny. To wtedy obowiązujący w kraju centralistyczny sposób zarządzania państwem, jako niezdolny do załatwiania spraw lokalnych efektywnie i zgodnie z interesem ludzi, został zastąpiony przez dający tę możliwość system samorządności lokalnej.

To również wtedy wysłano do Europy sygnał, że Polska powraca do niej po latach politycznego ograniczania wyboru ustroju. Sygnał ten zaowocował późniejszą akcesją do Unii Europejskiej.

Kolejny etap reformy samorządowej rozpoczął się formalnie 1 stycznia 1999 roku wraz z wejściem w życie nowego podziału administracyjnego, ustanawiającego powiaty i 16 samorządowych województw, w tym województwo warmińsko-mazurskie.

Podczas spotkania w olsztyńskiej filharmonii powiększyło się ponadto grono honorowych obywateli województwa warmińsko-mazurskiego. Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostali wyróżnieni: Jerzy Buczyński, Robert Dawidowski, Jarosław Dzienis, Zbigniew Jędrkiewicz, Jolanta Szulc, Jan Śmietanko, Marek Wysocki oraz Bożena Zaborowska.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jednostopniową odznaką stanowiącą wyróżnienie za szczególne zasługi położone dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.

Wykład okolicznościowy „Samorząd – historia i teraźniejszość” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, natomiast uroczystości zwieńczył koncert Orkiestry Jazzowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK