Kontakt

Rozwój regionu

Na infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie.

Działanie jest realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Procedura będzie miała zastosowanie do konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 planowanego do ogłoszenia przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we wrześniu 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.

Termin dostarczania dokumentów: od 10 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. Termin liczy się od daty wpływu do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 z dn. 6 września 2016 r., inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego mogą być realizowane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez samorząd województwa pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Stąd też jednym z kryteriów wyboru projektów w ww. Poddziałaniu 9.3.2 jest kryterium pn. Projekt zakładający inwestycję w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego posiada pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zerojedynkowe obligatoryjne specyficzne nr 7), którego spełnienie jest niezbędne do otrzymania dofinansowania.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK