Kontakt

Rozwój regionu

Listopadowa sesja województwa w trybie stacjonarnym

Obrady sesji sesji sejmiku na sali

XLIV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 29 listopada 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
4. strategia rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na lata 2023-2030 – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
5. informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
6. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku, uchwały nr XXXIV/510/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 22 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia gminie miejskiej Lubawa niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta – referujący M. Kuchciński: wicemarszałek województwa,
7. podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
8. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
9. podjęcie uchwały sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
10. podjęcie uchwały sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
11. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
12. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
13. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Szeroki Bór – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
14. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
15. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Kierwik – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
16. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 51) na terenie gminy Dobre Miasto – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,  
17. podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Policealnej w Ełku imienia Mikołaja Kopernika – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
18. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
19. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest podmiotem tworzącym – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
20. podjęcie uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest podmiotem tworzącym – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/531/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022  – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej obwodu rówieńskiego (Ukraina) – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
23. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
24. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
25. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
26. skargi, wnioski, petycje – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
27. sprawy organizacyjne sejmiku,  
28. przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji sejmiku z 25 października 2022 roku,
29. sprawy różne,  
30. oświadczenia radnych,
31. zamknięcie sesji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK