Kontakt

Rozwój regionu

Wyróżnienia za idee otwartego rządzenia

Panorama Ełku

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” skierowany jest do miast i gmin miejsko-wiejskich z całego kraju.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie, docenienie i wyróżnienie miast, które, zgodnie z ideą otwartego rządzenia efektywnie komunikując się z interesariuszami i skutecznie angażując mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej wpływają na rozwój lokalny – w zakresie usług publicznych i jakości życia w mieście.

Tegoroczna inicjatywa poświęcona będzie tematowi „otwarte rządzenie”. Wyróżnienia otrzymają empatyczne, otwarte, dobrze komunikujące się z mieszkańcami samorządy.

Od 2007 roku nagradzane są samorządy miejskie, które nie tylko odważnie i konsekwentnie kreują nowe rozwiązania dla swoich mieszkańców, ale też chcą się podzielić swoim doświadczeniem z innymi.

Otwarte rządzenie to idea świadomego, jak najszerszego udostępniania danych publicznych, aby zapewnić przejrzystość i otwartość procesów decyzyjnych. Zakłada ona włączanie mieszkańców w proces planowania, realizowania i monitorowania rozwoju lokalnego, w wymiarze zarówno planistycznym, jak i wykonawczym.

Otwarte rządzenie pozwala na:
•    włączenie różnorodnych grup interesariuszu w procesy decyzyjne,
•    wspieranie zaangażowania społecznego,
•    zmniejszanie słabości i nierówności społecznych,
•    skuteczną komunikację z interesariuszami/mieszkańcami,
•    budowę bardziej aktywnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Przykładami takich pojedynczych rozwiązań mogą być:
•    dobór zróżnicowanych kanałów, form komunikacji i sposobu ich wdrażania,
•    innowacyjne, szerokie formy partycypacji społecznej i organizowania konsultacji społecznych, jako elementu włączania społeczności lokalnej do współzarządzania,
•    używanie w komunikacji z mieszkańcami powszechnie zrozumiałego języka oraz dbanie o jakość i wizualną stronę przekazu, aby ułatwić udział interesariuszy,
•    powszechne spełnianie standardów dostępności,
•    monitorowanie skuteczności dotarcia z informacją do grup docelowych, analizowanie potrzeb i doskonalenie podejścia,
•    promowanie postawy otwartości i odpowiedzialności za jakość przekazywanej informacji na stanowiskach pracy,
•    proaktywne udostępnianie informacji publicznych ważnych dla mieszkańców lub przedsiębiorców (m.in. otwarte dane, wtórne udostępnianie informacji sektora publicznego do wykorzystania przez sektor gospodarczy itp.).

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2022 roku.

Konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK