Kontakt

Rozwój regionu

Analiza koniunktury gospodarczej za II kwartał 2022 roku

Ilustracja do tekstu

Stan gospodarki i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju regionu. Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami w tym zakresie, w naszym województwie po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały (prof. UWM w Olsztynie) przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

W końcu II kwartału 2022 roku nastąpiło pogorszenie koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem I kwartału bieżącego roku. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury na koniec czerwca br. wyniosła 123,6 pkt., co oznacza spadek o 7 pkt. w porównaniu do wyniku z marca 2022 r. Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 4,6 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 164,8 pkt. Jest to wynik wyższy od wartości z końca I kwartału br. o 87,6 pkt. Wartość prognozy jest również wyższa o 20,7 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy, tj. z końca II kwartału 2021 r.    

Na wartość bieżącą regionalnego barometru koniunktury w II kwartale 2022 r. pozytywnie wpływały wyniki niemal wszystkich wskaźników cząstkowych, stanowiących składowe barometru, tzn. produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej, wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz stopy bezrobocia. Negatywną tendencję odnotowano natomiast w odniesieniu do liczby ofert pracy niesubsydiowanej. Jest to kontynuacja trendu spowolnienia w gospodarce Warmii i Mazur z poprzedniego kwartału, spowodowana dwoma kluczowymi czynnikami: rosnącą inflacją i zmianą sytuacji na rynku pracy, spowodowaną odpływem pracowników zza wschodniej granicy. Coraz bardziej widoczny jest również wpływ embarga handlowego na ważne dla gospodarki regionu branże (np. meblarska, przeładunkowa).        

Wobec ciągle jeszcze wysokiej wartości bieżącego wskaźnika koniunktury, znaczącej poprawie – względem poprzedniego kwartału – uległa wartość 3-miesięcznej prognozy. Wynika to z krótkookresowej poprawy sytuacji na rynku bankowym (chociaż prognozy w tym zakresie są pesymistyczne). Drugim czynnikiem, który miał istotny wpływ na ostateczny wynik prognozy, był wzrost liczby udzielonych pozwoleń budowlanych. Trzecią składową stanowi sytuacja w gospodarce Niemiec – głównego partnera handlowego Polski.

Wyniki ostatnich analiz koniunktury w gospodarce niemieckiej wskazują na kontynuację spadkowej tendencji koniunktury gospodarczej w tym kraju, co jest związane pośrednio z ekonomicznymi konsekwencjami wojny w Ukrainie. W II kwartale br. PKB Niemiec wzrósł o 1,4%, co oznacza zmniejszenie dynamiki wzrostu (poprzednio 3,7%). Należy przy tym pamiętać, że jako chronologicznie najnowszy, nie jest to jedyny, negatywnie oddziałujący czynnik na stan koniunktury polskiej gospodarki.

Analiza koniunktury gospodarczej za II kwartał 2022 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK