Kontakt

Rozwój regionu

Na instytucje kultury i działania proekologiczne

Podpisanie umów w Olsztynie

Blisko 20 mln zł trafi tym razem do regionalnych instytucji kultury i na wsparcie dla projektów proekologicznych, dotyczących gospodarki odpadami. Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy z beneficjentami na realizację kolejnych ważnych dla regionu inwestycji.  

- Pracujemy nad nowym regionalnym programem operacyjnym na lata 2021-2027, negocjujemy warunki jego wdrażania, a jednocześnie kończymy przydzielanie ostatnich środków z puli programu staregomówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. Warmińsko-mazurscy beneficjenci od lat udowadniają, że potrafią sięgać po fundusze unijne i skutecznie je inwestować. Zachęcam, aby zapoznawać się z możliwościami, jakie nas czekają w najbliższych latach, nie tylko z programu regionalnego, także z funduszy dla Polski Wschodniej.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury) i przeznaczone są na wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej oraz z RPO WiM 2014-2020 (Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa).

Projekty z dziedziny kultury:
- Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku, wartość:  832 774,96 zł, dofinansowanie 505 657,83 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Zakup środków trwałych w celu dostosowania instytucji do nowoczesnej działalności kulturalnej, wartość: 645 869,49 zł, dofinansowanie: 422 703,21 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej, wartość: 2 553 608,00 1 zł, dofinansowanie: 681 436,69 zł,
- Centrum Kultury w Ostródzie, Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie, dofinansowanie: 644 963,00  zł, wartość: 547 702,58 zł,
- Gmina Biskupiec, Poprawa oferty kulturalnej na terenie Biskupca, wartość: 2 568 592,63 zł, dofinansowanie: 2 080 303,17 zł,
- Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Śladami Mikołaja Kopernika, wartość: 810 500,00 zł, dofinansowanie: 533 678,00 zł, (umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie).

Projekty gospodarki komunalnej:
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie sp. z o.o., Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wartość: 16 098 546,83 zł, dofinansowanie: 9 944 716,63 zł,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o., Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu, wartość: 1 857 915,00 zł, dofinansowanie: 1 275 000,00 zł,
- EKO SYSTEM  sp. z o.o. z Olsztyna, Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych – budowa instalacji do przetwarzania odpadów pochodzących głównie z czyszczenia separatorów związków ropopochodnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej, wartość: 1 250 147,40 zł, dofinansowanie: 762 285,00 zł,
- gmina Rozogi, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach, wartość: 2 466 765,00 zł, dofinansowanie:1 700 000,00 zł, (umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK