Kontakt

Rozwój regionu

Postulaty i wnioski przewodniczących sejmików

Konwent Przewodniczących Sejmiku. Fot. UMW Świętokrzyskiego

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw oraz zmiany w regulaminie Konwentu było tematem II posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw i Dyrektorów Biur, które odbyło się w Sandomierzu.

Gospodarzem tegorocznego Konwentu było województwo świętokrzyskie, które prezydencje objęło 1 stycznia 2022 roku.

Posiedzenie, któremu przewodniczył Andrzej Pruś było drugim i ostatnim w czasie półrocznej prezydencji – poprzednie odbyło się 7 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.

Efektem spotkania w Sandomierzu było m.in.: sformułowanie i skierowanie wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych między innymi o wydanie oficjalnych rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez organy stanowiące samorządów województw.

Województwo warmińsko-mazurskie reprezentowali Grażyna Kluge, wiceprzewodnicząca sejmiku oraz Wiktor Marek Leyk, szef Kancelarii Sejmiku.

- Pandemia wymusiła na nas spotkania w trybie zdalnym, w większości sejmików odbyło się to bardzo sprawnie, w tym u nas, jednak użycie zdalnych środków łączności wymaga usystematyzowania. Na spotkani zajmowaliśmy się także tym tematem, nie tylko dla jeszcze lepszej jakości naszej pracy, ale także dla bezpieczeństwa teleinformatycznego  - powiedziała Grażyna Kluge, wiceprzewodnicząca sejmiku.

Konwent sformułował także postulaty w sprawie zmian do ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.  Zostaną one skierowane do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród postulatów znalazły się m.in. :
•         postulat ujednolicenia przepisów dot. skarg, wniosków i petycji w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub odrębnego aktu prawnego rangi ustawowej,
•         postulat precyzyjnego zdefiniowania pojęcia petycji w celu jednoznacznego odróżnienia jej od skargi i wniosku,
•         postulat dotyczący właściwości organów województwa do rozpatrywania petycji w kontekście wyłącznej inicjatywy uchwałodawczej (zadania a kompetencje),

Przyjęto także postulat w sprawie zmiany ustawy o samorządzie województwa celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku województwa w trybie mieszanym. Stanowisko w tej sprawie przedstawił Marek Gola, wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego.

Sformułowano także wniosek do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików. We wniosku czytamy między innymi:
(…) Ustawowe umocowanie działania młodzieżowych sejmików z pewnością będzie służyć zwiększeniu aktywności młodych ludzi w życiu publicznym na regionalnym szczeblu samorządu. Mając na uwadze potrzebę usprawnienia i zwiększenia partycypacji młodych ludzi w sprawach publicznych, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej wnioskuje do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do powołania Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików, jako organu opiniodawczo-doradczego Związku Województw RP. Utworzenie gremium zrzeszającego przedstawicieli młodzieżowych sejmików ze wszystkich województw będzie służyć wymianie doświadczeń i budowaniu relacji na gruncie młodzieżowego samorządu, a Związkowi Województw pozwoli na  poznawanie opinii i spostrzeżeń młodego pokolenia w istotnych sprawach. (…)”

- Młodzieżowe sejmiki wojewódzkie to bardzo dobra inicjatywa, która wniesie dużo dobrej energii do samorządu. Cieszę się, że taki sejmik powstał także u nas. Powołanie Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików, będzie naturalnym krokiem do większej partycypacji młodzieży w sprawy samorządowe - dodaje Grażyna Kluge.  

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w sandomierskim ratuszu zakończyło się oficjalnym przekazaniem przez przewodniczącego Andrzeja Prusia na drugie półrocze bieżącego roku prezydencji Konwentu Województwu Lubelskiemu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK