Kontakt

Rozwój regionu

XXVIII sesja sejmiku

Ilustracja do tekstu

Kolejna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. E Plater 1, sala nr 420). Początek o godz. 11.

1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r. –referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referujący: Marszałek Województwa
p. Gustaw Marek Brzezin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referujący: Marszałek Województwa
p. Gustaw Marek Brzezin.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2016 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2016 roku – referujący: Wicemarszałek Województwa p. Miron Sycz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok”– referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2016 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017” – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za 2016 r. – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki”
w 2017 roku – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Warmińsko-Mazurskim – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią Teresę Krawczyk i Pana Lesława Krawczyka
do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XV/284/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 1450) w brzmieniu nadanym jej przez Uchwałę Nr XXXVII/755/14 z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr XV/284/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 2258) – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

23. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Sejmiku z dnia 23.05.2017 r.

27. Sprawy różne.

28. Zamknięcie Sesji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK