Kontakt

Rozwój regionu

Rozmowy o strategicznym planowaniu

Konferencja na Warmii i Mazurach

W olsztyńskiej konferencji „Strategiczne planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego – wymiar krajowy i regionalny” wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów marszałkowskich w tym regionalnych obserwatoriów terytorialnych i jednostek ewaluacyjnych, biur planowania przestrzennego, GUS, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju.

Podczas pierwszego dnia (30 maja 2017) konferencji ponad 100 uczestników reprezentujących 34 instytucje z 16 województw miało okazję wysłuchać 7 wystąpień o roli planowania strategicznego w rozwoju kraju czy regionu.

Ideą spotkania było przybliżenie tematyki planowania strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście wyzwań rozwojowych stojących przed polskim regionami, jak i integracji planowania rozwoju społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Podczas konferencji poruszone zostały również tematy dotyczące systemu dokumentów strategicznych i programowych na poziomie krajowym w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz została przedstawiona analiza małych i średnich miast. Na zakończenie przybliżona została Strategia Wielkich Jezior Mazurskich jako przykład strategicznego planowania rozwoju na poziomie lokalnym.

Dążenie do coraz większej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z regionami Europy wymaga jeszcze większej koordynacji zarówno na poziomie planowania, jak i realizacji wyznaczonych celów. Jednym z elementów, które mogą przyczynić się do przyspieszenia rozwoju poszczególnych regionów i całego kraju jest pełniejsze zintegrowanie systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Istotne jest, aby decyzje w tych obszarach były spójne i wzajemnie uzupełniające się, szczególnie, że godzić muszą interesy różnych użytkowników zarówno życia społeczno-gospodarczego jak i przestrzeni.

Drugiego dnia spotkania (31 maja) odbyły się warsztaty Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacja Polityki Spójności. Podczas spotkania obserwatoriów terytorialnych omówiony został m.in. stan prac nad badaniami wynikającymi z Planu pracy KOT na 2017 r. oraz zakres badań realizowanych we współpracy z ROT-ami. Zaprezentowano również założenia Programu ESOPN 2020.

Podczas posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją Polityki Spójności zostały poruszone kwestie dotyczące: bieżących prac Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej i jednostek ewaluacyjnych poszczególnych Instytucji Zarządzających na poziomie regionalnym i krajowym, długoterminowych wskaźników rezultatu w EFS, badań ewaluacyjnych Regionalnych Programów Zdrowotnych oraz minimalnego zakresu badań ewaluacyjnych dotyczących zasad horyzontalnych.

Organizatorami wydarzenia byli Ministerstwo Rozwoju oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK