Kontakt

Rozwój regionu

Coroczne spotkanie z Komisją Europejską

Spotkanie online z Komisją Europejską

Podczas konferencji online omówiono stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (RPO) oraz podsumowano działania w poszczególnych regionach na rzecz walki z pandemią.  

Do końca października marszałkowie podpisali ponad 50 tys. umów na kwotę dofinansowania ponad 26 mld euro, co stanowi średnio 84 proc. puli dostępnej dla województw.

Wartość dofinansowania unijnego podpisanych umów (poziom kontraktacji) we wszystkich województwach przekroczył już 80 proc.

W tej chwili kluczowe jest rozliczanie pieniędzy z Komisją Europejską. Beneficjenci złożyli wnioski o płatność na kwotę 14,8 mld euro, co daje średnie wykorzystanie dostępnych pieniędzy w ramach RPO (alokacji) na poziomie 47 proc.
Województwa wystąpiły do Komisji Europejskiej o refundację 16 mld euro, co oznacza, że rozliczona została już ponad połowa dostępnych środków.

Minimalne progi wydatkowania na 2020 rok, ustanowione przez KE (tzw. cele wynikające z zasady n+3), zostały zrealizowane i to ze znaczną nadwyżką.

Niwelowanie skutków pandemii to w obecnym roku jedno z kluczowych zadań, które regiony realizują przy udziale funduszy unijnych.

Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) pozwoliły na odstępstwa od dotychczas stosowanych zasad przy finansowaniu projektów unijnych. Specustawa funduszowa wprowadziła szereg ułatwień w  prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji oraz umożliwiła przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem. MFiPR uzgodniło z marszałkami województw i Komisją Europejską szybką ścieżkę finansowania dla nowych inwestycji w ochronę zdrowia, skierowanych na walkę z pandemią.

W sumie w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 przeznaczono 1,4 mld euro.

Marszałkowie pieniądze unijne zainwestowali między innymi w  ochronę zdrowia, dopłaty do wynagrodzeń pracowników  i zdalną edukację. Województwa z funduszy RPO uruchomiły również wsparcie w zakresie finansowania kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Podczas spotkania online samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/realizacja-regionalnych-programow-operacyjnych-po-lupa


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK