Kontakt

Rozwój regionu

XXVII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Ilustracja do tekstu

Sesja odbędzie się 23 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w sali sesyjnej nr 420 (ul. Emilii Plater 1). Początek o godz. 11.

1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 w roku 2016 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji „Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022” – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu nt. funkcjonowania i osiągnięć Regionalnej Pracowni Digitalizacji – referująca: Wicemarszałek Województwa
p. Wioletta Śląska - Zyśk.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań
w zakresie kultury – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie zakupu sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu Baza w Mrągowie" – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych
na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych
na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2017 roku – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka oraz uchylenia uchwały Nr IV/112/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią Marzenę Potepę oraz Pana Wojciecha Potepę
do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

18. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Sejmiku z dnia 25.04.2017 r.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie Sesji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK