Kontakt

Rozwój regionu

Sesja sejmiku województwa bez publiczności

Sesja sejmiku województwa

XV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się we wtorek 31 marca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Emilii Plater 1. Początek obrad o godz. 11.00.

W związku z zaostrzonymi regulacjami, polegającymi na zamknięciu budynku dla osób niebędących pracownikami, mającymi swoje stanowisko pracy w siedzibie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie, wyjątkowo nie będzie możliwości uczestnictwa w sesji mediów.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji z XV sesji. Transmisja będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/ oraz na stronie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl/.

Porządek obrad:
1.    otwarcie sesji,
2.    rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3.    sprawozdanie marszałka z prac zarządu w okresie między sesjami, informacja o aktualnej sytuacji jednostek podległych samorządowi województwa związanej z epidemią koronawirusa,
4.    informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych samorządowi województwa  – referuje członek zarządu Sylwia Jaskulska,
5.    przyjęcie dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w  województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku. Monitoring Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Warmińsko-Mazurskim za 2019 rok” – referuje wicemarszałek Miron Sycz,
6.    rozpatrzenie sprawozdania z gospodarowania mieniem województwa  za rok 2019 – referuje wicemarszałek  Marcin Kuchciński,
7.    uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  w 2020 roku w województwie – referuje członek zarządu  Sylwia Jaskulska,
8.    uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/389/12 sejmiku województwa  z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo warmińsko-mazurskie – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,
9.    uchwała w sprawie przejęcia przez gminę Świątki niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 530 na terenie miejscowości Świątki – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,
10.    uchwała w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 30 czerwca 2009 roku pomiędzy województwem a gminą Morąg w sprawie przejęcia przez gminę Morąg zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Miasta Morąg – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,
11.    uchwała w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d`Armor - Warmia
i Mazury w Olsztynie w udział 135/1000 prawa własności części wspólnej budynku biurowego oraz w udział 135/1000 prawa do użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem biurowym, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 39 – referuje wicemarszałek Marcin Kuchciński,
12.    uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – referuje przewodnicząca Bernadeta Hordejuk,
13.    uchwała w sprawie zmiany programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
14.    uchwała w sprawie określenia kierunków działań zarządu województwa w związku
z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem się oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2020 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
15.    uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2020-2039 – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
16.    uchwała w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok – referuje marszałek Gustaw Marek Brzezin,
17.    skargi, wnioski, petycje – referuje przewodnicząca Bernadeta Hordejuk,
18.    sprawy organizacyjne sejmiku,
19.    informacje o interpelacjach i zapytaniach,
20.    informacje o odpowiedziach na zapytania i interpelacje,
21.    przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji sejmiku z 18 lutego 2020 roku,
22.    sprawy różne,
23.    oświadczenia radnych,
24.    zamknięcie sesji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK