Kontakt

Rozwój regionu

Przedsięwzięcia międzynarodowe mogą liczyć na wsparcie samorządu

Logotyp projektu

Zgłoszenia do konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU” przyjmowane są do 16 lutego 2018 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:
- budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
- służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
- służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży;
- promujących województwo warmińsko-mazurskie za granicą.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).

Do składania wniosków upoważnione są również gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/995/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r.).

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 tys zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 tys. zł. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu. Maksymalna łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 zł.

Projekty muszą być zrealizowane w terminie od 1 maja do 10 listopada 2018 roku.

Wniosek w wersji papierowej (trwale zszyty) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs”

Zasady składania wniosków konkursowych i ich oceny określa szczegółowo Regulamin Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/995/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r.


Pliki do pobrania:
- Regulamin Konkursu
- Wzór wniosku o dofinansowanie.docx
- Wzór pełnomocnictwa
- Karta oceny formalnej
- Karta oceny merytorycznej
- Ramowy wzór umowy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK